Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D1ADPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi podstawę dla budowania wiedzy o polityce społecznej (tematyka studiów), która jako działalność państwa (rządu, samorządu) jest przede wszystkim zadaniem wielopoziomowo i terytorialnie zorganizowanej administracji publicznej.

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia 1: Pojęcie administracji

1. Pojęcie administracji publicznej z perspektywy funkcji administracji.

2. Pojęcie administracji publicznej z perspektywy przedmiotu administracji.

3. Relacje między polityką a administracją.

Literatura:

1.G. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

Tekst G. Peters Administracja a grupy interesu

strony 1-10 - relacje administracja a grupy interesu

strony 11-14 - klientelizm

strony 15- 16 parentelizm

strony 19-20 związki administracji z partiami politycznymi

2. J. Itrich-Drabarek Encyklopedia Administracji Publicznej, Warszawa 2021.

3. H. Izdebski, Badania nad administracją publiczną, w: Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera., Warszawa 2005, s. 13-25.

Zajęcia 2: Rodowód i rodzaje administracji.

1. Rodowód i rodzaje administracji: administracja państwowa, rządowa

i samorządowa.

2. Modele administracji.

3. Cechy administracji publicznej.

4. Przesłanki sprawnej administracji.

Literatura:

S. Mazur, Historia administracji publicznej, w: Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 41-62.

S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, w: Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 63-81.

Zajęcia 3: Zasady organizacji i działania administracji publicznej

1. Charakter działań administracji publicznej.

2. Zasady działania administracji publicznej.

3. Język administracji.

Literatura dodatkowa:

1.G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 22-25. (Podrozdział: Wykonawczy charakter administracji publicznej) oraz s. 45-80.

2. Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 145-165 (rozdział VII) oraz s. 167-213 (rozdział VIII).

3. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna, Kolonia Limited 2004, s. 247-250 (Działania administracji oraz podrozdział o tytule „Język administracji”). Zajęcia 4: Proces decyzyjny w administracji publicznej.

1. Decyzja jako racjonalne działanie administracji publicznej. 2. Typy i modele decyzji.

3. System celów i środków w procesie decyzyjnym.

4. Ograniczenia decyzyjne.

5. Planowanie i wykonanie decyzji.

Literatura:

G. Rydlewski, Decydowanie publiczne, Warszawa 2011, s. 13-24.

G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s.111-132.

Zajęcia 5: Procedury działania administracji publicznej.

1. Akty administracyjne.

2. Decyzje i postanowienia.

3. Działania władcze i niewładcze.

Literatura podstawowa:

E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 94-130.

Zajęcia 6: Doradztwo w administracji publicznej.

1. Geneza i znaczenie zarządzania publicznego.

2. Nowe zarządzanie publiczne: podstawy, cele metody.

3. Pojęcie audytu i jego istota.

4. Audyt operacyjny a audyt realizacji zadań publicznych.

Literatura podstawowa:

E. Knosala, Decyzja i doradztwo w administracji publicznej, w: Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Bytom 2003.

Zajęcia 7: Podział terytorialny państwa.

1. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego.

2. Kształtowanie podziału terytorialnego.

3. Czynniki kształtujące podział terytorialny.

4. Podział zasadniczy.

5. Podział pomocniczy.

6. Podział specjalny.

Literatura:

E. Zieliński, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004.

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014, s. 207-227.

Zajęcia 8: Kontrola w administracji publicznej

1. Pojęcie kontroli administracji publicznej.

2. Zadania kontroli.

3. Rodzaje i cechy kontroli.

4. Kontrola wewnątrzadministracyjna.

5. Kontrola zewnątrzadministracyjna.

Literatura dodatkowa:

J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.

A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna, Kolonia Limited 2004, s. 327-344.

Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 259-286. Zajęcia 9: Nadzór w administracji publicznej

1. Pojęcie nadzoru administracji publicznej. 2. Zadania nadzoru.

3. Rodzaje i cechy nadzoru.

Literatura dodatkowa:

M. Czuryk, Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, Warszawa 2010.

E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001.

Zajęcia 10: Kadry w administracji publicznej

1. Pracownicy administracji rządowej.

2. Pracownicy samorządu terytorialnego.

Literatura dodatkowa:

Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian pod red. A Ferensa i Iwony Macek, Wrocław 2002, s. 89-101 (I. Macek, Tendencje zmian w procesie zarządzania zasobami ludzkimi).

A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna, Kolonia Limited 2004, s. 261-282.

Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 233-256.

J. Itrich-Drabarek Encyklopedia Administracji Publicznej, Warszawa 2021.

Zajęcia 11 Administracja rządowa w województwie

1. Wojewoda i jego pozycja ustrojowa.

2. Wojewódzka administracja zespolona.

3. Terenowe organy administracji niezespolonej.

Literatura podstawowa:

E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001.

Zajęcia 12: Patologia administracji publicznej

1. Pojęcie patologii.

2. Zachowania patologiczne w administracji.

3. Kapitał społeczny a zaufanie publiczne.

4. Patologia w administracji a zaufanie publiczne.

5. Upartyjnienie, konflikt interesów, mobbing, molestowanie seksualne, letaprywacja i in.

Literatura:

D. Konopka, Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej, w: Nauka

administracji, pod red. B. Kudryckiej i in., Warszawa, 2009, s. 383-393,

J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim,

Warszawa 2010, ss. 264-313

Zajęcia 13: Elektroniczna administracja publiczna

1. Społeczeństwo informacyjne,

2. Strategia lizbońska,

3. E-administracja,

Literatura:

L. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, Warszawa 2007, s. 123-150;

Komuniakat:

G. Uścińska, ROZWÓJ E-URZĘDU NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, Studia Iuridica 2022, nr 92

Zajęcia 14: Administracja a obywatel

1. Pozycja obywatela jako kreatora i odbiorcy przemian organizacyjnych i funkcjonalnych.

2. Administracja publiczna jako organizacja inteligentna.

3. Prawo obywatela do dobrej administracji.

4. Prawo obywatela do informacji publicznej.

Literatura:

Podstawowa: Dawid Sześciło red. "Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji", Warszawa 2014.

Uzupełniająca: Hubert Izdebski, Michał Kulesza "Administracja publiczna. Zagadnienia podstawowe", wydanie 3, LIBER, Warszawa 2004,

Joachim Osiński red. "Administracja publiczna na progu XXI wieku", OW SGH, Warszawa 2011 oraz literatura w wersji elektronicznej przekazywana w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Wyjaśnia paradygmaty administracji publicznej oraz ich sekwencję rozwojową

2. Rozumie pojęcie zdecentralizowanej administracji multicentrycznej

3. Rozumie rolę administracji publicznej w kontekście rozdziału między politykę i administrację oraz cyklu polityki publicznej

4. Wyjaśnia władcze formy administrowania w ramach funkcji administracji publicznej

5. Rozumie czym jest prawo do dobrej administracji i widzi jego zastosowania w praktyce

6. Wyjaśnia ewolucję form administracji świadczącej w kontekście koncepcji państwa dobrobytu

7. Opisuje i ocenia rynkowe metody zapewniania usług publicznych, w szczególności w obszarze usług rynku pracy

8. Rozumie koncepcję administracji zorientowanej na rezultaty i zarządzanej poprzez wyniki

9. Opisuje i ocenia modele zarządzania zasobami ludzkimi w administracji z uwzględnieniem zagadnień z zakresu etyki służby publicznej

10. Wyjaśnia znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej

11. Odróżnia klasyczne formuły kontroli w administracji od nowych metod w postaci audytu i zarządzania jakością

12. Rozumie i przedstawia pojęcie europeizacji administracji publicznej

13. Opisuje formy współpracy administracji między rządem i samorządem oraz między samorządami

14. Opisuje formy partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu publicznym

Metody i kryteria oceniania:

Test na koniec zajęć. Test z pytaniami otwartymi z wielokrotnymi odpowiedziami.

Kontrola obecności na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Każda następna nieobecność wymaga zaliczenia na dyżurze prowadzącego, powyżej 5 konieczność powtarzania przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi podstawę dla budowania wiedzy o polityce społecznej/organizowaniu rynku pracy (tematyka studiów), która/e jako działalność państwa (rządu, samorządu) jest przede wszystkim zadaniem wielopoziomowo i terytorialnie zorganizowanej administracji publicznej. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce.

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1. Megatrendy w administrowaniu i zarządzaniu publicznym

2. Administracja multicentryczna. Poziomy zarządzania publicznego

3. Polityka publiczna i rola administracji w jej tworzeniu

4. Zarządzanie publiczne przez władztwo. Administracja władcza i jej przeobrażenia

5. Prawo do dobrej administracji - narzędzie ochrony jednostki przed nadużyciem władztwa

6. Administracja dobrobytu. Ewolucja zakresu i form wykonywania funkcji świadczącej

7. Mechanizmy rynkowe jako główna metoda zapewnienia usług publicznych

8. Zarządzanie przez rezultaty. Administracja zorientowana na wyniki

9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

10. Rewolucja technologiczna w zarządzaniu publicznym. E-administracja

11. Nowa formuła kontroli w administracji. Od klasycznej kontroli do audytu i zarządzania jakością

12. Europeizacja zarządzania publicznego. Administracja krajowa w Unii Europejskiej

13. Administracja współpracująca. Zarządzanie publiczne jako kooperacja

14. Administracja i obywatele. W stronę partnerstwa

Literatura:

Podstawowa: Dawid Sześciło red. "Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji", Warszawa 2014.

Uzupełniająca: Hubert Izdebski, Michał Kulesza "Administracja publiczna. Zagadnienia podstawowe", trzecie wydanie, Warszawa 2004.

Joachim Osiński red. "Administracja publiczna na progu XXI wieku", Warszawa 2011 oraz literatura uzupełniająca w wersji elektronicznej przekazywana w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi podstawę dla budowania wiedzy o polityce społecznej/organizowaniu rynku pracy (tematyka studiów), która/e jako działalność państwa (rządu, samorządu) jest przede wszystkim zadaniem wielopoziomowo i terytorialnie zorganizowanej administracji publicznej. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia 1: Pojęcie administracji

1. Pojęcie administracji publicznej z perspektywy funkcji administracji.

2. Pojęcie administracji publicznej z perspektywy przedmiotu administracji.

3. Relacje między polityką a administracją.

Zajęcia 2: Rodowód i rodzaje administracji.

1. Rodowód i rodzaje administracji: administracja państwowa, rządowa

i samorządowa.

2. Modele administracji.

3. Cechy administracji publicznej.

4. Przesłanki sprawnej administracji.

Zajęcia 3: Zasady organizacji i działania administracji publicznej

1. Charakter działań administracji publicznej.

2. Zasady działania administracji publicznej.

3. Język administracji.

Zajęcia 4: Proces decyzyjny w administracji publicznej.

1. Decyzja jako racjonalne działanie administracji publicznej.

2. Typy i modele decyzji.

3. System celów i środków w procesie decyzyjnym.

4. Ograniczenia decyzyjne.

5. Planowanie i wykonanie decyzji.

Zajęcia 5: Procedury działania administracji publicznej.

1. Akty administracyjne.

2. Decyzje i postanowienia.

3. Działania władcze i niewładcze.

Zajęcia 6: Doradztwo w administracji publicznej.

1. Geneza i znaczenie zarządzania publicznego.

2. Nowe zarządzanie publiczne: podstawy, cele metody.

3. Pojęcie audytu i jego istota.

4. Audyt operacyjny a audyt realizacji zadań publicznych.

Zajęcia 7: Podział terytorialny państwa.

1. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego.

2. Kształtowanie podziału terytorialnego.

3. Czynniki kształtujące podział terytorialny.

4. Podział zasadniczy.

5. Podział pomocniczy.

6. Podział specjalny.

Zajęcia 8: Kontrola w administracji publicznej

1. Pojęcie kontroli administracji publicznej.

2. Zadania kontroli.

3. Rodzaje i cechy kontroli.

4. Kontrola wewnątrzadministracyjna.

5. Kontrola zewnątrzadministracyjna.

Zajęcia 9: Nadzór w administracji publicznej

1. Pojęcie nadzoru administracji publicznej.

2. Zadania nadzoru.

3. Rodzaje i cechy nadzoru.

Zajęcia 10: Kadry w administracji publicznej

1. Pracownicy administracji rządowej.

2. Pracownicy samorządu terytorialnego.

Zajęcia 11 Administracja rządowa w województwie

1. Wojewoda i jego pozycja ustrojowa.

2. Wojewódzka administracja zespolona.

3. Terenowe organy administracji niezespolonej.

Zajęcia 12: Patologia administracji publicznej

1. Pojęcie patologii.

2. Zachowania patologiczne w administracji.

3. Kapitał społeczny a zaufanie publiczne.

4. Patologia w administracji a zaufanie publiczne.

5. Upartyjnienie, konflikt interesów, mobbing, molestowanie seksualne, letaprywacja i in.

Zajęcia 13: Elektroniczna administracja publiczna

1. Społeczeństwo informacyjne,

2. Strategia lizbońska,

3. E-administracja.

Zajęcia 14: Administracja a obywatel

1. Pozycja obywatela jako kreatora i odbiorcy przemian organizacyjnych i funkcjonalnych.

2. Administracja publiczna jako organizacja inteligentna.

3. Prawo obywatela do dobrej administracji.

4. Prawo obywatela do informacji publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.G. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

2. J. Itrich-Drabarek Encyklopedia Administracji Publicznej, Warszawa 2021.

3. H. Izdebski, Badania nad administracją publiczną, w: Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera., Warszawa 2005.

4. S. Mazur, Historia administracji publicznej, w: Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005.

5. S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, w: Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005.

6. G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006.

7. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna, Kolonia Limited 2004.

8. G. Rydlewski, Decydowanie publiczne, Warszawa 2011.

9. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2008.

10. E. Knosala, Decyzja i doradztwo w administracji publicznej, w: Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Bytom 2003.

11. E. Zieliński, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004.

12. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.

13. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.

14. M. Czuryk, Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, Warszawa 2010.

15. E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001.

16. A. Ferens, I. Macek, Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, Wrocław 2002.

17. D.Konopka, Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej, w: Nauka

administracji, pod red. B. Kudryckiej i in., Warszawa, 2009.

18. J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010.

19.L. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, Warszawa 2007.

20. G. Uścińska, ROZWÓJ E-URZĘDU NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, Studia Iuridica 2022, nr 92.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)