Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D2EKON Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonomia 2103-L-D1EKON

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę z matematyki na maturalnym poziomie (podstawowym) oraz ma zaliczoną pierwszą część przedmiotu (semestr zimowy).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Druga część przedmiotu rocznego (Ekonomia) omawiającego podstawy mikro i makroekonomii:

Mikroekonomia: rynek, podaż, popyt, elastyczności, teoria wyboru konsumenta, teoria producenta, formy rynku: konkurencja dokonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna, polityka państwa a podaż i popyt, polityka państwa wobec monopoli, rodzaje dóbr i efekty zewnętrzne

Makroekonomia: PKB, wskaźniki cen, wzrost gospodarczy, budżet państwa, system pieniężny, bezrobocie, polityka pieniężna i fiskalna, ekonomia szczęścia.

Pełny opis:

Część druga przedmiotu Ekonomia - semestr letni:

T 11: Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego. Doskonałe różnicowanie cen. Polityka państwa wobec monopoli. Rynek pracy: monopson.

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 5.3

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Mikroekonomia, PWE: Rozdział 15

T 12: Oligopol (duopol). Dylemat więźnia.

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 5.5

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Mikroekonomia, PWE: Rozdział 16

T 13: Konkurencja monopolistyczna. Reklama. Marka.

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 5.4

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Mikroekonomia, PWE: Rozdział 17

T 14: Efekty zewnętrzne . Zawodność rynku. Dobra publiczne i wspólne zasoby.

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Mikroekonomia, PWE: Rozdział 10

T 15: Mierzenie dochodu narodowego i kosztów utrzymania

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 1 i 2

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 8

T 16: Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa: zarys głównych stanowisk teoretycznych, pojęcie i mechanizm równowagi, funkcja konsumpcji, równowaga w uproszczonym modelu gospodarki, mnożnik oraz równowaga w modelu rozwiniętym

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 9

T 17: Wzrost gospodarczy (analiza długookresowa). Zdolności wytwórcze gospodarki, czynniki wzrostu gospodarczego, produkcyjność gospodarki , rola państwa.

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 3

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 10

T 18: Bezrobocie: pojęcie i pomiar, typy bezrobocia, przyczyny bezrobocia, ubezpieczenie od bezrobocia, płace minimalne a bezrobocie, ekonomia związków zawodowych, teoria płac efektywnościowych

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 6

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 14

T 19: Pieniądz i ceny w długim okresie: system pieniężny, funkcje pieniądza, rola banków centralnych, mnożnik kreacji pieniądza, inflacja (+ wybór między inflacją a bezrobociem w krótkim okresie, czyli krzywa Philipsa)

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE, Część III

+ R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 12

T 21: Budżet państwa: funkcje budżetu państwa, krzywa Leffera, podatki i wydatki jako instrument stabilizowania koniunktury, aktywna i pasywna polityka fiskalna, automatyczne stabilizatory koniunktury, deficyt budżetowy i dług publiczny.

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 11

T 21: Ekonomia Szczęścia

P. Michoń, Ekonomia Szczęścia. Dlaczego ludzie odmawiają wpasowania się w modele ekonomiczne, Poznań 2010.

Literatura:

Do nauki przedmiotu w semestrze letnim polecane są następujące podręczniki (najnowsze wydania):

a. N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Mikroekonomia, PWE

b. N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE

c. R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN

oraz uzupełniająco:

Kurowska A. Źródła sukcesu i porażki w rozwoju gospodarczym. Porównanie Hiszpanii i Meksyku w latach 1961-2001, Adam Marszałek, Toruń 2008.

Kurowska A. Rola wzrostu gospodarczego w walce z ubóstwem (the role of economic growth to fight poverty), W: „Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego”,

red. Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M., Publising House: Elipsa, Warszawa 2010.

P. Michoń, Ekonomia Szczęścia. Dlaczego ludzie odmawiają wpasowania się w modele ekonomiczne, Poznań 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-zna elementarną terminologię ekonomiczną niezbędną dla prawidłowego rozumienia procesów gospodarczych istotnych w kontekście nauki o polityce społecznej (K_W01);

-rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej (K_W08);

-zna podstawowe zasady funkcjonowania budżetu państwa (K_W11);

-potrafi trafnie wskazać główne gospodarcze uwarunkowania problemów społecznych takich jak bezrobocie i ubóstwo (K_U02);

-potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin z przedmiotu odbędzie się na koniec roku w formie pisemnej. Aby być dopuszczonym do egzaminu z przedmiotu na koniec roku należy mieć zaliczone oba semestry ćwiczeń. Obecność na ćwiczeniach oraz na wykładzie jest obowiązkowa. Każdą kolejną nieobecność student musi mieć zaliczoną podczas dyżuru prowadzącego, na którym jest odpytywany z tematu na którym był nieobecny. Student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach w trakcie semestru. Z ćwiczeń uzyskuje się zaliczenie bez oceny (USOS), jednak prowadzący ćwiczenia wystawia studentom oceny za kolokwia, których wynik jest uwzględniany przy wystawianiu końcowej oceny z przedmiotu. W ramach ćwiczeń, w każdym semestrze odbędą się dwa kolokwia (przeprowadzone będą podczas terminu wykładu). Aby zaliczyć ćwiczenia w danym semestrze należy zaliczyć oba kolokwia. Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich (czterech) kolokwiów w roku będzie brana pod uwagę przy wystawianiu końcowej oceny w następujący sposób:

a. Średnia wyższa lub równa 4,5 podnosi ocenę z egzaminu o jeden stopień

b. Średnia mniejsza niż 4,5 lecz co najmniej równa 4,0 podnosi ocenę z egzaminu o pół stopnia

Warunkiem uwzględnienia średniej oceny z kolokwiów do ostatecznej oceny z przedmiotu jest zaliczenie egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski, Agata Krencik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Druga część przedmiotu rocznego (Ekonomia) omawiającego podstawy mikro i makroekonomii:

Makroekonomia: PKB, wzrost gospodarczy, budżet państwa, system finansowwy, system pieniężny, bezrobocie, bezrobocie a inflacja, polityka pieniężna i fiskalna, handel międzynarodowy, model IS-LM.

Pełny opis:

T1 Mierzenie dochodu narodowego

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 1 i 2

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 8

T2 Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa: zarys głównych stanowisk teoretycznych, pojęcie i mechanizm równowagi, funkcja konsumpcji, równowaga w uproszczonym modelu gospodarki, mnożnik oraz równowaga w modelu rozwiniętym

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 9

T3 Wzrost gospodarczy (analiza długookresowa). Zdolności wytwórcze gospodarki, czynniki wzrostu gospodarczego, produkcyjność gospodarki , rola państwa.

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 3

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 10

T4 Oszczędności, inwestycje i system finansowy

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 4

T5 Podstawowe narzędzia finansów.

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 5

T6 Budżet państwa i polityka fiskalna:funkcje budżetu państwa, krzywa Leffera, podatki i wydatki jako instrument stabilizowania koniunktury, aktywna i pasywna polityka fiskalna, automatyczne stabilizatory koniunktury, deficyt budżetowy i dług publiczny.

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 11

T7 System pieniężny. Polityka monetarna.

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 12

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 7

T8 Bezrobocie: pojęcie i pomiar, typy bezrobocia, przyczyny bezrobocia, ubezpieczenie od bezrobocia, płace minimalne a bezrobocie, ekonomia związków zawodowych, teoria płac efektywnościowych

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE: Rozdział 6

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 14

T9 Inflacja

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 15

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE, Rozdział:8

T 10 Wybór między inflacją a bezrobociem (Krzywa Philipsa)

N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE, Rozdział:13

T 11 Handel międzynarodowy i elementy polityki handlowej

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 16

T12 Międzynarodowe finanse.

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 17

T13 Model IS-LM.

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, Rozdział 18

Literatura:

Do nauki przedmiotu w semestrze letnim polecane są następujące podręczniki (najnowsze wydania):

a. N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Mikroekonomia, PWE

b. N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Makroekonomia, PWE

c. R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN

oraz uzupełniająco:

Kurowska A. Źródła sukcesu i porażki w rozwoju gospodarczym. Porównanie Hiszpanii i Meksyku w latach 1961-2001, Adam Marszałek, Toruń 2008.

Kurowska A. Rola wzrostu gospodarczego w walce z ubóstwem (the role of economic growth to fight poverty), W: „Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego”,

red. Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M., Publising House: Elipsa, Warszawa 2010.

P. Michoń, Ekonomia Szczęścia. Dlaczego ludzie odmawiają wpasowania się w modele ekonomiczne, Poznań 2010.

Uwagi:

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin z przedmiotu odbędzie się na koniec roku w formie pisemnej. Aby być dopuszczonym do egzaminu z przedmiotu na koniec roku należy mieć zaliczone oba semestry ćwiczeń. Obecność na ćwiczeniach oraz na wykładzie jest obowiązkowa. Każdą kolejną nieobecność student musi mieć zaliczoną podczas dyżuru prowadzącego, na którym jest odpytywany z tematu na którym był nieobecny. Student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach w trakcie semestru. Z ćwiczeń uzyskuje się zaliczenie bez oceny (USOS), jednak prowadzący ćwiczenia wystawia studentom oceny za kolokwia, których wynik jest uwzględniany przy wystawianiu końcowej oceny z przedmiotu. W ramach ćwiczeń, w każdym semestrze odbędą się dwa kolokwia (przeprowadzone będą podczas terminu wykładu). Aby zaliczyć ćwiczenia w danym semestrze należy zaliczyć oba kolokwia. Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich (czterech) kolokwiów w roku będzie brana pod uwagę przy wystawianiu końcowej oceny w następujący sposób:

a. Średnia wyższa lub równa 4,5 podnosi ocenę z egzaminu o jeden stopień

b. Średnia mniejsza niż 4,5 lecz co najmniej równa 4,0 podnosi ocenę z egzaminu o pół stopnia

Warunkiem uwzględnienia średniej oceny z kolokwiów do ostatecznej oceny z przedmiotu jest zaliczenie egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.