Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D2PSSL
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci poznają podstawy wiedzy z zakresu psychologii społecznej. Będą ćwiczyć umiejętność krytycznego myślenia. Wymagana jest gotowość do pogłębionej analizy zagadnień teoretycznych i ich zastosowania w praktyce.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie obszarów zainteresowań psychologii społecznej, badań i teorii wyjaśniających społeczne zachowania ludzi. Istotnym elementem jest wykorzystanie wiedzy psychologicznej do analizowania otaczającej rzeczywistości oraz diagnoza i ćwiczenie niektórych umiejętności społecznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Zainteresowania i metody badawcze psychologii społecznej. Miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk społecznych. Formułowanie hipotez i teorii. Obserwacja, metoda korelacyjna, eksperyment. Zastosowanie statystyki.

2. Strategie myślenie o sobie i świecie społecznym. Rola schematów poznawczych i heurystyk Samospełniające się proroctwo.

3. Spostrzeganie społeczne. Rola potrzeby zrozumienia innych ludzi. Ukryte teorie osobowości. Teoria atrybucji. Błędy w spostrzeganiu społecznym.

4. Teoria dysonansu poznawczego. Technika niskiej piłki. Uzasadnianie wysiłku. Rola niewystarczającej kary. Konsekwencje zachowań niemoralnych i krzywdzenia innych. Mechanizmy samousprawiedliwiania.

5. „Ja” w rzeczywistości społecznej. Schematy Ja. Rola samooceny. Teoria samoświadomości. Teoria spostrzegania siebie. Dwuczynnikowa teoria emocji. Teoria porównań społecznych. Autoprezentacja.

6. Komunikacja interpersonalna. Znaczenie komunikacji niewerbalnej. Różnice kulturowe w komunikacji.

7. Zachowania asertywne. Konsekwencje zachowań agresywnych, uległych i asertywnych. Diagnoza asertywności. Wybrane techniki asertywne.

8. Postawy i zmiany postaw. Wpływ dysonansu poznawczego na zmianę postaw. Rola komunikatów perswazyjnych. Centralna i peryferyczna strategia perswazji. Komunikaty wzbudzające strach. Teoria reaktancji. Jak chronić się przed zmianą postaw. Psychologiczne mechanizmy zachowań konsumenckich. Wpływ reklamy.

9. Uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja. Przyczyny uprzedzeń. Jak ograniczyć uprzedzenia.

10. Konformizm. Informacyjny i normatywny wpływ społeczny. Posłuszeństwo autorytetowi. Psychologia tłumu.

11. Wpływ procesów grupowych na zachowanie. Facylitacja i próżniactwo społeczne. Procesy decyzyjne w grupie. Właściwości myślenia grupowego. Role w grupie.

12. Konflikty interpersonalne i sposoby ich rozwiązywania. Dylematy społeczne. Etapy negocjacji opartych na współdziałaniu.

13. Atrakcyjność interpersonalna i psychologia miłości. Czynniki wpływające na atrakcyjność interpersonalną. Rodzaje miłości. Dobór partnerski w kontekście psychologii ewolucyjnej. Style przywiązania w związkach uczuciowych.

14. Zachowania prospołeczne. Jesteśmy egoistami czy altruistami? Czynniki wpływająca na zachowania prospołeczne.

15. Agresja i przemoc. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Jak ograniczyć agresję? Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie.

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., R.M. Akert, Psychologia społeczna. Zysk i S-ka, Poznań 2007 r.

Literatura uzupełniająca:

David G. Myers, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Warszawa 2003.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1996 r.

Stephan W.G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, GWP, Gdańsk 2000 r.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student zna i rozumie następujące zagadnienia dotyczące potrzeb człowieka i jego funkcjonowania w świecie społecznym (K_W04):

- obszary zainteresowań psychologii społecznej i metody badawcze,

- mechanizmy spostrzegania społecznego i błędy popełniane w tym procesie,

- teorie i badania wyjaśniające społeczne zachowania ludzi, jak konformizm, zachowania prospołeczne, agresja i przemoc;

- czynniki wpływające na kształtowanie i zmianę postaw, przyczyny powstawania uprzedzeń oraz sposoby ich ograniczania;

- teorie dysonansu poznawczego;

- wpływ schematu Ja na funkcjonowanie społeczne oraz techniki autoprezentacji;

- czynniki wpływające na atrakcyjność interpersonalną oraz psychologiczne aspekty miłości.

- procesy grupowe, dylematy społeczne, przyczyny oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

W zakresie umiejętności student potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne oraz umie wskazać ich uwarunkowania dzięki znajomości teorii i mechanizmów psychologicznych (K_U01.), np.:

- umie rozpoznać zachowania agresywne, uległe i asertywne oraz określić ich możliwe konsekwencje,

- potrafi wskazać w otoczeniu społecznym przykłady obrazujące wpływ postaw na zachowania i relacje interpersonalne.

Student potrafi planować i organizować własną pracę, a także zbudować zespół zadaniowy i w jego ramach współpracować aktywnie z innymi osobami realizując zadania z obszaru psychologii społecznej (K_U09), jak np. zaplanowanie prostego eksperymentu psychologicznego.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów z obszaru polityki społecznej (K_K04).

W ramach psychologii społecznej student może określić swoje mocne stron oraz deficyty w zakresie umiejętności interpersonalnych, przyjrzeć się własnym schematom, uprzedzeniom, oraz obszarom definiowania własnego Ja.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny, prezentacja ustna

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Garner, Mariola Kordas-Surowiec
Prowadzący grup: Natalia Garner, Mariola Kordas-Surowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie obszarów zainteresowań psychologii społecznej, badań i teorii wyjaśniających społeczne zachowania ludzi. Istotnym elementem jest wykorzystanie wiedzy psychologicznej do analizowania otaczającej rzeczywistości oraz diagnoza i ćwiczenie niektórych umiejętności społecznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Zainteresowania i metody badawcze psychologii społecznej. Miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk społecznych. Formułowanie hipotez i teorii. Obserwacja, metoda korelacyjna, eksperyment. Zastosowanie statystyki.

2. Strategie myślenie o sobie i świecie społecznym. Rola schematów poznawczych i heurystyk Samospełniające się proroctwo.

3. Spostrzeganie społeczne. Rola potrzeby zrozumienia innych ludzi. Ukryte teorie osobowości. Teoria atrybucji. Błędy w spostrzeganiu społecznym.

4. Teoria dysonansu poznawczego. Technika niskiej piłki. Uzasadnianie wysiłku. Rola niewystarczającej kary. Konsekwencje zachowań niemoralnych i krzywdzenia innych. Mechanizmy samousprawiedliwiania.

5. „Ja” w rzeczywistości społecznej. Schematy Ja. Rola samooceny. Teoria samoświadomości. Teoria spostrzegania siebie. Dwuczynnikowa teoria emocji. Teoria porównań społecznych. Autoprezentacja.

6. Komunikacja interpersonalna. Znaczenie komunikacji niewerbalnej. Różnice kulturowe w komunikacji.

7. Zachowania asertywne. Konsekwencje zachowań agresywnych, uległych i asertywnych. Diagnoza asertywności. Wybrane techniki asertywne.

8. Postawy i zmiany postaw. Wpływ dysonansu poznawczego na zmianę postaw. Rola komunikatów perswazyjnych. Centralna i peryferyczna strategia perswazji. Komunikaty wzbudzające strach. Teoria reaktancji. Jak chronić się przed zmianą postaw. Psychologiczne mechanizmy zachowań konsumenckich. Wpływ reklamy.

9. Uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja. Przyczyny uprzedzeń. Jak ograniczyć uprzedzenia.

10. Konformizm. Informacyjny i normatywny wpływ społeczny. Posłuszeństwo autorytetowi. Psychologia tłumu.

11. Wpływ procesów grupowych na zachowanie. Facylitacja i próżniactwo społeczne. Procesy decyzyjne w grupie. Właściwości myślenia grupowego. Role w grupie.

12. Konflikty interpersonalne i sposoby ich rozwiązywania. Dylematy społeczne. Etapy negocjacji opartych na współdziałaniu.

13. Atrakcyjność interpersonalna i psychologia miłości. Czynniki wpływające na atrakcyjność interpersonalną. Rodzaje miłości. Dobór partnerski w kontekście psychologii ewolucyjnej. Style przywiązania w związkach uczuciowych.

14. Zachowania prospołeczne. Jesteśmy egoistami czy altruistami? Czynniki wpływająca na zachowania prospołeczne.

15. Agresja i przemoc. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Jak ograniczyć agresję? Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie.

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., R.M. Akert, Psychologia społeczna. Zysk i S-ka, Poznań 2007 r.

Literatura uzupełniająca:

David G. Myers, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Warszawa 2003.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1996 r.

Stephan W.G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, GWP, Gdańsk 2000 r.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)