Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D3FIPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone podstawowe kursy ekonomii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne polityki finansowej państwa na różnych poziomach.

Zasady polityki budżetowej państwa.

Mechanizmy działania i podejmowania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania finansami

publicznymi.

Wpływ systemu finansów publicznych na życie polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce oraz w UE.

Pełny opis:

1.Sektor publiczny w gospodarce. Różne spojrzenia na rolę państwa w gospodarce. Nieefektywności rynku.

2 . Sektor publiczny w Polsce i na świecie Etapy budowania sektora publicznego w Polsce. Zakres zadań i struktura polskiego sektora publicznego.

3. Źródłach finansowania sektora publicznego. Podatek i jego ekonomiczne funkcje

4. System ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego i oddziaływanie tego systemu na finanse publiczne. Reformy ubezpieczeń społecznych na świecie i w Polsce.

5. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce.

6. Podział zadań publicznych- decentralizacja. Podstawowe zasady.

7. Decentralizacja w Polsce. Zakres zadań i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce

8. Dochody samorządów. Podstawowe zasady tworzenia. Dochody samorządu a dochody budżetu państwa

9. Dochody polskich samorządów.

10. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych. Geneza PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) , jego formy.

11. Ekonomiczne i prawne zasady podejmowania i realizacji PPP.

12 Dług publiczny i jego znaczenie dla stabilności finansów publicznych. Dług budżetu państwa a dług samorządów.

13. Dług i deficyt publiczny w Polsce. Wielkość i zmiany długu publicznego. Zarządzanie długiem publicznym.

14-15.Budżet jako narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Budżetowanie- zasady i ograniczenia. Tworzenie i wykonanie budżetów w Polsce

Literatura:

Podstawowa:

J. Stiglitz; Ekonomia sektora publicznego; PWN; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

St. Owsiak; Finanse publiczne. Teoria i praktyka; PWN; Warszawa 2006 (wybrane rozdziały)

P. Swianiewicz; Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja i polityki lokalne; Municipium; Warszawa 2009 (wybrane rozdziały)

Dodatkowa:

A. Kopańska; Zewnętrzne źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; DiFin; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

J. Kleer (red); Samorząd terytorialny- dobro publiczne; CeDeWu; Warszawa 2008 (wybrane rozdziały)

K. Brzozowska; Partenrstwo Publiczno Prywatne , CeDeWu; Warszawa 2007 (wybrane rozdziały)

A. Kopańska; A. Bartczak; J. Siwińska-Gorzelak; Partnerstwo publiczno prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego; CeDeWu; Warszawa 2008 (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Rozumie charakter nauki o finansach publicznych, kierunek rozwoju badań ww dyscypliny oraz jej relację do innych nauk społecznych(K_W01).

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych. Mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych dotyczące finansów publicznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej (K_W08).

Zna narzędzia pozyskiwania danych o finansach publicznych z jednostek administracji publicznej związanych z polityką społeczną (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu finansów publicznych w celach praktycznych Potrafi krytycznie interpretować zjawiska związane z finansami publicznymi oraz analizować ich wzajemne relacje i zależności wykorzystując wiedzę z zakresu teorii nauk o polityce i ekonomii (K_U01).

Potrafi samodzielnie analizować (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej) i wyjaśniać rolę finansów publicznych we współczesnym świecie (K_U02).

Potrafi wskazać zależności pomiędzy różnymi koncepcjami finansów publicznych, ocenić ich efektywność oraz dostrzegać na poziomie pogłębionym relacje między polityką a zjawiskami ekonomicznymi (K_U03).

Potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać i uzupełniać wiedzę na temat finansów publicznych oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł wiedzy oraz nowoczesnych technologii (K_U05).

KOMPETENCJE

Jest gotów do reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowanych interesów grup społecznych w zakresie kwestii związanych z finansami publicznymi i ekonomią sektora publicznego (K_K03).

EFEKTY SPECJALIZACYJNE:

Rozumie charakter nauk o polityce, w tym w szczególności w obszarze badawczym dotyczącym finansów publicznych (S1_W01);

Rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy rządzenia i podejmowania

decyzji politycznych oraz ich konsekwencje dla finansów publicznych

(S1_W04).

Potrafi krytycznie obserwować i interpretować zjawiska oraz mechanizmy zachodzące w sferze administracji publicznej (S1_U01).

Potrafi projektować, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru finansów publicznych (S1_U02).

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie finansów publicznych. Korzysta ze źródeł prawa i dokumentów wytworzonych przez instytucje rządowe oraz ich otoczenie (S1_U04).

Potrafi krytycznie dostrzegać oraz identyfikować relacje zachodzące między polityką i ekonomią a administracją w obszarze finansów publicznych (S1_U06)

Jest gotów do wykonywania swoich zadań w strukturach administracji publicznej, uwzględniając prawne, polityczne, ekonomiczne i etyczne aspekty konsekwencji swoich działań dla finansów publicznych (S1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte) . Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność co najmniej na 2/3 zajęć z przedmiotu

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Prowadzący grup: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest prezentacja podstawowych problemów kształtowania i funkcjonowania finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki dot. regulacji prawnej finansów publicznych obejmuje płaszczyzny: krajową na szczeblu sektora rządowego i na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podstawowe treści: Finanse publiczne- zakres i funkcje; źródła finansowania podmiotów sektora publicznego, decentralizacja, finanse publiczne i lokalne w Polsce, dług publiczny i budżet i budżetowanie, deficyt budżetowy

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład

4. Formy zaliczenia: egzamin pisemny

Pełny opis:

1.‌ ‌Pojęcie‌ ‌i‌ ‌zakres‌ ‌finansów‌ ‌publicznych‌ ‌Cechy‌ ‌finansów‌ ‌publicznych.‌

2. Pojęcie ‌sektor‌a ‌finansów‌ ‌publicznych‌ ‌(‌ w ujęciu ‌rzeczowy,‌ ‌finansowy).Skarb‌u ‌Państwa. Mienie‌ ‌państwowe.‌ ‌

2,‌ ‌System‌ ‌finansów‌ ‌publicznych‌ ‌.‌ ‌Regulacje‌ ‌prawne‌ ‌sektora‌ ‌finansów‌ ‌publicznych.‌ ‌Zasady‌ ‌finansów‌ ‌publicznych.‌ ‌Instytucje‌ ‌finansów‌ ‌publicznych.‌ ‌

3.Funkcje‌ ‌finansów‌ ‌publicznych.‌ ‌Polityka‌ ‌fiskalna‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌uwarunkowania.‌ ‌Różne‌ ‌spojrzenia‌ ‌na‌ ‌rolę‌ ‌państwa‌ ‌w‌ ‌gospodarce.‌ ‌

4.Źródłach‌ ‌finansowania‌ ‌sektora‌ ‌publicznego. Klasyfikacja ‌dochodów‌ ‌publicznych.‌ ‌Podatki., obecny system podatkowy. Zasady‌ ‌podatkowe‌ ‌Podatek‌ ‌i‌ ‌jego‌ ‌ekonomiczne‌ ‌i społeczne funkcje.‌ Podatki sektora rządowego i na poziomie jednostek samorządu terytorialnego ‌

5.‌ ‌Wydatki‌ ‌publiczne. Podstawy‌ ‌prawne wydatków publicznych Rodzaje‌ ‌wydatków‌ ‌Poziom‌ ‌wydatków‌ ‌publicznych-prawo‌ ‌Wagnera.‌ ‌

6.‌ ‌Podmioty‌ ‌gospodarujące‌ ‌środkami‌ ‌publicznymi‌ ‌(jednostki‌ ‌sektora‌ ‌finansów‌ ‌publicznych).‌

7. Formy‌ ‌organizacyjno-prawne‌ ‌j.s.f.p.‌ ‌Fundusze‌ ‌celowe.Podmioty‌ ‌prywatne‌ ‌w‌ ‌realizacji‌ ‌zadań‌ ‌publicznych.‌ ‌Geneza‌ ‌PPP‌ ‌(partnerstwa‌ ‌publiczno-prywatnego)‌ ‌,‌ ‌jego‌ ‌formy.‌ ‌Ekonomiczne‌ ‌i‌ ‌prawne‌ ‌zasady‌ ‌podejmowania‌ ‌i‌ ‌realizacji‌ ‌PPP.‌ ‌

7.Budżet‌ ‌państwa.‌ ‌Geneza‌ ‌i‌ ‌pojęcie‌ ‌budżetu‌ ‌publicznego.‌ ‌Zasady‌ ‌budżetowe.‌ ‌Konstytucyjne‌ ‌uwarunkowania‌ ‌dotyczące‌ ‌budżet‌ ‌państwa.‌ ‌Klasyfikacja‌ ‌budżetowa.‌ ‌

8.‌ ‌Procedura‌ ‌planowania‌ ‌i‌ ‌uchwalania‌ ‌budżetu‌ ‌państwa..‌ ‌Zasady‌ ‌wykonywania‌ ‌budżetu‌ ‌państwa. Kontrola‌ ‌wykonywania‌ ‌budżetu‌ ‌państwa. Odpowiedzialność‌ ‌za‌ ‌naruszenie‌ ‌dyscypliny‌ ‌finansów‌ ‌publicznych.‌ ‌

9.‌ ‌Równowaga‌ ‌budżetowa‌ ‌i‌ ‌deficyt. Pojęcie‌ ‌deficytu‌ ‌budżetowego.‌ ‌Metody‌ ‌liczenia‌ ‌deficytu.‌ ‌Ekonomiczne‌ ‌konsekwencje‌ ‌deficytu‌ ‌budżetowego.‌ ‌

10.‌ ‌Dług‌ ‌publiczny,‌ ‌przyczyny‌ ‌powstawania‌ ‌długu‌ ‌publicznego.‌ ‌Struktura‌ ‌długu‌ ‌publicznego.‌ ‌Procedura‌ ‌i‌ ‌instrumenty‌ ‌zaciągania‌ ‌długu.‌ ‌Źródła‌ ‌finansowania‌ ‌zadłużenia‌ ‌publicznego.‌ ‌ ‌

11.Decentralizacja‌ ‌finansów‌ ‌publicznych‌ ‌w‌ ‌Polsce.‌ ‌Korzyści‌ ‌i‌ ‌uwarunkowania‌ ‌decentralizacji.‌ ‌Dochody i wydatki jednostek ‌samorządu‌ ‌terytorialnego‌ ‌(j.s.t).Systematyka‌ ‌dochodów‌ ‌j.s.t.‌ ‌Dochody‌ ‌ze‌ ‌źródeł‌ ‌niepodatkowych‌ ‌(własne).‌ ‌Subwencje‌ ‌i‌ ‌dotacje‌ ‌-zasady‌ ‌ustalania‌ ‌i‌ ‌przekazywania.‌ ‌Dochodu‌ ‌z‌ ‌

tytułu‌ ‌udziału‌ ‌we‌ ‌wpływach‌ ‌z‌ ‌podatków‌ ‌państwowych.‌ ‌Dochody‌ ‌związków‌ ‌komunalnych.‌ ‌

12.‌ ‌Zasady‌ ‌emisji‌ ‌papierów‌ ‌wartościowych.‌ ‌Pożyczki‌ ‌,‌ ‌kredyty‌ ‌i‌ ‌poręczenia‌ ‌w‌ ‌j.s.t‌ ‌oraz‌ ‌w‌ ‌ich‌ ‌związkach.‌ ‌Kontrola‌ ‌

zadłużenia.‌ ‌ ‌

13.‌ ‌Kontrola,‌ ‌audyt‌ ‌oraz‌ ‌nadzór‌ ‌nad‌ ‌finansami‌ ‌j.s.t.‌ ‌Wewnętrzny‌ ‌nadzór‌ ‌i‌ ‌kontrola.‌ ‌Nadzór‌ ‌i‌ ‌kontrola‌ ‌zewnętrzna.‌ ‌Kontrola‌ ‌NiK,‌ ‌RIO oraz‌ ‌kontrola‌ ‌skarbowa.‌ ‌Audyt‌ ‌wewnętrzny.‌ ‌

14.‌ ‌Dyscyplina‌ ‌finansów‌ ‌publicznych. Odpowiedzialność‌ ‌za‌ ‌naruszenie‌ ‌dyscypliny‌ ‌finansów‌ ‌publicznych.‌ ‌Rodzaje‌ ‌naruszeń‌ ‌.‌ ‌Podmioty‌ ‌ponoszące‌ ‌odpowiedzialność‌ ‌za‌ ‌naruszenie‌ ‌dyscypliny‌ ‌finansów‌ ‌publicznych.‌ ‌Postępowanie‌ ‌w‌ ‌sprawach‌ ‌o‌ ‌naruszenie‌ ‌dyscypliny‌ ‌finansów‌ ‌

15.Sprawność i etyka w sektorze finansów publicznych

Literatura:

1. Buchanan J.M., Musgrave, Finanse publiczne a wybór polityczny. Dwie odmienne wizje państwa, wyd. Sejmowe, Warszawa 2005,

2. Artur Nowak-Far, Współczesne finanse publiczne,

Wyd: C.H. Beck , Warszawa 2020

3. Ciek J, Rado M, Wojnarowicz K. :Bezpieczeństwo finansów publicznych Wyd. CeDe,Wu 2022r.

4.Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, wyd.

LexisNexis wyd.2, i nst.

5. Ruśkowski E, Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. KiK 2000r. ,

6. Wernik A, Finanse publiczne, wyd. PTE wyd.2, Warszawa 2011,

7.. Stankiewicz, Debudźetyzacja finansów państwa, Temida 2, Białystok 2007

8.. Stiglitz J.E, Ekonomia sektora publicznego, wyd Naukowe PWN, Warszawa 2004,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)