Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D3MITBS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna. Brak innych formalnych założeń wstępnych. Założenia merytoryczne - znajomość przez studenta podstawowych kategorii nauk społecznych i podstaw logiki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i warsztaty badawcze poświęcone są podstawowym aspektom metodologicznym badań społecznych. Podczas zajęć studenci poznają główne schematy prowadzenia badań oraz ilościowe i jakościowe techniki badawcze. Wykłady wprowadzają studentów w podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Ćwiczenia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań. Cały kurs prowadzi do zapoznania studentów z głównymi zasadami badań społecznych i ukształtowania umiejętności badawczych potrzebnych w dalszej pracy - przygotowywaniu projektów badawczych, pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaprezentować podstawowe treści dotyczące metodologii i metodyki badań społecznych. Jego tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

Metody i techniki badawcze – nauka o polityce społecznej na tle innych nauk. Typologie badań.

Proces badawczy w naukach społecznych.

Składniki koncepcji badań.

Zmienne socjologiczne i ich wskaźniki

Badania jakościowe i wybrane niesondażowe metody badawcze.

Badania sondażowe.

Badania przekrojowe, dynamiczne i pseudodynamiczne.

Badania całościowe i na próbach badawczych.

Eksperyment w naukach społecznych.

Badania ewaluacyjne.

Warsztaty poświęcone są pogłębieniu wiedzy studentów na temat kluczowych składników procesu badawczego w empirycznych badaniach społecznych oraz zdobycie umiejętności warsztatowych w zakresie wybranych metod badawczych – analizy treści i badań sondażowych. Podczas warsztatów będzie kładziony szczególny nacisk na samodzielną, twórczą pracę studentów oraz na systematyczne zdobywanie wiedzy metodologicznej.

Literatura:

PODSTAWOWA

• E.Babbie, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001.

UZUPEŁNIAJĄCA

• R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa 1985.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa 1985.

• A. Sułek (oprac.), Metody analizy socjologicznej. IS UW, Warszawa 1986.

• B. Szatur-Jaworska (oprac.), Wprowadzenie do metod i technik badań społecznych. Wyd. UW, Warszawa 1988.

• B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej - metody i problemy, Elipsa, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci:

- znają i rozumieją podstawowe kategorie i pojęcia metodologii badań społecznych;

- znają podstawowe procedury metodologii badan społecznych; ze szczególnym uwzględnieniem klasycznego podejścia do procesu badawczego,

- znają najważniejsze metody i techniki badań społecznych (ilościowe i jakościowe);

- prawidłowo planują proces badawczy;

- umiejętnie, zgodnie z założeniami badawczymi dobierają metody i techniki badawcze;

- prawidłowo tworzą narzędzia badawcze,

- znają zasady opracowania raportu z badań.

Zajęcia posłużą realizacji następujących efektów uczenia się określonych w programie studiów::

K_U01: Student potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej.

K_U04: Student potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne w obszarze polityki społecznej, prawidłowo dobierając i stosując odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.

K_U06: Student potrafi tworzyć pisemne opracowania prowadzonych przez siebie badań, w tym analizy i prognozy odnoszące się do wiedzy związanej z polityką społeczną.

K_U09: Student potrafi planować i organizować własną pracę, a także zbudować zespół zadaniowy i w jego ramach współpracować aktywnie z innymi osobami realizując zadania z zakresu polityki społecznej.

K_K01: Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i zewnętrznych komunikatów z obszaru polityki społecznej, a także uznania znaczenia dowodów naukowych dla polityki społecznej jako działalności praktycznej.

K_K02: Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych z obszaru polityki społecznej, wykorzystując zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, w tym korzystając ze wsparcia ekspertów, jak też skutecznie współpracując z innymi osobami.

Metody i kryteria oceniania:

WARSZTATY: ocena znajomości zalecanej literatury oraz ocena umiejętności samodzielnego prowadzenia badań, ze szczególnym naciskiem na tworzenie ich koncepcji i narzędzi badawczych - projekt; obecność na zajęciach; zaliczenie sprawdzianu wiedzy.

Formą zaliczenia PRZEDMIOTU jest egzamin pisemny. Przedmiotem egzaminu są wiedza i umiejętności przekazywane podczas wykładów i ćwiczeń. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz obecność na wykładach.

Studenci, którzy szczególnie dobrze zaliczyli warsztaty (bardzo dobre oceny za sprawdzianu i projekty badawcze) otrzymują stosowny komentarz w USOSie, który skutkuje podniesieniem oceny z przedmiotu o 0,5.

WSZYSTKIE OSOBY POWTARZAJĄCE PRZEDMIOT, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWODEM JEST NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ (WARSZTATÓW) CZY NIEZDANIE EGZAMINU, MAJĄ OBOWIĄZEK UDZIAŁU W WARSZTATACH I WYKŁADACH NA ZASADACH OGÓLNYCH. INNE ZASADY ZALICZANIA POWTARZANEGO PRZEDMIOTU MOŻE OKREŚLIĆ KIEROWNIK STUDIÓW.

Praktyki zawodowe:

PRZEDMIOT NIE JEST POWIĄZANY Z PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Szatur-Jaworska
Prowadzący grup: Barbara Szatur-Jaworska, Maria Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i warsztaty badawcze poświęcone są podstawowym aspektom metodologicznym badań społecznych. Podczas zajęć studenci poznają główne schematy prowadzenia badań oraz ilościowe i jakościowe techniki badawcze. Wykłady wprowadzają studentów w podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Ćwiczenia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań. Cały kurs prowadzi do zapoznania studentów z głównymi zasadami badań społecznych i ukształtowania umiejętności badawczych potrzebnych w dalszej pracy.

Pełny opis:

Metody i techniki badawcze – nauka o polityce społecznej na tle innych nauk. Typologie badań.

Proces badawczy w naukach społecznych.

Składniki koncepcji badań.

Zmienne socjologiczne i ich wskaźniki

Badania jakościowe i wybrane niesondażowe metody badawcze.

Badania sondażowe.

Badania przekrojowe, dynamiczne i pseudodynamiczne.

Badania całościowe i na próbach badawczych.

Eksperyment w naukach społecznych.

Badania ewaluacyjne.

Ćwiczenia poświęcone są pogłębieniu wiedzy studentów na temat kluczowych składników procesu badawczego w empirycznych badaniach społecznych oraz zdobycie umiejętności warsztatowych w zakresie wybranych metod badawczych – analizy treści i badań sondażowych. Na warsztatach będzie kładziony szczególny nacisk na samodzielną, twórczą pracę studentów oraz na systematyczne zdobywanie wiedzy metodologicznej.

Literatura:

PODSTAWOWA

• E.Babbie, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001.

UZUPEŁNIAJĄCA

• R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa 1985.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa 1985.

• A. Sułek (oprac.), Metody analizy socjologicznej. IS UW, Warszawa 1986.

• B. Szatur-Jaworska (oprac.), Wprowadzenie do metod i technik badań społecznych. Wyd. UW, Warszawa 1988.

• B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej - metody i problemy, Elipsa, Warszawa 2014.

Uwagi:

PRZEDMIOT JEST REALIZOWANY PRZEZ DWA SEMESTRY. ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ CO TYDZIEŃ, ZAŚ WYKŁADY - CO DWA TYGODNIE WG TERMINARZA DOSTĘPNEGO W USOS.

WSZYSTKIE OSOBY POWTARZAJĄCE PRZEDMIOT, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWODEM JEST NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ (WARSZTATÓW) CZY NIEZDANIE EGZAMINU, MAJĄ OBOWIĄZEK UDZIAŁU W ĆWICZENIACH I WYKŁADACH NA ZASADACH OGÓLNYCH. INNE ZASADY ZALICZANIA POWTARZANEGO PRZEDMIOTU MOŻE OKREŚLIĆ KIEROWNIK STUDIÓW.

OBECNOŚĆ NA WYKŁADACH I WARSZTATACH JEST OBOWIĄZKOWA.

Nieobecność na więcej niż trzech wykładach w semestrze skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego i niezaliczeniem przedmiotu. Limity nieobecności na warsztatach i zasady ich zaliczania ustalają nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Szatur-Jaworska
Prowadzący grup: Marta Bożewicz, Barbara Szatur-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i warsztaty badawcze poświęcone są podstawowym aspektom metodologicznym badań społecznych. Podczas zajęć studenci poznają główne schematy prowadzenia badań oraz ilościowe i jakościowe techniki badawcze. Wykłady wprowadzają studentów w podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Ćwiczenia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań. Cały kurs prowadzi do zapoznania studentów z głównymi zasadami badań społecznych i ukształtowania umiejętności badawczych potrzebnych w dalszej pracy.

Pełny opis:

Metody i techniki badawcze – nauka o polityce społecznej na tle innych nauk. Typologie badań.

Proces badawczy w naukach społecznych.

Składniki koncepcji badań.

Zmienne socjologiczne i ich wskaźniki

Badania jakościowe i wybrane niesondażowe metody badawcze.

Badania sondażowe.

Badania przekrojowe, dynamiczne i pseudodynamiczne.

Badania całościowe i na próbach badawczych.

Eksperyment w naukach społecznych.

Badania ewaluacyjne.

Ćwiczenia poświęcone są pogłębieniu wiedzy studentów na temat kluczowych składników procesu badawczego w empirycznych badaniach społecznych oraz zdobycie umiejętności warsztatowych w zakresie wybranych metod badawczych – analizy treści i badań sondażowych. Na warsztatach będzie kładziony szczególny nacisk na samodzielną, twórczą pracę studentów oraz na systematyczne zdobywanie wiedzy metodologicznej.

Literatura:

PODSTAWOWA

• E.Babbie, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001.

UZUPEŁNIAJĄCA

• R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa 1985.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa 1985.

• A. Sułek (oprac.), Metody analizy socjologicznej. IS UW, Warszawa 1986.

• B. Szatur-Jaworska (oprac.), Wprowadzenie do metod i technik badań społecznych. Wyd. UW, Warszawa 1988.

• B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej - metody i problemy, Elipsa, Warszawa 2014.

Uwagi:

PRZEDMIOT JEST REALIZOWANY PRZEZ DWA SEMESTRY. ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ CO TYDZIEŃ, ZAŚ WYKŁADY - CO DWA TYGODNIE WG TERMINARZA DOSTĘPNEGO W USOS.

WSZYSTKIE OSOBY POWTARZAJĄCE PRZEDMIOT, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWODEM JEST NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ (WARSZTATÓW) CZY NIEZDANIE EGZAMINU, MAJĄ OBOWIĄZEK UDZIAŁU W ĆWICZENIACH I WYKŁADACH NA ZASADACH OGÓLNYCH. INNE ZASADY ZALICZANIA POWTARZANEGO PRZEDMIOTU MOŻE OKREŚLIĆ KIEROWNIK STUDIÓW.

OBECNOŚĆ NA WYKŁADACH I WARSZTATACH JEST OBOWIĄZKOWA.

Nieobecność na więcej niż trzech wykładach w semestrze skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego i niezaliczeniem przedmiotu. Limity nieobecności na warsztatach i zasady ich zaliczania ustalają nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)