Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D6SEDY
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat zagadnień polityki społecznej oraz zdolności do ich analizy. Studenci powinni umieć identyfikować podstawową literaturę przedmiotu oraz posługiwać się wskaźnikami pokazującymi złożoność i zakres danego zjawiska. Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat prowadzenia badań społecznych i wyciągania wniosków z ich wyników.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego zagadnienia polityki społecznej. Powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu społecznego oraz zaproponować podstawowe wnioski.

Pełny opis:

Seminarium służy nabyciu przez studenta umiejętności podstawowej analizy wybranego zagadnienia polityki społecznej. W trakcie seminarium student nabywa umiejętność wyboru literatury przedmiotu, w tym wybrania z niej treści, które zostaną wykorzystane w pracy. Dokonuje analizy podstawowych definicji, skutków społeczno-ekonomicznych danego zagadnienia oraz sposób jego rozwiązywania (m.in. na podstawie analizy aktów prawnych). Studenci w wyniku uczestnictwa w seminarium i przygotowywania pracy nabywają umiejętność prezentacja podstawowych danych statystycznych. W ramach przygotowywania pracy przeprowadzają samodzielną analizę danego zagadnienia z zakresu polityki społecznej z wykorzystaniem jednej z metod badawczych.

Literatura:

W zależności od prowadzącego seminarium

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- terminologię nauki o polityce społecznej i ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk, jak również zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań w obszarze polityki społecznej, ze szczególnym naciskiem na problematykę poruszoną w pracy dyplomowej (K_W01)

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, czego wyrazem jest praca dyplomowa (K_W10)

- Posiada wiedzę do samodzielnej analizy wybranego zagadnienia polityki społecznej na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz danych statystycznych.

- Zna główne źródła pozyskiwania danych oraz informacji na temat danego zagadnienia.

- Zna podstawowe metody badań społecznych.

Student potrafi:

- interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej, ze szczególnym naciskiem na problematykę poruszoną w pracy dyplomowej (K_U01)

- krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w określonej skali i dziedzinie stanowiącej przedmiot jego pracy dyplomowej, w tym wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym i działaniach społecznych oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami (K_U02).

- zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne w obszarze polityki społecznej, prawidłowo dobierając i stosując odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do problematyki pracy dyplomowej (K_U04)

- tworzyć pisemne opracowania prowadzonych przez siebie badań, w tym analizy lub prognozy odnoszące się do wiedzy związanej z polityką społeczną, stanowiące element pracy dyplomowej (K_U06)

Student jest gotów do

- krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i zewnętrznych komunikatów z obszaru polityki społecznej, a także uznania znaczenia dowodów naukowych dla polityki społecznej jako działalności praktycznej, dzięki krytycznemu podejściu do danych zastanych i wywołanych gromadzonych na potrzeby pracy dyplomowej (K_K01).

- uczestniczenia w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych z obszaru polityki społecznej, wykorzystując zdobytą w czasie seminarium dyplomowego wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, w tym korzystając ze wsparcia ekspertów, jak też skutecznie współpracując z innymi osobami, dzięki aktywnej pracy na seminarium dyplomowym (K_K02).

- Umie napisać spójną pracę na temat wybranego zagadnienia polityki społecznej.

-Umie umiejscowić dane zagadnienie polityki społecznej w realiach funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

- Umie zastosować podstawowe metody badań społecznych.

- Uzyskuje zdolność do podstawowej analizy danego zagadnienia polityki społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium i uzyskania zgody do podejścia do egzaminu licencjackiego jest przygotowanie samodzielnej pracy zgodnej ze szczegółowymi wytycznymi.

Warunkiem dodatkowym jest uczestniczenie w seminariach kierowanych do całej grupy (możliwe dwie nieobecności) oraz seminariach indywidualnych służących omówieniu postępów w pracy. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przyjęcie przez promotora części teoretycznej pracy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Łotocki
Prowadzący grup: Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk, Ewa Leś, Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)