Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lokalna polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-M-D2LOPS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lokalna polityka społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Skrócony opis:

Charakterystyka zadań i organizacji systemu polityki społecznej, realizowanej w wymiarze lokalnym z udziałem samorządu terytorialnego oraz sektora obywatelskiego i rynkowego

Pełny opis:

1.Decentralizacja polityki społecznej. Samorząd terytorialny w systemie lokalnych podmiotów polityki społecznej.

2. Zadania publiczne samorządu gminnego i powiatowego w zakresie polityki społecznej. Podstawy prawne.

3.Uczestnicy i procedury lokalnych procesów podejmowania decyzji w sprawach polityki społecznej .

3.Współpraca samorządu, sektora obywatelskiego i rynkowego w realizacji lokalnej polityki społecznej - podział zadań, formy i zasady współpracy w poszczególnych dziedzinach

5. Lokalna infrastruktura społeczna i kadry. Instrumenty lokalnej polityki społecznej

6. Finansowanie lokalnej polityki społecznej.

7.Promowanie lokalnej polityki społecznej

Literatura:

Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, red. B.Rysz- Kowalczyk, IPS, Warszawa 2011; H.Izdebski, Samorząd Terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Lexsis Nexis, Warszawa2009; E.Kornberger -Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2012; Sposoby realizacji zadań publicznych (red) B.Dolnicki,Wolters Kluwer2017; D Sześciło, Runek.Prywatyzacja. Interes publiczny. "Samorząd Terytorialny" - miesięcznik

Efekty uczenia się:

1.Student ma wiedzę:

- o uwarunkowaniach zróżnicowaniu i natężeniu problemów społecznych w układzie przestrzennym (K_W 02)

- o uczestnikach i procedurach podejmowania decyzji dotyczących polityki społecznej w gminie i powiecie (K_W07);

- o źródłach dochodów i strukturze wydatków samorządów lokalnych oraz o specyfice finansowania zadań z zakresu polityki społecznej (K_W 08)

2.Potrafi opisać każdą dziedzinę polityki społecznej, realizowaną w skali lokalnej i wskazać uprawnienia i obowiązki samorządu gminnego i powiatowego, oraz zasady współpracy z sektorem niepublicznym (K_U 03). 3.Potrafi scharakteryzować publiczne i niepubliczne struktury organizacyjne i kadry uczestniczące w realizacji lokalnej polityki społecznej , zidentyfikować podstawy prawne ich działania, stosowane metody i instrumenty oraz kryteria i wskaźniki oceny .(K_ U 09 , K_ U10, K_U04, K_U 08),

4.Potrafi przypisać świadczenia społeczne (pieniężne i usługi) do określonych dziedzin lokalnej polityki społecznej (K_U 10)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wszystkich zajęciach i dwa pisemne sprawdziany w semestrze (odpowiedź na 2-3 pytania sprawdzające wiedzę oraz umiejętność krytycznego porządkowania i syntezowania materiałów źródłowych).

Te same warunki dla osób powtarzających przedmiot.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)