Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój lokalny i regionalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-M-D3ROLO
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój lokalny i regionalny
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjmuje się, że studenci mają wiedzę na temat prawno-instytucjonalnych form samorządu lokalnego w Polsce, znają strukturę lokalnych i regionalnych podmiotów polityki społecznej oraz mają podstawową wiedzę na temat lokalnych sektorowych polityk społecznych (m.in. lokalna polityka oświatowa, pomoc społeczna, mieszkalnictwo). Ponadto zakłada się, że studenci maja wiedzę na temat regionalnych zróżnicowań w Polsce, w tym ich gospodarczych i kulturowych aspektów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są przeglądem teoretycznych koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego, wskaźników rozwoju oraz instrumentów kreowania rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. W szczególności przedmiotem zajęć są lokalna polityka oraz zarządzanie (governance) i lokalne kapitały (społeczny, kulturowy) oraz instrumenty ich budowania.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione są następujące zagadnienia:

• Paradygmaty rozwoju

• W kierunku ujęć alternatywnych rozwoju lokalnego i regionalnego

• Zróżnicowania w polskiej przestrzeni

• Wskaźniki rozwoju lokalnego i regionalnego, metody diagnozowania rozwoju

• Trajektorie rozwoju gospodarczego polskich regionów, kierunki oddziaływań unijnej pomocy

• Przeciw „socjalnej polityce regionalnej”?

• Lokalne kapitały a zewnętrzne wsparcie: rola czynników endogennych i egzogennych w rozwoju lokalnym

• Władza lokalna, przywództwo i zarządzanie w polityce miejskiej

• Wybrane metody „sieciowania” społeczności lokalnej i budowania kapitału społecznego

• Partycypacja obywatelska a rozwój lokalny: wybrane instrumenty

• Kultura w rozwoju lokalnym

Literatura:

Literatura do zajęć obejmuje ok 30 szczegółowych pozycji: fragemntów książek i opracowań, artykułów i raportów z badań. Corocznie, a także do pewnego stopnia w trakcie semstru jest uzupełniana o nowe pozycje. Szczegółowy wykaz lektur przewdstawiony jest w części opisującej zajęcia w bieżącym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Zajęcia realizują następujące efekty:

wiedza

• student zna szczegółowo histroryczne i współczesne nurty teoretyzowania o rozwoju lokalnym i regionalnym

• student ma wiedzę o przemianach więzi i struktur społecznych na poziomie lokalnym oraz o konsekwencjach tych procesów

• student ma pogłębiona wiedzę o typach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali lokalnej oraz o ich uwarunkowaniach

• student rozumie związki polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego

Umiejętności

• student potrafi wskazać gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych

• studentka potrafi zaprojektować prostą koncepcję różnego typu programów rozwoju lokalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

• Obecność na zajęciach (nie więcej niż 2 nieobecności),

• Aktywne uczestnictwo w zajęciach

• Uzyskanie przynajmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego (ok. 6 pytań otwartych, w których Studenci będą mieli za zadanie zinterpretować różne hipotetyczne stany, wskazać ograniczenia i zalety pewnych rozwiązań, porównać wybrane modele rozwoju, zaproponować operacjonalizację różnych modeli rozwoju w konkretnych warunkach)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Theiss
Prowadzący grup: Maria Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

jak w opisie podstawowym

Pełny opis:

1)

Rozwój lokalny i regionalny – zarys znaczenia pojęć. Perspektywa polityki społecznej

2)

Paradygmaty rozwoju

K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, WUŚ 2005, ss. 29-39, 104-124, 145-155.

3)

W kierunku ujęć alternatywnych rozwoju

M. Klekotko, Rozwój po śląsku. Procesy kapitalizacji kultury śląskiej w społeczności górniczej, WUŚ 2012, ss. 41-81

4)

Zróżnicowania w polskiej przestrzeni Cz I - w kierunku metropolizacji

G. Gorzelak, Społeczno-ekonomiczne regionalne zróżnicowanie Polski. W: Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.). Scholar, Warszawa 2009, s. 86-148

5)

Zróżnicowania w polskiej przestrzeni Cz II – dziedzictwo zaborów?

M. Halamska, R. Hoffmann, M. Stanny, Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 2. IWR PAN, Scholar 2017, podrozdziały 1.3.i 1.4. (ss. 18-41).

6)

Zróżnicowania polskiej przestrzeni Cz III – niesprawiedliwość społeczna?

R. Perdał, P. Churski i in., Przestrzenny wymiar (nie)sprawiedliwości społecznej – wyzwania rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3/2020

7) 22.11.2021

Trajektorie rozwoju gospodarczego polskich regionów

Wojciech Kisiała, Zmiany nierówności poziomu rozwoju gospodarczego powiatów w Polsce – konwergencja czy dywergencja? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 418/2016

B. Domański, Zróżnicowanie dynamiki wzrostu gospodarczego w polskich regionach w latach, Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej pod redakcją Pawła Churskiego, KPZK, PAN, Warszawa 2018

8)

Model polaryzacyjno-dyfuzyjny a model zrównoważony w rozwoju regionalnym

P. Churski, Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności–konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju. „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, (25)/2014, ss. 13-27. Uwaga: ten tekst może być dla Państwa bardzo trudny. Proszę się skupić na różnicach i uzasadnieniach modelu wyrównawczego i polaryzacyjno-dyfuzyjnego.

9)

Lokalne kapitały a zewnętrzne wsparcie: rola czynników endogennych i egzogennych w rozwoju lokalnym

• G. Gorzelak, Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych. W: Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), Warszawa 2001

• L. T. Hryniewicz, Lokalny rozwój gospodarczy oraz znaczenie środków europejskich. W: G. Gorzela (red.), Polska gmina 2015, Scholar Warszawa 2016, ss. 91-103.

10)

Władza lokalna, przywództwo i zarządzanie w polityce miejskiej

• P. Swianiewicz i in., Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar 2004, ss. 15-35

• Sagan, Z. Canowiski, Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Scholar 2011, ss. 67-78

11)

Kapitał społeczny jako zasób lokalny i regionalny

R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak 1995, ss 1-27, 139-161, 258-289

12)

Historyczne źródła kapitału społecznego: case wybranego środowiska lokalnego

P. Chmielewski, J. Chmielewski, Instytucjonalna ciągłość I zmiana w społeczności lokalnej na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami w Jurgowie, wsi polskiego Spisza, Studia Socjologiczne 2017, 3

13)

Metody budowania kapitału społecznego w środowisku lokalnym

- B. Skrzypczak, S. Retmaniak, Centrum Aktywności Lokalnej – w poszukiwaniu modelu instytucji rozwoju społeczności lokalnej (1997-2009). W: B. Lewenstein i in. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, WUW Warszawa 2010

- program „Działaj lokalnie” prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii (informacje na stronie internetowej proszę się zapoznać z mechanizmem działania programu)

14)

Powtórzenie, podsumowanie, dyskusja

Literatura:

Szczegółowo podana w bloku opis zajęć

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)