Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prowadzenie działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D5PDG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Otwartość na praktyczne działanie, umiejętność współpracy i zdolność do weryfikacji hipotez

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz doskonalenie umiejętności krytycznego, innowacyjnego, twórczego i przedsiębiorczego myślenia.

Pełny opis:

Prowadzenie własnej firmy jest jedną z bardziej obiecujących dróg kariery zawodowej. Przedmiot pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia samodzielnego przedsiębiorstwa oraz na zdobycie umiejętności kształtujących przedsiębiorcze postawy.

Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia:

1. Firma a przedsiębiorstwo – różnice, definicje i wprowadzenie

2. Co warto wiedzieć i zrobić przed rozpoczęciem działalności

3. Podstawy sporządzania biznes planu

4. Omówienie dostępnych na polskim rynku form prawnych prowadzenia działalności

5. Procedury rejestracyjne

6. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

7. Podatki i ubezpieczenia w działalności gospodarczej

8. O czym warto pamiętać prowadząc działalność

Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których studenci będą wciągani w interakcje, pracę w grupach, analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Prowadząca zajęcia od 2008 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, ciągle zdobywa i rozwija praktyczne umiejętności. Zajęcia będą łączyć teorię z praktyką – wprowadzać w tajniki zakładania firmy w Polsce, a z drugiej strony jak najwięcej odnosić się do praktyki, z odwołaniem do przykładów z życia gospodarczego, rzeczywistych wymagań urzędników, realnych zagrożeń i prawdziwych korzyści.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Peter F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli Innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa 2004.

• Robert T. Kiyosaki, Bogaty ojciec, biedny ojciec, Instytut Praktycznej Edukacji, 2007.

• Fragmenty ustaw wymienionych poniżej

Literatura dodatkowa:

• Peter F. Drucker, Menedżer skuteczny, MT Biznes, 2012 (lub wcześniejsze).

• Brian Tracy, Zjedz tę żabę – 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania. MT Biznes, 2010.

• Leszek Czarnecki, Biznes po prostu, Studio EMKA, 2014.

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami.

• Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późniejszymi zmianami)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student posiada wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zasad zakładania firm w Polsce, ma umiejętności dotyczące rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa, zna etyczne i prawne zasady postępowania w działalności gospodarczej.

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego założenia przedsiębiorstwa, potrafi omówić formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw, zna podstawowe zasady opodatkowania działalności przedsiębiorstw, umie wskazać obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników i ubezpieczeniami społecznymi.

Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć student potrafi wybrać formę prawną i formę opodatkowania swojej firmy, przeprowadzić analizę SWOT działalności, określić źródła finansowania, potrafi założyć firmę i rozpocząć jej prowadzenie. Kształtowane są także umiejętności krytycznego, innowacyjnego, twórczego i przedsiębiorczego myślenia.

Kompetencje społeczne – postawy:

W wyniku udziału w zajęciach są kształtowane pro-przedsiębiorcze postawy, rozwijane są kompetencje dotyczące wspierania rozwoju firm poprzez wdrażanie innowacji, poszukiwanie źródeł finansowania działalności. Dodatkowo kształtowane są postawy działania etycznego, starannego i w oparciu o obowiązujące normy i zasady prawne

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot, należy zdobyć min. 60 % ogólnej liczby punktów, w tym min. 50 % możliwych do zdobycia punktów z egzaminu. Na ocenę końcową składają się:

- Aktywności do wykonania w trakcie semestru (zadania problemowe, prezentacje, szkolenia e-learningowe itp., do wyboru min. sześć aktywności z listy przekazanej przez prowadzącą) - 60 % końcowej oceny,

- Egzamin końcowy (w formie testu, pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte) - 40 % końcowej oceny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)