Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D2EKON Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii oraz problematyką współczesnej gospodarki światowej.

Skrócony opis:

Przedmiot oferowany jest dla studentów I roku studiów licencjackich i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii, a także rozwinięcie umiejętności analizy współczesnych problemów ekonomicznych. Przedmiot służy zdobyciu wiedzy na temat funkcjonowania rynku i jego uczestników, a także omówieniu tematów związanych z rolą państwa w gospodarce, rynkiem pracy, problemem nierówności, systemu finansowego i współpracy międzynarodowej.

Pełny opis:

Blok 1

Wprowadzenie do ekonomii: Definicja ekonomii, problem ekonomiczny, rzadkość zasobów i konieczność wyboru, podstawowe zasady ekonomii. Podział ekonomii na mikro i makro. Zestaw narzędziowy ekonomisty.

Popyt, podaż i rynek: Czym jest rynek? Rodzaje rynków. Popyt i wielkość popytu. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Podaż i wielkość podaży. Równowaga rynkowa. Elastyczność i jej zastosowania.

Blok 2

Popyt a teoria wyboru konsumenta: Standardowy model ekonomiczny. Ograniczenie budżetowe. Zmiana dochodu. Zmiana ceny. Preferencje. Użyteczność.

Podaż a przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych: Koszty produkcji. Funkcja produkcji. Maksymalizacja zysku.

Konsumenci, producenci i efektywność rynków.

Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe: Formy rynku. Struktury rynkowe. Monopol- regulacja i deregulacja. Konkurencja monopolistyczna. Oligopol.

Blok 3

Ekonomia sektora publicznego: system podatkowy i koszty opodatkowania. Podaż, popyt i polityka państwa.

Dobra publiczne, zasoby wspólne i dobra społecznie pożądane. Efekty zewnętrzne i zawodność rynku. Ekonomia informacji i ekonomia behawioralna.

Blok 4

Ekonomia rynku pracy. Nierówność dochodowa i ubóstwo.

Blok 5

Pomiar dochodu narodowego i pomiar kosztów utrzymania: Składniki produktu krajowego brutto (PKB). Różnica między realnym a nominalnym PKB. Produkt krajowy brutto a dobrobyt. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Deflator PKB.

Blok 6

Produkcja, wzrost gospodarczy i bezrobocie: Teoria wzrostu gospodarczego. Efekt doganiania. Czynniki produkcyjności. Pojęcie bezrobocia i stopa bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia.

Blok 7

Oszczędności, inwestycje i system finansowy: Oszczędności i inwestycje w systemie rachunków narodowych. Instytucje finansowe w gospodarce. Rynek funduszy pożyczkowych. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Wycena aktywów.

Blok 8

Pieniądz i ceny w długim okresie: System pieniężny. Funkcje pieniądza. Płynność aktywów. Rola banków centralnych. Europejski Bank Centralny i wspólna waluta. Banki i podaż pieniądza. Zmiany w bankowości i kryzys finansowy. Wzrost ilości pieniądza i inflacja. Koszty inflacji. Deflacja.

Blok 9

Krótkookresowe wahania w gospodarce: Cykle koniunkturalne. Wpływ polityki fiskalnej i pieniężnej na zagregowany popyt. Wybór między inflacją a bezrobociem w krótkim okresie. Krzywa Phillipsa.

Blok 10

Gospodarka otwarta: Korzyści z wymiany handlowej. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału. Realne i nominalne kursy walutowe. Parytet siły nabywczej. Podaż i popyt na rynku funduszy pożyczkowych i rynku walutowym.

Blok 11

Makroekonomia międzynarodowa: Wspólne obszary walutowe i europejska Unia Gospodarcza i Walutowa. Kryzys finansowy i problem długu publicznego.

Literatura:

Mikroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Makroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Efekty uczenia się:

- Umiejętność przeprowadzenia analizy wybranego problemu z wykorzystaniem narzędzi ekonomii.

- Opanowanie podstawowych zagadnień i definicji z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.

- Zrozumienie najważniejszych mechanizmów działania całej gospodarki, jak i poszczególnych uczestników rynku.

- Umiejętność korzystania z modeli ekonomicznych przy analizie procesów ekonomicznych.

- Rozwinięcie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia.

- Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i wspólnej analizy problemów ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

- aktywnego udziału w zajęciach i oceny z ćwiczeń (50% oceny końcowej),

- oceny z egzaminu końcowego (50% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 148 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski, Zofia Liberda
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski, Zofia Liberda, Katarzyna Sałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot oferowany jest dla studentów I roku studiów licencjackich i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii, a także rozwinięcie umiejętności analizy współczesnych problemów ekonomicznych. Przedmiot służy zdobyciu wiedzy na temat funkcjonowania rynku i jego uczestników, a także omówieniu tematów związanych z rolą państwa w gospodarce, rynkiem pracy, problemem nierówności, systemu finansowego i współpracy międzynarodowej.

Pełny opis:

Blok 1

Wprowadzenie do ekonomii: Definicja ekonomii, problem ekonomiczny, rzadkość zasobów i konieczność wyboru, podstawowe zasady ekonomii. Podział ekonomii na mikro i makro. Zestaw narzędziowy ekonomisty.

Popyt, podaż i rynek: Czym jest rynek? Rodzaje rynków. Popyt i wielkość popytu. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Podaż i wielkość podaży. Równowaga rynkowa. Elastyczność i jej zastosowania.

Blok 2

Popyt a teoria wyboru konsumenta: Standardowy model ekonomiczny. Ograniczenie budżetowe. Zmiana dochodu. Zmiana ceny. Preferencje. Użyteczność.

Podaż a przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych: Koszty produkcji. Funkcja produkcji. Maksymalizacja zysku.

Konsumenci, producenci i efektywność rynków.

Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe: Formy rynku. Struktury rynkowe. Monopol- regulacja i deregulacja. Konkurencja monopolistyczna. Oligopol.

Blok 3

Ekonomia sektora publicznego: system podatkowy i koszty opodatkowania. Podaż, popyt i polityka państwa.

Dobra publiczne, zasoby wspólne i dobra społecznie pożądane. Efekty zewnętrzne i zawodność rynku. Ekonomia informacji i ekonomia behawioralna.

Blok 4

Ekonomia rynku pracy. Nierówność dochodowa i ubóstwo.

Blok 5

Pomiar dochodu narodowego i pomiar kosztów utrzymania: Składniki produktu krajowego brutto (PKB). Różnica między realnym a nominalnym PKB. Produkt krajowy brutto a dobrobyt. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Deflator PKB.

Blok 6

Produkcja, wzrost gospodarczy i bezrobocie: Teoria wzrostu gospodarczego. Efekt doganiania. Czynniki produkcyjności. Pojęcie bezrobocia i stopa bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia.

Blok 7

Oszczędności, inwestycje i system finansowy: Oszczędności i inwestycje w systemie rachunków narodowych. Instytucje finansowe w gospodarce. Rynek funduszy pożyczkowych. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Wycena aktywów.

Blok 8

Pieniądz i ceny w długim okresie: System pieniężny. Funkcje pieniądza. Płynność aktywów. Rola banków centralnych. Europejski Bank Centralny i wspólna waluta. Banki i podaż pieniądza. Zmiany w bankowości i kryzys finansowy. Wzrost ilości pieniądza i inflacja. Koszty inflacji. Deflacja.

Blok 9

Krótkookresowe wahania w gospodarce: Cykle koniunkturalne. Wpływ polityki fiskalnej i pieniężnej na zagregowany popyt. Wybór między inflacją a bezrobociem w krótkim okresie. Krzywa Phillipsa.

Blok 10

Gospodarka otwarta: Korzyści z wymiany handlowej. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału. Realne i nominalne kursy walutowe. Parytet siły nabywczej. Podaż i popyt na rynku funduszy pożyczkowych i rynku walutowym.

Blok 11

Makroekonomia międzynarodowa: Wspólne obszary walutowe i europejska Unia Gospodarcza i Walutowa. Kryzys finansowy i problem długu publicznego.

Literatura:

Mikroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Makroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.