Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D4ORZA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: https://www.teoriapolityki.com/programy-zajec-3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia powinny wprowadzić uczestników w problematykę organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu tych zjawisk, problemu uwarunkowań kulturowych i związków wzajemnych zjawisk politycznych, ekonomicznych z mechanizmami zarządzania i organizacji oraz zapoznać uczestników z wybranymi technologiami oraz metodami organizacji i zarządzania oraz badaniem zjawisk z tego zakresu.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Interdyscyplinarny charakter nauk o organizacji i zarządzaniu

2. Historyczne ujęcia organizacji i zarządzania

3. Współczesne kierunki badawcze nauk o organizacji i zarządzaniu. Metafory organizacji

4. Pojęcie organizacji. Organizacja a otoczenie. Cele i funkcje organizacji

5. Polityka organizacji. Strategie organizacyjne

6. Struktura organizacji

7. Porządek nieformalny w organizacji. Patologie organizacji i etyka oraz społeczna odpowiedzialność organizacji

8. Kultura organizacyjna

9. Komunikacja i decyzje w organizacji

10. Władza i przywództwo w organizacji

11. Konflikt i sprzeczność w organizacji. Zmiana organizacyjna i uczenie się organizacji

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Interdyscyplinarny charakter nauk o organizacji i zarządzaniu

Świat organizacji * Dziedziny naukowej analizy organizacji i zarządzania*Przedsiębiorczość a zarządzanie * Nauki o organizacji i zarządzaniu w Polsce *Problemy badawcze nauk o organizacji i zarządzaniu*Metody nauk o organizacji i zarządzaniu *Praktyczne funkcje organizacji i zarzadzania *Nauki o organizacji i zarządzaniu a badanie zjawisk politycznyc *Organizacyjny wymiar polityki *Metafora polityki jako procesu organizacji życia społecznego *Polityczny wymiar organizacji *Polityczne znaczenie korporacji transnarodowych

2. Historyczne ujęcia organizacji i zarządzania

*Socjologiczne a prakseologiczne ujęcie organizacji *Organizacja jako rzecz, atrybut, czynność *Cechy współczesnych organizacji i kierunki ich ewolucji, *Szkoły i kierunki badań nad organizacjami: szkoła klasyczna, „human relations”, podejście systemowe, koncepcje gry organizacyjnej i podejście socjopolityczne, koncepcja równowagi organizacyjnej, „nowa fala”, szkoła badań operacyjnych, teorie decyzji, szkoła ewolucyjna, szkoła empiryczna, szkoła neoklasyczna, podejście psychosocjologiczne, podejście sytuacyjne, szkoła instytucjonalna, satyryczne koncepcje organizacji *New Public Management *Zarządzanie humanistyczne, *Systemy zarzadzania jako mechanizmy kontroli społecznej i reprodukcji panowania *Fordyzm i postfordyzm *Ideologiczne i polityczne uwarunkowania i funkcje koncepcji organizacji i zarządzania *Współczesna korporacja i jej stadia rozwoju

3. Współczesne kierunki badawcze socjologii organizacji. Metafory organizacji

*Paradygmaty w naukach o organizacji *Metafory organizacji w ujęciu G. Morgana i jej rozwinięcia:* maszyny /mechanicystyczna/, *organizmu, *systemowa, *samoorganizacji /mózgu/,* kultury,* polityczna, *psychicznego więzienia,* dialektyczna,* ucisku i wyzysku,* rynku,* teatru,* świątyni, *sieci, *kolażu *Metafory organizacji w interpretacji A. Tofflera /organizacja pulsująca, organizacja o dwu twarzach, organizacja szachownica, organizacja komisarzy, organizacja biuro-feudalna, organizacja kretowisko, zespół samostartujący, elast-firma, * Inne koncepcje metafor organizacji, *Metoda metafor w badaniach organizacji *Postmodernizm w naukach o organizacji i zarządzaniu, *Metafory a kluczowe paradygmaty w badaniach organizacji, wzajemne związki

4. Pojęcie organizacji. Organizacja a otoczenie. Cele i funkcje organizacji

*Socjologiczne definicje i modele organizacji *Organizacja jako grupa społeczna a jako system społeczny *Modele otoczenia organizacji *Otoczenie wewnętrzne, otoczenie bliższe i dalsze, koncepcja elektoratu organizacji, sieć międzyorganizacyjna, autopoieisis *Teoria sytuacyjna, teoria zależności od zasobów, ekologia populacji, teoria instytucjonalna, teoria ustanowienia i społecznej konstrukcji rzeczywistości *Zwrotność relacji między organizacją a środowiskiem *Dążenie organizacji do uniezależnienia się od otoczenia *Kontrola środowiska nad organizacją *Kryteria efektywności organizacyjnej, wielokryterialny model Bielskiego *Typologie organizacji jako systemów *Organicystyczna metafora organizacji *Pojęcie funkcji i jego znaczenie *Funkcjonalizm w badaniach organizacji* Organizacje a artykulacja interesów *Typologie funkcji organizacji *Funkcje a cele i zadania * Hierarchia celów a wiązka celów , cele a środki, cele a warunki *Teleologiczna interpretacja organizacji a model przetrwania organizacji * Cykl życia, modele rozwoju organizacji

5. Polityka organizacji. Strategie organizacyjne

*Polityka organizacji *Modele polityki organizacji * Przetrwanie organizacji *Podstawowe koncepcje strategii organizacyjnych: szkoła planistyczna, szkoła ewolucyjna, szkoła pozycyjna, szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się *Pojmowanie strategii *Rodzaje strategii organizacyjnych i ich typologie: strategie rozwoju, strategie wzrostu, strategie konkurencji, strategie funkcjonalne, strategie na poziomie organizacji /przedsiębiorstwa/, strategie na poziomie strategicznej jednostki operacyjnej *Analiza strategiczna: SWOT, problemów krytycznych, procesowa, rdzennych kompetencji i zasobów strategicznych, segmentacja strategiczna i analiza portfelowa – macierz BCG, analiza PEST, benchmarking, model pięciu sił konkurencji i łańcuch wartości Portera *Zarządzanie strategiczne: proces, etapy, cele, organizacja, misja firmy, uwarunkowania *Planowanie i kontrola strategiczna *Wdrażanie strategii *Strategia a technologia organizacji *Definicje i typologie technologii organizacyjnych *Technologia a struktura społeczna *Społeczna konstrukcja technologii

6. Struktura organizacji

*Pojęcie struktury, *Struktura jawna, ukryta, głęboko ukryta *Porządek zwinięty i rozwinięty *Struktura realna a zaprojektowana *Struktura społeczna organizacji *Parametry struktury społecznej organizacji *Schematy analizy struktur: gradacyjny, konfliktowy, funkcjonalny, dialektyczny, * Formalizacja a instytucjonalizacja struktur, *Czynniki określające strukturę, *Struktura a integracja i dezintegracja organizacji, *Typologie struktur organizacyjnych: struktury płaskie i smukłe, rozpiętość kierowania, struktury liniowe, funkcjonalne, sztabowe, macierzowe, struktury sieciowe, wirtualne, holograficzne, hybrydowe; struktury typu U, typu H, typu M; struktury statyczne i dynamiczne, struktury zorientowane hierarchicznie i struktury zorientowane heterarchicznie *kompleksowy model struktur H.Mintzberga *Autodynamizm i dynamiczne modele struktur organizacyjnych, teoria strukturalizacji *Projektowanie i zmiana struktur organizacyjnych *Fizyczna struktura organizacji: definicje, podejście behawioralne i symboliczne, struktura fizyczna a powstawanie tożsamości organizacji

7. Porządek nieformalny w organizacji. Patologie organizacji i etyka oraz społeczna odpowiedzialność organizacji

*Struktura formalna i nieformalna w organizacji, *Rola i znaczenie małych grup w organizacji, *Porządek organizacyjny a nieformalne układy i mechanizmy funkcjonowania organizacji, *Celowość i kryteria rozróżnień, *Stosunki społeczne w organizacji *Struktura nieformalna organizacji a autodynamika struktur wg Mintzberga, *Patologie organizacji *Kryteria patologii: etyczne, teleologiczne i funkcjonalno-systemowe. *Wskaźniki i przykłady patologii *Etyczne problemy organizacji *Społeczna odpowiedzialność organizacji, jej uwarunkowania

8. Kultura organizacyjna

*Organizacja jako zjawisko kulturowe, *Kultury i subkultury organizacyjne, *Modele, funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjne, model Scheina *Wymiary kultury organizacyjnej *Poziomy kultury organizacyjnej *Zarządzanie poprzez kulturę *Zmiana kultury organizacji *Typologie kultur organizacyjnych *Teorie kultury organizacyjnej: symboliczno-interpretatywna, modernistyczna i postmodernistyczna *Organizacje w warunkach kulturowej różnorodności *Kultury organizacyjne a kultury narodowe *Kultura organizacyjna a kultura polityczna *Kultura a tożsamość organizacji *Kultura a kontrola w organizacjach, kultura jako kontrola, kontrola poprzez kulturę *Ideologie organizacyjne *Kontrola za pomocą ideologii a ideologia kontroli *Metafora organizacji jako kultury *Kultura organizacyjna a zarządzanie potencjałem społecznym (zarządzanie zasobami ludzkimi) *Modele zarządzania potencjałem społecznym

9. Komunikacja i decyzje w organizacji

*Proces komunikacji i jego części składowe, *Uwarunkowania skutecznej komunikacji *Sieci komunikacyjne *Formy komunikacji *Skuteczność komunikacji *Informacje a decyzje,* Proces podejmowania decyzji, *Teorie decyzji organizacyjnych *Modele podejmowania decyzji: racjonalny, ograniczonej racjonalności, polityczny, anarchiczny, modele inkrementalne i iteracyjne *Rozwiązywania problemów *Decyzje a role społeczne, *Efektywność podejmowania decyzji *Grupowe podejmowanie decyzji *Irracjonalność podejmowania decyzji w organizacjach *Metafora organizacji jako mózgu

10. Władza i przywództwo w organizacji

*Władza, wpływ i autorytet w organizacji, *Osie sporów w kwestii pojmowania władzy i władzy organizacyjnej, *Mechanizmy kreacji władzy *Przesłanki, źródła i legitymizacja władzy w organizacji *Władza a własność w organizacji *Nadzór korporacyjny *Wzory walki o władzę w organizacji *Funkcje władzy w organizacji, *Władza organizacyjna a interesy, *Sposób sprawowania władzy, *Instrumenty władzy, *Bariery i koszty władzy organizacyjnej, *Władza a normy organizacyjne, *Symbole władzy * Władza symboliczna i ukryte oblicza władzy w organizacjach *Przywództwo w organizacji, zarządzanie a przywództwo, *Teorie przywództwa, *Style przewodzenia *Polityczna metafora organizacji *Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne *Biurokracja *Oligarchizacja organizacji

11. Konflikt i sprzeczność w organizacji. Zmiana organizacyjna i uczenie się organizacji

*Metafora organizacji jako transformacji i przepływu /dialektyczna/, *Sprzeczność a konflikt, *Źródła konfliktów w organizacji, *Konflikty a interesy i role, *Konflikty a adaptacja, *Modele konfliktu *Typologie konfliktów, *Kierowanie poprzez konflikt, *Metody rozwiązywania konfliktów *Negocjacyjny aspekt rozwiązywania problemów organizacyjnych *Taktyki negocjacyjne *Koncepcje i modele zmiany organizacyjnej *Wymiary diagnozy otoczenia, potencjału organizacyjnego i sił sprawczych zmiany organizacyjnej, *Typowe scenariusze zmiany, *Typowe reakcje na zmiany i opór wobec zmiany; sposoby jego przezwyciężania, mapa zaangażowania i analiza pola sił, *Zarządzanie zmianą, *Przywództwo a zmiana

Literatura:

- G. Morgan „Obrazy organizacji” i ew. „Wyobraźnia organizacyjna”

- Mary Jo Hatch „Teoria organizacji”

- Ł. Sułkowski „Epistemologia i metodologia zarządzania”, Warszawa 2012

- B. Czarniawska „Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań”, Warszawa 2010

- B. Kaczmarek „Organizacje. Polityka, władza, struktury”, skan dostępny pod adresem http://www.kaczmarek.edu.pl/

- M Dierkes, A.B. Antal, J. Child, I. Nonaka /ed./ “Handbook of Organizational Learning and Knowledge”, Oxford University Press 2007

- H. Mintzberg „Mintzberg on Management Inside Our Strange World of Organizations”, The Free Press 1989

- R.W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, Warszawa 1998 i nast. wydania

- A. Koźmiński /red./ „Zarządzanie Teoria i praktyka”, Warszawa 1995 i nast. wydania

- W. Kieżun „Sprawne zarządzanie organizacją”, Warszawa 1997

- R. A. Webber „Zasady zarządzania organizacjami”, Warszawa 1996

- J. A. F. Stoner, Ch. Wankel “Kierowanie”, Warszawa 1992

- Strategor „Zarządzanie firmą Strategie Struktury Decyzje Tożsamość”, Warszawa 1999

- H. Steinmann, G. Schreyogg „Zarządzanie”, Wrocław 1998

Szczegółowe wskazówki literaturowe zostaną podane na zajęciach, wskazówki dotyczące literatury dodatkowej, mogącej zastąpić preferowaną a niedostępną stacjonarnie, są opublikowane na https://www.teoriapolityki.com/linki-do-ciekwych-materialow-w-siec

Efekty uczenia się:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania

Ma ogólną orientację w podstawowych zagadnieniach organizacji i zarządzania. Ma poszerzoną wiedzę na temat organizacji w połączeniu z zagadnieniami stosunków międzynarodowych. Potrafi zarządzać pracą zespołów ludzkich.

K_W03 - Rozumie organizacyjne uwarunkowania polityki i aktywności aktorów stosunków międzynarodowych; K_W06 - Posiada wiedzę z zakresu kulturowych ekonomicznych i społecznych uwarunkowań organizacji i zarządzania w wymiarze międzynarodowym; K_W09 - Zna mechanizmy funkcjonowania korporacji transnarodowych oraz rozumie ich rolę i znaczenie we współczesnym świecie; K_U02 - Posługuje się adekwatnie interdyscyplinarną terminologią nauk społecznych, w tym w obszarze organizacji i zarządzania, potrafi dokonywać samodzielnych analiz i argumentować i bronić swojego stanowiska; K_U04 - w ramach realizowanych projektów wykazuje się umiejętnością pracy w zespole, potrafi samodzielnie przygotować wybrane case study z zakresu organizacji i zarządzania, skonfrontować modele teoretyczne z własną obserwacją zjawisk organizacyjnych w różnych wymiarach; K_K03 - Wykazuje się wrażliwością na problemy związane z etycznym funkcjonowaniem organizacji, w tym w wymiarze globalnym, jest gotów do identyfikowania i przeciwdziałania patologiom organizacyjnym na różnych poziomach organizacji życia społecznego, promowania wiedzy w tym zakresie i organizowania przedsięwzięć; K_K05 - posiada poczucie odpowiedzialności związane z organizowaniem i kierowaniem ludźmi, jest gotowy do praktycznej realizacji pojmowania pracy w obszarze polityki, stosunków międzynarodowych i organizacji oraz zarządzania jako służby społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium, zrealizowanych projektów i prezentacji oraz aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Kaczmarek, Jerzy Szczupaczyński
Prowadzący grup: Bohdan Kaczmarek, Jerzy Szczupaczyński
Strona przedmiotu: https://www.teoriapolityki.com/programy-zajec-3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tak, jak w generalnym sylabusie

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Interdyscyplinarny charakter nauk o organizacji i zarządzaniu

Świat organizacji * Dziedziny naukowej analizy organizacji i zarządzania*Przedsiębiorczość a zarządzanie * Nauki o organizacji i zarządzaniu w Polsce *Problemy badawcze nauk o organizacji i zarządzaniu*Metody nauk o organizacji i zarządzaniu *Praktyczne funkcje organizacji i zarzadzania *Nauki o organizacji i zarządzaniu a badanie zjawisk politycznyc *Organizacyjny wymiar polityki *Metafora polityki jako procesu organizacji życia społecznego *Polityczny wymiar organizacji *Polityczne znaczenie korporacji transnarodowych

2. Historyczne ujęcia organizacji i zarządzania

*Socjologiczne a prakseologiczne ujęcie organizacji *Organizacja jako rzecz, atrybut, czynność *Cechy współczesnych organizacji i kierunki ich ewolucji, *Szkoły i kierunki badań nad organizacjami: szkoła klasyczna, „human relations”, podejście systemowe, koncepcje gry organizacyjnej i podejście socjopolityczne, koncepcja równowagi organizacyjnej, „nowa fala”, szkoła badań operacyjnych, teorie decyzji, szkoła ewolucyjna, szkoła empiryczna, szkoła neoklasyczna, podejście psychosocjologiczne, podejście sytuacyjne, szkoła instytucjonalna, satyryczne koncepcje organizacji *New Public Management *Zarządzanie humanistyczne, *Systemy zarzadzania jako mechanizmy kontroli społecznej i reprodukcji panowania *Fordyzm i postfordyzm *Ideologiczne i polityczne uwarunkowania i funkcje koncepcji organizacji i zarządzania *Współczesna korporacja i jej stadia rozwoju

3. Współczesne kierunki badawcze socjologii organizacji. Metafory organizacji

*Paradygmaty w naukach o organizacji *Metafory organizacji w ujęciu G. Morgana i jej rozwinięcia:* maszyny /mechanicystyczna/, *organizmu, *systemowa, *samoorganizacji /mózgu/,* kultury,* polityczna, *psychicznego więzienia,* dialektyczna,* ucisku i wyzysku,* rynku,* teatru,* świątyni, *sieci, *kolażu *Metafory organizacji w interpretacji A. Tofflera /organizacja pulsująca, organizacja o dwu twarzach, organizacja szachownica, organizacja komisarzy, organizacja biuro-feudalna, organizacja kretowisko, zespół samostartujący, elast-firma, * Inne koncepcje metafor organizacji, *Metoda metafor w badaniach organizacji *Postmodernizm w naukach o organizacji i zarządzaniu, *Metafory a kluczowe paradygmaty w badaniach organizacji, wzajemne związki

4. Pojęcie organizacji. Organizacja a otoczenie. Cele i funkcje organizacji

*Socjologiczne definicje i modele organizacji *Organizacja jako grupa społeczna a jako system społeczny *Modele otoczenia organizacji *Otoczenie wewnętrzne, otoczenie bliższe i dalsze, koncepcja elektoratu organizacji, sieć międzyorganizacyjna, autopoieisis *Teoria sytuacyjna, teoria zależności od zasobów, ekologia populacji, teoria instytucjonalna, teoria ustanowienia i społecznej konstrukcji rzeczywistości *Zwrotność relacji między organizacją a środowiskiem *Dążenie organizacji do uniezależnienia się od otoczenia *Kontrola środowiska nad organizacją *Kryteria efektywności organizacyjnej, wielokryterialny model Bielskiego *Typologie organizacji jako systemów *Organicystyczna metafora organizacji *Pojęcie funkcji i jego znaczenie *Funkcjonalizm w badaniach organizacji* Organizacje a artykulacja interesów *Typologie funkcji organizacji *Funkcje a cele i zadania * Hierarchia celów a wiązka celów , cele a środki, cele a warunki *Teleologiczna interpretacja organizacji a model przetrwania organizacji * Cykl życia, modele rozwoju organizacji

5. Polityka organizacji. Strategie organizacyjne

*Polityka organizacji *Modele polityki organizacji * Przetrwanie organizacji *Podstawowe koncepcje strategii organizacyjnych: szkoła planistyczna, szkoła ewolucyjna, szkoła pozycyjna, szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się *Pojmowanie strategii *Rodzaje strategii organizacyjnych i ich typologie: strategie rozwoju, strategie wzrostu, strategie konkurencji, strategie funkcjonalne, strategie na poziomie organizacji /przedsiębiorstwa/, strategie na poziomie strategicznej jednostki operacyjnej *Analiza strategiczna: SWOT, problemów krytycznych, procesowa, rdzennych kompetencji i zasobów strategicznych, segmentacja strategiczna i analiza portfelowa – macierz BCG, analiza PEST, benchmarking, model pięciu sił konkurencji i łańcuch wartości Portera *Zarządzanie strategiczne: proces, etapy, cele, organizacja, misja firmy, uwarunkowania *Planowanie i kontrola strategiczna *Wdrażanie strategii *Strategia a technologia organizacji *Definicje i typologie technologii organizacyjnych *Technologia a struktura społeczna *Społeczna konstrukcja technologii

6. Struktura organizacji

*Pojęcie struktury, *Struktura jawna, ukryta, głęboko ukryta *Porządek zwinięty i rozwinięty *Struktura realna a zaprojektowana *Struktura społeczna organizacji *Parametry struktury społecznej organizacji *Schematy analizy struktur: gradacyjny, konfliktowy, funkcjonalny, dialektyczny, * Formalizacja a instytucjonalizacja struktur, *Czynniki określające strukturę, *Struktura a integracja i dezintegracja organizacji, *Typologie struktur organizacyjnych: struktury płaskie i smukłe, rozpiętość kierowania, struktury liniowe, funkcjonalne, sztabowe, macierzowe, struktury sieciowe, wirtualne, holograficzne, hybrydowe; struktury typu U, typu H, typu M; struktury statyczne i dynamiczne, struktury zorientowane hierarchicznie i struktury zorientowane heterarchicznie *kompleksowy model struktur H.Mintzberga *Autodynamizm i dynamiczne modele struktur organizacyjnych, teoria strukturalizacji *Projektowanie i zmiana struktur organizacyjnych *Fizyczna struktura organizacji: definicje, podejście behawioralne i symboliczne, struktura fizyczna a powstawanie tożsamości organizacji

7. Porządek nieformalny w organizacji. Patologie organizacji i etyka oraz społeczna odpowiedzialność organizacji

*Struktura formalna i nieformalna w organizacji, *Rola i znaczenie małych grup w organizacji, *Porządek organizacyjny a nieformalne układy i mechanizmy funkcjonowania organizacji, *Celowość i kryteria rozróżnień, *Stosunki społeczne w organizacji *Struktura nieformalna organizacji a autodynamika struktur wg Mintzberga, *Patologie organizacji *Kryteria patologii: etyczne, teleologiczne i funkcjonalno-systemowe. *Wskaźniki i przykłady patologii *Etyczne problemy organizacji *Społeczna odpowiedzialność organizacji, jej uwarunkowania

8. Kultura organizacyjna

*Organizacja jako zjawisko kulturowe, *Kultury i subkultury organizacyjne, *Modele, funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjne, model Scheina *Wymiary kultury organizacyjnej *Poziomy kultury organizacyjnej *Zarządzanie poprzez kulturę *Zmiana kultury organizacji *Typologie kultur organizacyjnych *Teorie kultury organizacyjnej: symboliczno-interpretatywna, modernistyczna i postmodernistyczna *Organizacje w warunkach kulturowej różnorodności *Kultury organizacyjne a kultury narodowe *Kultura organizacyjna a kultura polityczna *Kultura a tożsamość organizacji *Kultura a kontrola w organizacjach, kultura jako kontrola, kontrola poprzez kulturę *Ideologie organizacyjne *Kontrola za pomocą ideologii a ideologia kontroli *Metafora organizacji jako kultury *Kultura organizacyjna a zarządzanie potencjałem społecznym (zarządzanie zasobami ludzkimi) *Modele zarządzania potencjałem społecznym

9. Komunikacja i decyzje w organizacji

*Proces komunikacji i jego części składowe, *Uwarunkowania skutecznej komunikacji *Sieci komunikacyjne *Formy komunikacji *Skuteczność komunikacji *Informacje a decyzje,* Proces podejmowania decyzji, *Teorie decyzji organizacyjnych *Modele podejmowania decyzji: racjonalny, ograniczonej racjonalności, polityczny, anarchiczny, modele inkrementalne i iteracyjne *Rozwiązywania problemów *Decyzje a role społeczne, *Efektywność podejmowania decyzji *Grupowe podejmowanie decyzji *Irracjonalność podejmowania decyzji w organizacjach *Metafora organizacji jako mózgu

10. Władza i przywództwo w organizacji

*Władza, wpływ i autorytet w organizacji, *Osie sporów w kwestii pojmowania władzy i władzy organizacyjnej, *Mechanizmy kreacji władzy *Przesłanki, źródła i legitymizacja władzy w organizacji *Władza a własność w organizacji *Nadzór korporacyjny *Wzory walki o władzę w organizacji *Funkcje władzy w organizacji, *Władza organizacyjna a interesy, *Sposób sprawowania władzy, *Instrumenty władzy, *Bariery i koszty władzy organizacyjnej, *Władza a normy organizacyjne, *Symbole władzy * Władza symboliczna i ukryte oblicza władzy w organizacjach *Przywództwo w organizacji, zarządzanie a przywództwo, *Teorie przywództwa, *Style przewodzenia *Polityczna metafora organizacji *Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne *Biurokracja *Oligarchizacja organizacji

11. Konflikt i sprzeczność w organizacji. Zmiana organizacyjna i uczenie się organizacji

*Metafora organizacji jako transformacji i przepływu /dialektyczna/, *Sprzeczność a konflikt, *Źródła konfliktów w organizacji, *Konflikty a interesy i role, *Konflikty a adaptacja, *Modele konfliktu *Typologie konfliktów, *Kierowanie poprzez konflikt, *Metody rozwiązywania konfliktów *Negocjacyjny aspekt rozwiązywania problemów organizacyjnych *Taktyki negocjacyjne *Koncepcje i modele zmiany organizacyjnej *Wymiary diagnozy otoczenia, potencjału organizacyjnego i sił sprawczych zmiany organizacyjnej, *Typowe scenariusze zmiany, *Typowe reakcje na zmiany i opór wobec zmiany; sposoby jego przezwyciężania, mapa zaangażowania i analiza pola sił, *Zarządzanie zmianą, *Przywództwo a zmiana

Literatura:

- G. Morgan „Obrazy organizacji” i ew. „Wyobraźnia organizacyjna”

- Mary Jo Hatch „Teoria organizacji”

- Ł. Sułkowski „Epistemologia i metodologia zarządzania”, Warszawa 2012

- B. Czarniawska „Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań”, Warszawa 2010

- B. Kaczmarek „Organizacje. Polityka, władza, struktury”, skan dostępny pod adresem http://www.teoriapolityki.com/

- M Dierkes, A.B. Antal, J. Child, I. Nonaka /ed./ “Handbook of Organizational Learning and Knowledge”, Oxford University Press 2007

- H. Mintzberg „Mintzberg on Management Inside Our Strange World of Organizations”, The Free Press 1989

- R.W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, Warszawa 1998 i nast. wydania

- A. Koźmiński /red./ „Zarządzanie Teoria i praktyka”, Warszawa 1995 i nast. wydania

- W. Kieżun „Sprawne zarządzanie organizacją”, Warszawa 1997

- R. A. Webber „Zasady zarządzania organizacjami”, Warszawa 1996

- J. A. F. Stoner, Ch. Wankel “Kierowanie”, Warszawa 1992

- Strategor „Zarządzanie firmą Strategie Struktury Decyzje Tożsamość”, Warszawa 1999

- H. Steinmann, G. Schreyogg „Zarządzanie”, Wrocław 1998

Szczegółowe wskazówki literaturowe zostaną podane na zajęciach, wskazówki dotyczące literatury dodatkowej, mogącej zastąpić preferowaną a niedostępną stacjonarnie, są opublikowane na https://www.teoriapolityki.com/linki-do-ciekwych-materialow-w-siec

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)