Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki międzynarodowe w Ameryce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D5SMAM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzynarodowe w Ameryce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty do wyboru
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z regionalnymi stosunkami międzynarodowymi w Amerykach, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej. Jego celem jest ukazanie specyfiki tych stosunków, poprzez równego rodzaju wydarzenia rozgrywające się w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

1. Ameryka jako region

Nazewnictwo: Ameryka, Ameryka Łacińska, Hispanoameryka, Luzoameryka, Angloameryka itd. Podstawy wyróżniania tego regionu w stosunkach międzynarodowych

2. Idee federacyjne i centralistyczne w krajach amerykańskich

Percepcja idei federacyjnych w krajach amerykańskich i analiza ich funkcjononowania.

3. Spory i konflikty międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej

Typologia i klasyfikacja konfliktów międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej oraz ich specyfika.

4. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej

Doktryna Monroe'go i jej poprawki. Ewolucja dokryny Monroe'go. Podstawy polityki USA wobec Ameryki Łacińskiej.

5. Rewolucja meksykańska

Rewolucja meksykańska jako przykład sił modernizacyjnych w Ameryki Łacińskiej. Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

6. Rewolucja kubańska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

7. Rewolucja boliwijska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

8. Rewolucja gwatemalska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

9. Wojna domowa w Kolumbii

Wojna domowa w Kolumbii – geneza, przebieg i skutki. Analiza wpływu tego konfliktu na stosunki międzynarodowe w regionie.

10. Wenezuela w XX wieku

Przemiany demokratyczne w Wenezueli. Funkcjonowanie systemu puntofijismo. Dojście do władzy Hugo Chaveza i przemiany rewolucyjne w Wenezueli.

11. Lewicowy zwrot w Ameryce Łacińskiej

Przemiany liberalne lat 80. i 90. w Ameryce Łacińskiej. Odejście od reform liberalnych. Lewicowy zwrot w Ameryce Łacińskiej

12. Współczesne oblicza regionalnych stosunków międzynarodowych

Wskazanie najważniejszych kierunków, w jakich ewoluują stosunki międzynarodowe w Amerykach na progu XXI wieku

Literatura:

Brogan Hugh (2004), Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław.

Chasteen John Charles (2007), Ogień i krew: historia Ameryki Łacińskiej, Warszawa.

Dobrzycki Wiesław (1989), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa.

Dobrzycki Wiesław (2000), Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Warszawa.

Eakin Marshall C. (2009), Historia Ameryki Łacińskiej, Kraków.

Fijałkowska Alicja (2017), Amerykańska ruletka : historia i współczesność stosunków Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (2004), Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004.

Gawrycki Marcin Florian (2008), Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej, Toruń.

Gawrycki Marcin Florian (2013), Stosunki międzynarodowe na Karaibach : perspektywa postkolonialna, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (2017), Między ortodoksją a heterodoksją : Ameryka Łacińska wobec kryzysu zadłużeniowego lat osiemdziesiątych, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (red.) (2006), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa.

Knothe Tomasz (1976), Ameryka Łacińska w polityce USA 1945-1975, Wrocław.

Kowalewski Zbigniew Marcin (1978), Guerrilla latyno-amerykańska : szkice z dziejów rewolucyjnych walk partyzanckich XX wieku, Wrocław.

Kula Marcin (2013), Anatomia rewolucji narodowej, Toruń.

Michałek Krzysztof (1999), Na drodze ku potędze: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Łódź.

Wojsko i społeczeństwo w Trzecim Świecie (1979), Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

posiada wiedzę o historycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych, militarnych i innych uwarunkowaniach stosunków międzynarodowych w Amerykach

ma wiedzę na temat państw obu Ameryk i ich polityk zagranicznych

rozumie tendencje w regionalnych stosunkach międzynarodowych na obszarze Ameryk

UMIEJĘTNOŚCI

swobodnie wyszukuje i analizuje informacje na temat stosunków międzynarodowych na obszarze Ameryk

analizuje i ocenia politykę zagraniczną państw obu Ameryk i formułuje na ich temat przemyślane konkluzje

potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i analizować informacje potrzebne dla rozwiązania problemów badawczych, jak i konkretnych zadań oczekujących nań w życiu zawodowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

posiada podstawowe przygotowanie do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z państwami obu Ameryk oraz w przedsiębiorstwach działających na tamtejszych rynkach lub mediach relacjonujących wydarzenia z tego regionu, jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gawrycki
Prowadzący grup: Marcin Gawrycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z regionalnymi stosunkami międzynarodowymi w Amerykach, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej. Jego celem jest ukazanie specyfiki tych stosunków, poprzez równego rodzaju wydarzenia rozgrywające się w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

1. Ameryka jako region

Nazewnictwo: Ameryka, Ameryka Łacińska, Hispanoameryka, Luzoameryka, Angloameryka itd. Podstawy wyróżniania tego regionu w stosunkach międzynarodowych

2. Idee federacyjne i centralistyczne w krajach amerykańskich

Percepcja idei federacyjnych w krajach amerykańskich i analiza ich funkcjononowania.

3. Spory i konflikty międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej

Typologia i klasyfikacja konfliktów międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej oraz ich specyfika.

4. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej

Doktryna Monroe'go i jej poprawki. Ewolucja dokryny Monroe'go. Podstawy polityki USA wobec Ameryki Łacińskiej.

5. Rewolucja meksykańska

Rewolucja meksykańska jako przykład sił modernizacyjnych w Ameryki Łacińskiej. Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

6. Rewolucja kubańska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

7. Rewolucja boliwijska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

8. Rewolucja gwatemalska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

9. Wojna domowa w Kolumbii

Wojna domowa w Kolumbii – geneza, przebieg i skutki. Analiza wpływu tego konfliktu na stosunki międzynarodowe w regionie.

10. Wenezuela w XX wieku

Przemiany demokratyczne w Wenezueli. Funkcjonowanie systemu puntofijismo. Dojście do władzy Hugo Chaveza i przemiany rewolucyjne w Wenezueli.

11. Lewicowy zwrot w Ameryce Łacińskiej

Przemiany liberalne lat 80. i 90. w Ameryce Łacińskiej. Odejście od reform liberalnych. Lewicowy zwrot w Ameryce Łacińskiej

12. Współczesne oblicza regionalnych stosunków międzynarodowych

Wskazanie najważniejszych kierunków, w jakich ewoluują stosunki międzynarodowe w Amerykach na progu XXI wieku

Literatura:

Brogan Hugh (2004), Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław.

Chasteen John Charles (2007), Ogień i krew: historia Ameryki Łacińskiej, Warszawa.

Dobrzycki Wiesław (1989), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa.

Dobrzycki Wiesław (2000), Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Warszawa.

Eakin Marshall C. (2009), Historia Ameryki Łacińskiej, Kraków.

Fijałkowska Alicja (2017), Amerykańska ruletka : historia i współczesność stosunków Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (2004), Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004.

Gawrycki Marcin Florian (2008), Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej, Toruń.

Gawrycki Marcin Florian (2013), Stosunki międzynarodowe na Karaibach : perspektywa postkolonialna, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (2017), Między ortodoksją a heterodoksją : Ameryka Łacińska wobec kryzysu zadłużeniowego lat osiemdziesiątych, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (red.) (2006), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa.

Knothe Tomasz (1976), Ameryka Łacińska w polityce USA 1945-1975, Wrocław.

Kowalewski Zbigniew Marcin (1978), Guerrilla latyno-amerykańska : szkice z dziejów rewolucyjnych walk partyzanckich XX wieku, Wrocław.

Kula Marcin (2013), Anatomia rewolucji narodowej, Toruń.

Michałek Krzysztof (1999), Na drodze ku potędze: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Łódź.

Wojsko i społeczeństwo w Trzecim Świecie (1979), Warszawa.

Uwagi:

Ze względu na władze uniwersyteckie o prowadzeniu w semestrze zimowym zajęć zdalnych, zajęcia z MWT będą miały charakter zdalny synchroniczny, z elementami asynchronicznymi. Zajęcia będą zaliczane na podstawie egzaminu pisemnego, który zostanie przeprowadzony w określonym czasie.

Link do spotkania w Google Meet: meet.google.com/ksf-wrgr-wka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gawrycki
Prowadzący grup: Marcin Gawrycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z regionalnymi stosunkami międzynarodowymi w Amerykach, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej. Jego celem jest ukazanie specyfiki tych stosunków, poprzez równego rodzaju wydarzenia rozgrywające się w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

1. Ameryka jako region

Nazewnictwo: Ameryka, Ameryka Łacińska, Hispanoameryka, Luzoameryka, Angloameryka itd. Podstawy wyróżniania tego regionu w stosunkach międzynarodowych

2. Idee federacyjne i centralistyczne w krajach amerykańskich

Percepcja idei federacyjnych w krajach amerykańskich i analiza ich funkcjononowania.

3. Spory i konflikty międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej

Typologia i klasyfikacja konfliktów międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej oraz ich specyfika.

4. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej

Doktryna Monroe'go i jej poprawki. Ewolucja dokryny Monroe'go. Podstawy polityki USA wobec Ameryki Łacińskiej.

5. Rewolucja meksykańska

Rewolucja meksykańska jako przykład sił modernizacyjnych w Ameryki Łacińskiej. Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

6. Rewolucja kubańska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

7. Rewolucja boliwijska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

8. Rewolucja gwatemalska

Geneza, przebieg, skutki. Wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe w Amerykach.

9. Wojna domowa w Kolumbii

Wojna domowa w Kolumbii – geneza, przebieg i skutki. Analiza wpływu tego konfliktu na stosunki międzynarodowe w regionie.

10. Wenezuela w XX wieku

Przemiany demokratyczne w Wenezueli. Funkcjonowanie systemu puntofijismo. Dojście do władzy Hugo Chaveza i przemiany rewolucyjne w Wenezueli.

11. Lewicowy zwrot w Ameryce Łacińskiej

Przemiany liberalne lat 80. i 90. w Ameryce Łacińskiej. Odejście od reform liberalnych. Lewicowy zwrot w Ameryce Łacińskiej

12. Współczesne oblicza regionalnych stosunków międzynarodowych

Wskazanie najważniejszych kierunków, w jakich ewoluują stosunki międzynarodowe w Amerykach na progu XXI wieku

Literatura:

Brogan Hugh (2004), Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław.

Chasteen John Charles (2007), Ogień i krew: historia Ameryki Łacińskiej, Warszawa.

Dobrzycki Wiesław (1989), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa.

Dobrzycki Wiesław (2000), Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Warszawa.

Eakin Marshall C. (2009), Historia Ameryki Łacińskiej, Kraków.

Fijałkowska Alicja (2017), Amerykańska ruletka : historia i współczesność stosunków Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (2004), Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004.

Gawrycki Marcin Florian (2008), Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej, Toruń.

Gawrycki Marcin Florian (2013), Stosunki międzynarodowe na Karaibach : perspektywa postkolonialna, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (2017), Między ortodoksją a heterodoksją : Ameryka Łacińska wobec kryzysu zadłużeniowego lat osiemdziesiątych, Warszawa.

Gawrycki Marcin Florian (red.) (2006), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa.

Knothe Tomasz (1976), Ameryka Łacińska w polityce USA 1945-1975, Wrocław.

Kowalewski Zbigniew Marcin (1978), Guerrilla latyno-amerykańska : szkice z dziejów rewolucyjnych walk partyzanckich XX wieku, Wrocław.

Kula Marcin (2013), Anatomia rewolucji narodowej, Toruń.

Michałek Krzysztof (1999), Na drodze ku potędze: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Łódź.

Wojsko i społeczeństwo w Trzecim Świecie (1979), Warszawa.

Uwagi:

Ze względu na władze uniwersyteckie o prowadzeniu w semestrze zimowym zajęć zdalnych, zajęcia z MWT będą miały charakter zdalny synchroniczny, z elementami asynchronicznymi. Zajęcia będą zaliczane na podstawie egzaminu pisemnego, który zostanie przeprowadzony w określonym czasie.

Link do spotkania w Google Meet: meet.google.com/ksf-wrgr-wka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)