Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2PUSA-SRG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna USA
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do zajęć studenci powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Program składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej omawiane będą uwarunkowania polityki zagranicznej USA oraz proces decyzyjny w polityki zagranicznej USA, natomiast część druga koncentrować się będzie na analizie aktualnych zagadnień z zakresu polityki zagranicznej tego kraju (podejście regionalne i/lub problemowe).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Program składa się z dwóch zasadniczych części.

W części pierwszej omawiane będą uwarunkowania i proces decyzyjny w polityce zagranicznej USA. W ramach tej części zajęć zaprezentowane i przeanalizowane zostaną uwarunkowania polityki zagranicznej USA oraz ich wpływ na tworzenie oraz implementację polityki zagranicznej. Istotną część rozważań zajmie także omówienie procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej USA – od przedstawienia podstaw formalnych, do prezentacji głównych aktorów oraz analiza relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami decyzyjnymi.

Druga część zajęć koncentrować się będzie na analizie aktualnych zagadnień z zakresu polityki zagranicznej USA. Zaprezentowane zostanie podejście regionalne oraz problemowe. Analizie poddane zostaną stosunki Stanów Zjednoczonych z poszczególnymi regionami oraz państwami (Europa, Azja, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Afryka), a także wybrane problemy w polityce zagranicznej.

Przedmiot zakończony będzie podsumowaniem, w ramach którego przedstawione zostaną perspektywy na przyszłość w polityce zagranicznej USA.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

• Hook Steven W., U.S. Foreign Policy: The Paradox of World Power, CQ Press College; 6th edition, 2020 (lub wcześniejsze wydania).

• Jentleson Bruce W., American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century, Fifth Edition), W. W. Norton & Company; 5th edition, 2013 (lub wcześniejsze wydania).

• Jones M. A., Historia USA. Narody i Cywilizacje, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk 2002

• Kissinger H., DOES AMERICA NEED A FOREIGN POLICY? TOWARD A DIPLOMACY FOR THE 21 CENTURY, Simon & Schuster, New York 2002.

• Konstytucja Stanów Zjednoczonych

• National Security Strategies of the US

• National Defense Strategies

• Congress and US Foreign Policy, https://www.cfr.org/backgrounder/congress-and-us-foreign-policy

• Strategic Studies Quarterly, wybrane numery

• Roczniki Strategiczne od roku 1995 do aktualnego wydania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu studenci powinni:

 rozumieć główne punkty widzenia, problemy i zagadnienia z obszaru polityki zagranicznej USA, jak również umieć interpretować codzienne wydarzenia relacjonowane w mediach

 posiadać podstawową wiedzę w różnych obszarach polityki zagranicznej USA

 zapoznać się z różnymi źródłami na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych dostępnymi w wybranej literaturze i Internecie

 rozwinąć zdolność analitycznego i krytycznego myślenia

 rozwinąć umiejętności formułowania wniosków na podstawie analizy literatury, wykładów oraz dyskusji podczas zajęć

 rozwinąć umiejętności pisania (uczeń powinien: właściwie korzystać z dostępnych źródeł, umieć syntetyzować pomysły z różnych źródeł i samodzielnie formułować hipotezy, umieć wykorzystywać literaturę do pisania samodzielnych prac, w tym cytować źródła i tworzyć bibliografie)

S4_W01, S4_W04, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_K01, S4_K02, S4_K04

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność i aktywność podczas zajęć (zadania związane z wiedzą zawartą w literaturze przedmiotu) – 20%

• Praca pisemna/ projekt studencki – 10%

• Zaliczenie testu sprawdzającego – 20%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarczewska, Barbara Regulska-Ingielewicz
Prowadzący grup: Atilla Beşen, Aleksandra Jaskólska, Barbara Kratiuk, Anita Oberda-Monkiewicz, Barbara Regulska-Ingielewicz, Anna Solarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Program składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej omawiane będą uwarunkowania polityki zagranicznej USA oraz proces decyzyjny w polityki zagranicznej USA, natomiast część druga koncentrować się będzie na analizie aktualnych zagadnień z zakresu polityki zagranicznej tego kraju (podejście regionalne i/lub problemowe).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Program składa się z dwóch zasadniczych części.

W części pierwszej omawiane będą uwarunkowania i proces decyzyjny w polityce zagranicznej USA. W ramach tej części zajęć zaprezentowane i przeanalizowane zostaną uwarunkowania polityki zagranicznej USA oraz ich wpływ na tworzenie oraz implementację polityki zagranicznej. Istotną część rozważań zajmie także omówienie procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej USA – od przedstawienia podstaw formalnych, do prezentacji głównych aktorów oraz analiza relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami decyzyjnymi.

Druga część zajęć koncentrować się będzie na analizie aktualnych zagadnień z zakresu polityki zagranicznej USA. Zaprezentowane zostanie podejście regionalne oraz problemowe. Analizie poddane zostaną stosunki Stanów Zjednoczonych z poszczególnymi regionami oraz państwami (Europa, Azja, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Afryka), a także wybrane problemy w polityce zagranicznej.

Przedmiot zakończony będzie podsumowaniem, w ramach którego przedstawione zostaną perspektywy na przyszłość w polityce zagranicznej USA.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

• Hook Steven W., U.S. Foreign Policy: The Paradox of World Power, CQ Press College; 5th edition, 2016 (lub wcześniejsze wydania).

• Jentleson Bruce W., American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century, Fifth Edition), W. W. Norton & Company; 5th edition, 2013 (lub wcześniejsze wydania).

• Jones M. A., Historia USA. Narody i Cywilizacje, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk 2002

• Kissinger H., DOES AMERICA NEED A FOREIGN POLICY? TOWARD A DIPLOMACY FOR THE 21 CENTURY, Simon & Schuster, New York 2002.

• Konstytucja Stanów Zjednoczonych

• National Security Strategies of the US

• National Defense Strategies

• Congress and US Foreign Policy, https://www.cfr.org/backgrounder/congress-and-us-foreign-policy

• Strategic Studies Quarterly, Summer 2018, vol. 12, no 2.

• Roczniki Strategiczne od roku 1995, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)