Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D4DYEK-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie problematyki nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej, jej przedmiotowego i podmiotowego aspektu. Obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych w tym korporacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych czy think-thanków. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, Unii Europejskiej, USA oraz Chin.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i ewolucji struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego zwiększa się rola interesów gospodarczych w realizowaniu polityki zagranicznej państwa. Zajęcia obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli, systemów organizacji i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Omówione zostaną mechanizmy dyplomacji gospodarczej, rola podmiotów pozapaństwowych oraz współczesne trendy dyplomacji ekonomicznej. Uzupełnienie stanowić będzie zagadnienie brandingu narodowego i strategii brandingowych wybranych państw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Molendowski, E., Polan, W., Dyplomacja gospodarcza: Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007.

Surmacz, B. (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013.

Bayne, N., Woolcock, S. (red.), The New Economic Diplomacy. Decision-making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate, Aldershot, 2011.

Woolcock, S., European Union Economic Diplomacy. The Role of the EU in External Economic Relations, Ashgate, Farnham, 2012.

(Wybrana) literatura uzupełniająca:

Lee, D., Hudson, D., The old and new significance of political economy in diplomacy, “Review of International Studies”, 2004, numer 30, s.343 – 360.

Kostecki, M., Naray, O., Commercial Diplomacy and International Business, “Clingendael Discussion Paper in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2007, s. 1-41.

Pigman, G. A., Making Room at the Negotiating Table: The Growth of Diplomacy between Nation-State Governments and Non-State Economic Entities, “Diplomacy & Statecraft”, 2005, numer 16:2, s. 385-401.

Marchewka-Bartkowiak, K., Dyplomacja ekonomiczna w Polsce – organizacja, zadania i kierunki działalności, „Analizy BAS”, 2014, numer 6 (110).

Saner R., Yiu L., International economic diplomacy: Mutations in post-modern times, “Discussion Papers in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2003, s. 1-35.

Bergeijk, A.G., Okano-Heijmans , Melissen, J., M., Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives, Koninklijke Brill, Leiden, 2011.

Rana S.K., Economic diplomacy: the experience of developing states, [w:] Rana S.K., The new economic diplomacy, Ashgate Publishing, Hampshire 2007.

Lenway, S.A., Between War and Commerce: Economic Sanctions as a Tool of Statecraft, “International Organization, 1988, t.42, numer 2, s.397–426.

Pigman, G., Contemporary Diplomacy, Polity Press, Cambridge, 2010.

Sutor, J, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010.

Ryszka, J., Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOIK, Toruń 2008.

Kopiński, D., Pomoc rozwojowa, , Difin, Warszawa, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W_01: Student zna i potrafi opisać ewolucję struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego oraz ewolucję narzędzi dyplomatycznych wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

W_02: Student potrafi wyjaśnić narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej na płaszczyźnie wielostronnej (globalnej, regionalnej) i w wymiarze dwustronnym.

W_03: Student rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę dyplomacji gospodarczej państw wysokorozwiniętych i gospodarek wschodzących.

W_04: Student wskazuje uwarunkowania i narzędzia dyplomacji gospodarczej w sytuacji konfliktu międzynarodowego oraz znaczenie i rodzaje międzynarodowych sankcji ekonomicznych.

Umiejętności:

U_01: Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu dyplomacji gospodarczej do oceny bieżącej sytuacji międzynarodowej.

U_02: Student formułuje hipotezy i tezy niezbędne dla opisu uwarunkowań i mechanizmów dyplomacji gospodarczej w Polsce i innych (omówionych) państwach.

Kompetencje (postawy):

K_01 Student charakteryzuje się przemyślaną oceną i umiejętnością wyciągania wniosków z bieżących wydarzeń międzynarodowych.

K_02 Student aktywnie uczestniczy w dyskusji.

S2_W01, S2_W03, S2_W07, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U02, S2_U03, S2_K01, S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie egzaminu (70% oceny końcowej); aktywności w postaci udziału w dyskusji na zajęciach oraz oceny projektu/prezentacji indywidualnej (30%).

Praktyki zawodowe:

Realizacja przedmiotu nie wymaga praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Regulska-Ingielewicz
Prowadzący grup: Barbara Regulska-Ingielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie problematyki nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej, jej przedmiotowego i podmiotowego aspektu. Obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, wybranych państw europejskich, a także wybranych modeli państw rozwiniętych i rozwijających się. Na zajęciach omówione zostaną mechanizmy dyplomacji gospodarczej w trakcie konfliktu międzynarodowego, w tym rodzaje i przykłady stosowania międzynarodowych sankcji ekonomicznych, a także ekonomiczne motywy udzielania przez państwa pomocy rozwojowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i ewolucji struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego zwiększa się rola interesów gospodarczych w realizowaniu polityki zagranicznej państwa. Zajęcia obejmują analizę zadań i narzędzi dyplomacji handlowej i ekonomicznej oraz działalność nowych podmiotów w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Rozważania teoretyczne poszerzone zostaną o studium przypadku i obejmą analizę modeli, systemów organizacji i narzędzi dyplomacji gospodarczej Polski, państwach wysokorozwiniętych, państw rozwijających się oraz Unii Europejskiej. Omówione zostaną mechanizmy dyplomacji gospodarczej w trakcie konfliktu międzynarodowego, w tym rodzaje i przykłady stosowania międzynarodowych sankcji ekonomicznych, a także ekonomiczne motywy udzielania przez państwa pomocy rozwojowej.

Ogólny zakres tematów:

- Istota i geneza dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej.

- Dyplomacja gospodarcza w teorii stosunków międzynarodowych. Bezpieczeństwo ekonomiczne i dobrobyt gospodarczy jako integralny element interesów narodowych.

-Dyplomacja wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Ewolucja struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego. Ekonomizacja polityki zagranicznej.

- Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Dyplomacja gospodarcza a dyplomacja handlowa.

- Struktura i podmioty dyplomacji gospodarczej: podstawowe schematy organizacyjne (rząd, agencje promocji eksportu, organizacje biznesu i ekonomiczne grupy interesu, samorząd gospodarczy). Modele dyplomacji gospodarczej.

- Konteksty dyplomacji gospodarczej: poziom makro i mikro, na płaszczyźnie wielostronnej (globalnej, regionalnej) oraz w wymiarze dwustronnym.

-Model dyplomacji gospodarczej w Polsce – ewolucja i charakterystyka. Historia polskiej dyplomacji gospodarczej.

- Dyplomacja gospodarcza państw wysokorozwiniętych i rozwijających się.

- Specyfika dyplomacji gospodarczej Unii Europejskiej. Ochrona interesów UE na rynku globalnym.

- Dyplomacja gospodarcza a spory międzynarodowe: środki odwetowe - międzynarodowe sankcje ekonomiczne. Ekonomiczne motywy udzielania pomocy rozwojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Molendowski, E., Polan, W., Dyplomacja gospodarcza: Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007.

Surmacz, B. (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013.

Bayne, N., Woolcock, S. (red.), The New Economic Diplomacy. Decision-making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate, Aldershot, 2011.

Woolcock, S., European Union Economic Diplomacy. The Role of the EU in External Economic Relations, Ashgate, Farnham, 2012.

(Wybrana) literatura uzupełniająca:

Lee, D., Hudson, D., The old and new significance of political economy in diplomacy, “Review of International Studies”, 2004, numer 30, s.343 – 360.

Kostecki, M., Naray, O., Commercial Diplomacy and International Business, “Clingendael Discussion Paper in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2007, s. 1-41.

Pigman, G. A., Making Room at the Negotiating Table: The Growth of Diplomacy between Nation-State Governments and Non-State Economic Entities, “Diplomacy & Statecraft”, 2005, numer 16:2, s. 385-401.

Marchewka-Bartkowiak, K., Dyplomacja ekonomiczna w Polsce – organizacja, zadania i kierunki działalności, „Analizy BAS”, 2014, numer 6 (110).

Saner R., Yiu L., International economic diplomacy: Mutations in post-modern times, “Discussion Papers in Diplomacy”, Clingendael Institute, Haga, 2003, s. 1-35.

Bergeijk, A.G., Okano-Heijmans , Melissen, J., M., Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives, Koninklijke Brill, Leiden, 2011.

Rana S.K., Economic diplomacy: the experience of developing states, [w:] Rana S.K., The new economic diplomacy, Ashgate Publishing, Hampshire 2007.

Lenway, S.A., Between War and Commerce: Economic Sanctions as a Tool of Statecraft, “International Organization, 1988, t.42, numer 2, s.397–426.

Pigman, G., Contemporary Diplomacy, Polity Press, Cambridge, 2010.

Sutor, J, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010.

Ryszka, J., Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOIK, Toruń 2008.

Kopiński, D., Pomoc rozwojowa, , Difin, Warszawa, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)