Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki UE (spec. DW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D4POUE-DW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityki UE (spec. DW)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności DW
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z politykami UE, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz mechanizmów tworzenia i realizacji wybranych polityk UE.

Omawiane na zajęciach polityki unijne są analizowane według następujących zagadnień: ogólna charakterystyka polityki, geneza i ewolucja, podstawa prawna, cele, zasady, instrumenty realizacji, proces decyzyjny, wyzwania i problemy w realizacji. Analizowane są wybrane polityki ponadnarodowe, kompetencji dzielonych oraz polityki, w których Unia tylko wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na omówieniu głównych form aktywności UE, wybranych polityk z podziałem na kompetencje UE

Pełny opis:

Historia integracji europejskiej dowodzi, że państwa decydowały się na prowadzenie bardziej lub mniej zaawansowanych form współpracy. Zajęcia koncentrują się na omówieniu polityk dzisiejszej UE. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z założeniami danej polityki, sposobami jej realizacji, efektami funkcjonowania. Wiele z polityk UE nie dotyczy tylko spraw wewnętrznych UE, ale ma także wymiar zewnętrzny, co również jest przedmiotem zajęć. Zajęcia poświęcone są takim tematom jak:

1-2. Kształtowanie się polityk UE w traktatach UE

3. Polityka wspólnego rynku - polityka konkurencji

4. Polityka handlowa

5. -6. Polityka rolna

7.-8. Polityka spójności

9. Polityka ochrony środowiska

10. Polityka energetyczno-klimatyczna

11 Polityka transportowa

12. Polityka społeczna

13. Polityka zatrudnienia

14. Polityka edukacyjna

15. Kolokwium

Literatura:

- J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2008

- (red.) W. Góralski, Unia Europejska, Tom I i II (wybrane rozdziały), Warszawa 2008

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe UE, Warszawa 2010

- S. Parzymies (red.) – Dyplomacja czy siła, Warszawa 2011.

- Raporty, oficjalne dokumenty oraz bieżące informacje ze strony www.europa.eu

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza:

- zna funkcjonowanie polityk UE

- rozumie kompetencje UE

- zna główne problemy związane z funkcjonowaniem polityk UE

- ma wszechstronną wiedzę z zakresu współczesnych uwarunkowań prowadzenia polityk UE

Umiejętności:

- rozpoznaje kluczowe problemy związane z funkcjonowaniem polityk UE

- umie określić i uzasadnić interesy państw członkowskich w prowadzeniu polityk UE

- umie zdefiniować miejsce i role instytucji UE w kształtowaniu polityk UE

Kompetencje:

- jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się tematyką integracji europejskiej

- ma świadomość zachodzących zmian w UE

- potrafi przygotować i zanalizować wybrany przez siebie problem badawczy dotyczący polityk UE

S2_W06, S2_W07, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacje, kolokwium.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Prowadzący grup: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Historia integracji europejskiej dowodzi, że państwa decydowały się na prowadzenie bardziej lub mniej zaawansowanych form współpracy. Zajęcia koncentrują się na omówieniu polityk dzisiejszej UE. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z założeniami danej polityki, sposobami jej realizacji, efektami funkcjonowania. Wiele z polityk UE nie dotyczy tylko spraw wewnętrznych UE, ale ma także wymiar zewnętrzny, co również jest przedmiotem zajęć. Zajęcia poświęcone są takim tematom jak:

1. Kształtowanie się polityk UE w traktatach UE

2. Polityka wspólnego rynku

3. Polityka handlowa

4. Polityka rolna

5. Polityka spójności

6. Polityka transportowa

7. Polityka energetyczno-klimatyczna

8. Polityka współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej

9. Polityka w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)