Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Władza i społeczeństwo w USA i Kanadzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D4WUSK-SRG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Władza i społeczeństwo w USA i Kanadzie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi polityki i społeczeństw USA i Kanady, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Omówione zostaną zagadnienia rozwoju instytucjonalno-prawnego Stanów Zjednoczonych oraz kultury politycznej, najważniejsze aspekty historyczne oraz społeczno-demograficzne, które miały wpływ na rozwój Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, a także rozwój systemu medialnego.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi polityki i społeczeństw USA i Kanady, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Omówione zostaną najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na rozwój Stanów Zjednoczonych i Kanady (m.in. ewolucja granic, fale migracji, wzrost potęgi gospodarczej). Ponadto, nakreślone zostaną zagadnienia

rozwoju instytucjonalno-prawnego Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz kultury politycznej, najważniejsze aspekty społeczno-demograficzne, które miały wpływ na rozwój Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Podjęta zostanie także tematyka sztuki i kultury obu państw jak również rozwój ich systemu medialnego.

Na zajęciach zostaną omówione tematy w następujących blokach tematycznych:

- Geografia i demografia USA i Kanady

- Historia społeczno-gospodarcza

- Kultura polityczna i biznesowa USA

- Historia Kanady

- Ustrój polityczny Kanady

- Ustrój polityczny USA

- Ustrój polityczny – lobbing

- Media w USA i Kanadzie

- Sztuka i Kultura USA i Kanady

- Współczesne wyzwania społeczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gabryś M., Marczuk-Karbownik M., Soroka T., Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

2. Kijewska-Trembecka M. (red.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Księgarnia Akademicka, 2013.

3. Lewicki Z. (red.), Ameryka: polityka, prawo, społeczeństwo, ASPRA-JR, 2016.

4. Metcalfe M. (red.), Understanding Canada: A Multidisciplinary Introduction to Canadian Studies, New York University Press 1982.

5. Pułło A., System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, 1997.

6. Radek R., System konstytucyjny Kanady, Wydawnictwo Sejmowe, 2011.

7. Sauvé V. L., Gateway to Canada, Oxford University Press, 2012.

8. Wrońska I., Kanadyjski system federalny : determinanty i tendencje, Wydawnictwo UH-P J. Kochanowskiego, 2011.

Literatura uzupełniająca:

9. Bumsted J.M., The peoples of Canada: a post-Confederation history, Oxford University Press, 2014.

10. Finkel A. et al., History of the Canadian Peoples, Vol. 2, 1867 to the present, Copp Clark Pitman, 1993.

11. Gabryś M., Przewodnik po konstytucji Kanady. Cz. 1-2, Księgarnia Akdemicka, 2016-2017.

12. Gołębiowski M., Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, PWN, 2004.

13. Johnson P., A history of the American people, Harper Perennial, 1999.

14. Jones M.A., Historia USA, Wydawnictwo Latarnia, 2016.

15. Molloy P., Canada/US and other unfriendly relations : before and after 9/11, Palgrave Macmillan, 2012.

16. Napierała P., In God we trust: religia w sferze publicznej USA, Księgarnia Akademicka, 2015.

17. Nash G.B., et.al, The American people: creating a nation and a society, Pearson Longman, 2004.

18. Raab J., Greiffenstern A. (red.), Interculturalism in North America: Canada, the United States, Mexico, and beyond, Bilingual Press, 2013.

19. Warner R. (red.), Unsettled balance : ethics, security, and Canada's international relations, UBC Press, 2015.

20. Wężyk K., Kanada : ulubiony kraj świata, Wydawnictwo Agora, 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię studiów regionalnych i globalnych

główne tendencje rozwojowe w problematyce studiów regionalnych i globalnych

miejsce, pozycję i role Amerykw stosunkach międzynarodowych,

metody i teorie wyjaśniające problematykę studiów regionalnych i globalnych

Umiejętności: student potrafi

wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu studiów regionalnych i

globalnych do formułowania i rozwiązywania zagadnień obecnych w stosunkach

międzynarodowych

formułować i testować hipotezy związane ze studiami regionalnymi i globalnymi

rozwiązywać problemy z zakresu studiów regionalnych i globalnych poprzez dobór

właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat studiów regionalnych i globalnych w

rozwiązywaniu problemów z nią związanych; poszukiwania i zasięgania opinii

ekspertów w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów

inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w projektowaniu strategii

rozwoju i pomocy rozwojowej w odniesieniu do regionów Ameryk,

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie egzaminu na ostatnich zajęciach oraz aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Regulska-Ingielewicz, Diana Stelowska-Morgulec
Prowadzący grup: Barbara Regulska-Ingielewicz, Diana Stelowska-Morgulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi polityki i społeczeństw USA i Kanady, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Omówione zostaną zagadnienia rozwoju instytucjonalno-prawnego Stanów Zjednoczonych oraz kultury politycznej, najważniejsze aspekty historyczne oraz społeczno-demograficzne, które miały wpływ na rozwój Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, a także rozwój systemu medialnego.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi polityki i społeczeństw USA i Kanady, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Omówione zostaną najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na rozwój Stanów Zjednoczonych i Kanady (m.in. ewolucja granic, fale migracji, wzrost potęgi gospodarczej). Ponadto, nakreślone zostaną zagadnienia

rozwoju instytucjonalno-prawnego Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz kultury politycznej, najważniejsze aspekty społeczno-demograficzne, które miały wpływ na rozwój Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Podjęta zostanie także tematyka sztuki i kultury obu państw jak również rozwój ich systemu medialnego.

Na zajęciach zostaną omówione tematy w następujących blokach tematycznych:

- Geografia i demografia USA i Kanady

- Historia społeczno-gospodarcza

- Kultura polityczna i biznesowa USA

- Historia Kanady

- Ustrój polityczny Kanady

- Ustrój polityczny USA

- Ustrój polityczny – lobbing

- Media w USA i Kanadzie

- Sztuka i Kultura USA i Kanady

- Współczesne wyzwania społeczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gabryś M., Marczuk-Karbownik M., Soroka T., Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

2. Kijewska-Trembecka M. (red.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Księgarnia Akademicka, 2013.

3. Lewicki Z. (red.), Ameryka: polityka, prawo, społeczeństwo, ASPRA-JR, 2016.

4. Metcalfe M. (red.), Understanding Canada: A Multidisciplinary Introduction to Canadian Studies, New York University Press 1982.

5. Pułło A., System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, 1997.

6. Radek R., System konstytucyjny Kanady, Wydawnictwo Sejmowe, 2011.

7. Sauvé V. L., Gateway to Canada, Oxford University Press, 2012.

8. Wrońska I., Kanadyjski system federalny : determinanty i tendencje, Wydawnictwo UH-P J. Kochanowskiego, 2011.

Literatura uzupełniająca:

9. Bumsted J.M., The peoples of Canada: a post-Confederation history, Oxford University Press, 2014.

10. Finkel A. et al., History of the Canadian Peoples, Vol. 2, 1867 to the present, Copp Clark Pitman, 1993.

11. Gabryś M., Przewodnik po konstytucji Kanady. Cz. 1-2, Księgarnia Akdemicka, 2016-2017.

12. Gołębiowski M., Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, PWN, 2004.

13. Johnson P., A history of the American people, Harper Perennial, 1999.

14. Jones M.A., Historia USA, Wydawnictwo Latarnia, 2016.

15. Molloy P., Canada/US and other unfriendly relations : before and after 9/11, Palgrave Macmillan, 2012.

16. Napierała P., In God we trust: religia w sferze publicznej USA, Księgarnia Akademicka, 2015.

17. Nash G.B., et.al, The American people: creating a nation and a society, Pearson Longman, 2004.

18. Raab J., Greiffenstern A. (red.), Interculturalism in North America: Canada, the United States, Mexico, and beyond, Bilingual Press, 2013.

19. Warner R. (red.), Unsettled balance : ethics, security, and Canada's international relations, UBC Press, 2015.

20. Wężyk K., Kanada : ulubiony kraj świata, Wydawnictwo Agora, 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)