Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Comparative Socio-Economic Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D3CSES
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Comparative Socio-Economic Systems
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 3 semestr 2 rok
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem tego modułu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i empirycznymi aspektami wpływu państwa na gospodarkę i wzrost gospodarczy. Program ma na celu zwrócenie uwagi zarówno na makro-, jak i mikroekonomiczne mechanizmy interwencji gospodarczej państwa i ich efekty. Ponadto w module omawia się wybrane studia przypadków różnych systemów gospodarczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematy poruszane w module obejmują: Wprowadzenie do teorii systemów ekonomicznych. Państwo i gospodarka - przegląd historyczny. Efektywność rynku i zawodność rynku. Interwencje i liberalizm. Dwuwymiarowa klasyfikacja systemu gospodarczego. Różne typy systemu kapitalistycznego. Społeczna gospodarka rynkowa i państwo opiekuńcze. Transformacja gospodarcza w krajach postradzieckich. Systemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów rozwiniętych (np. USA, Szwecja, Niemcy, Australia). Systemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów rozwijających się (np. Chiny, Indie, Brazylia).

Pełny opis:

Tematyka seminariów (z zastrzeżeniem zmian):

✓ Klasa wprowadzająca

✓ Polityka gospodarcza - wprowadzenie

✓ Państwo i gospodarka (przegląd historyczny)

✓ Efektywność rynku i niepowodzenie

✓ Systemy ekonomiczne - klasyfikacja

✓ Transformacja gospodarcza w krajach post-sowieckich

✓ Cykle koniunkturalne i wzrost gospodarczy (modele)

✓ Polityka fiskalna

o Deficyt budżetowy i dług publiczny

o Polityka podatkowa

✓ Polityka pieniężna

o Rola i narzędzia banków centralnych (FED, EBC, Bank of England...)

o Nadzór finansowy

✓ Systemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów rozwiniętych (np. USA, Szwecja, Niemcy, Australia)

✓ Systemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów rozwijających się (np. Chin, Indii, Brazylii)

Literatura:

Acocella, N., Jones, B., Economic Policy in the Age of Globalisation, Cambridge Univeristy Press;

Mishkin, F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson;

Quere, A.B., Coeure, B., Jacquet, P., Pisani-Ferry, J., Economic Policy: Theory and Practice, Oxford University Press;

Schneider, G., The Evolution of Economic Ideas and Systems: A Pluralist Introduction (Routledge Pluralist Introductions to Economics), Routledge;

Tanzi, V., Government versus Markets: The Changing Economic Role of the State, Cambridge University Press;

Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Co.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Po zakończeniu zajęć studenci powinni mieć wiedzę z zakresu:

✓ aktualne debaty polityczne we współczesnej makroekonomii

✓ Podstawy polityki pieniężnej i jej wpływ na gospodarkę makroekonomiczną

✓ Rola rządów w systemach gospodarczych

✓ teoretyczne i praktyczne aspekty interwencji gospodarczej

✓ różne klasyfikacje systemów gospodarczych i ich przykłady

UMIEJĘTNOŚCI: Po ukończeniu jednostki studenci powinni być w stanie:

✓ szukać danych na temat interwencji gospodarczej w odniesieniu do wybranych krajów

✓ zróżnicować i sklasyfikować systemy gospodarcze poszczególnych państw

KOMPETENCJE: Po ukończeniu jednostki studenci powinni posiadać umiejętności:

✓ krytycznej oceny wyników interwencji rządowej

✓ ocenić współczesny rozwój sytuacji w głównych gospodarkach

K_W01; K_W03; K_W05; K_U01; K_U02; K_U04; K_K03

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Completion of tasks on the kampus platform: 50% (50 points) of the final grade (5 x 10 points);

Passing the final written examination: 50% (50 points) of the final grade;

In order to complete the module students need to obtain a passing grade (more than 55% of the points) from all components of the assessment.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Jędrzejowska
Prowadzący grup: Karina Jędrzejowska
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematy poruszane w module obejmują: Wprowadzenie do teorii systemów ekonomicznych. Państwo i gospodarka - przegląd historyczny. Efektywność rynku i zawodność rynku. Interwencje i liberalizm. Dwuwymiarowa klasyfikacja systemu gospodarczego. Różne typy systemu kapitalistycznego. Społeczna gospodarka rynkowa i państwo opiekuńcze. Transformacja gospodarcza w krajach postradzieckich. Systemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów rozwiniętych (np. USA, Szwecja, Niemcy, Australia). Systemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów rozwijających się (np. Chiny, Indie, Brazylia).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

BLOCK 0 - organizational activities

Credit requirements and organization of classes

Literature

Presentation of the class contents

BLOCK 1 - socio-economic systems: an introduction

Socio-economic systems: definitions, functions, classifications, structure

State intervention in the economy - between liberalism and interventionism

Functions of the state in the economy - what the state does in the economy and why

Market efficiency and market failure

Public goods (including global public goods)

Economic systems and globalization processes

Growth factors and business cycles

BLOCK 2 - selected socio-economic systems and mechanisms of transformation

Mechanisms of systemic transformation - shock therapy, gradualism, the role of structural adjustment and the Washington Consensus

Systemic transformation in Poland - background, Balcerowicz plan, effects

Liberalization of the economic system in selected developing countries - Brazil, India, South Africa

Social market economy (ordoliberalism) and welfare state - fundamentals, history, examples, evolution, modern interpretations in highly developed and developing countries

Market socialism - evolution of China's economic system

Market capitalism (developmental capitalism) and the "developmental" state (developmental state) - Japan and East Asian economies (South Korea), contemporary interpretations in Africa (Botswana) and Asia (India)

Capitalism - types, "glories and shadows", the future of capitalism, discussion: capitalism 3.0 and 4.0

BLOCK 3 - selected mechanisms of state economic policy in different systems

State budget - history, revenues, expenditures, functions, medium-term expenditure planning, case study: Union budget of India

Tax system - functions, types and classification of taxes, indirect and direct taxes, case study: history and evolution of value-added tax (VAT), Tobin tax and world tax proposals

Central bank and monetary policy - functions and independence of the central bank, strategies and tools of monetary policy, case studies: Federal Reserve System, European System of Central Banks, National Bank of Poland, Reserve Bank of India

Labour market regulation

Social security systems

Sustainable development policy

Literatura:

✓ Acocella, N., Jones, B., Economic Policy in the Age of Globalisation, Cambridge Univeristy Press 2005;

✓ Mishkin, F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson 1999;

✓ Quere, A.B., Coeure, B., Jacquet, P., Pisani-Ferry, J., Economic Policy: Theory and Practice, Oxford University Press, 2010;

✓ Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Co 2000.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Lecturer's office hours:

Fridays, 13.30-15.00, room 503, 4 Żurawia St., 4th floor,

online: https://us02web.zoom.us/j/85858203440

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Jędrzejowska
Prowadzący grup: Karina Jędrzejowska
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematy poruszane w module obejmują: Wprowadzenie do teorii systemów ekonomicznych. Państwo i gospodarka - przegląd historyczny. Efektywność rynku i zawodność rynku. Interwencje i liberalizm. Dwuwymiarowa klasyfikacja systemu gospodarczego. Różne typy systemu kapitalistycznego. Społeczna gospodarka rynkowa i państwo opiekuńcze. Transformacja gospodarcza w krajach postradzieckich. Systemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów rozwiniętych (np. USA, Szwecja, Niemcy, Australia). Systemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów rozwijających się (np. Chiny, Indie, Brazylia).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

BLOCK 0 - organizational activities

Credit requirements and organization of classes

Literature

Presentation of the class contents

BLOCK 1 - socio-economic systems: an introduction

Socio-economic systems: definitions, functions, classifications, structure

State intervention in the economy - between liberalism and interventionism

Functions of the state in the economy - what the state does in the economy and why

Market efficiency and market failure

Public goods (including global public goods)

Economic systems and globalization processes

Growth factors and business cycles

BLOCK 2 - selected socio-economic systems and mechanisms of transformation

Mechanisms of systemic transformation - shock therapy, gradualism, the role of structural adjustment and the Washington Consensus

Systemic transformation in Poland - background, Balcerowicz plan, effects

Liberalization of the economic system in selected developing countries - Brazil, India, South Africa

Social market economy (ordoliberalism) and welfare state - fundamentals, history, examples, evolution, modern interpretations in highly developed and developing countries

Market socialism - evolution of China's economic system

Market capitalism (developmental capitalism) and the "developmental" state (developmental state) - Japan and East Asian economies (South Korea), contemporary interpretations in Africa (Botswana) and Asia (India)

Capitalism - types, "glories and shadows", the future of capitalism, discussion: capitalism 3.0 and 4.0

BLOCK 3 - selected mechanisms of state economic policy in different systems

State budget - history, revenues, expenditures, functions, medium-term expenditure planning, case study: Union budget of India

Tax system - functions, types and classification of taxes, indirect and direct taxes, case study: history and evolution of value-added tax (VAT), Tobin tax and world tax proposals

Central bank and monetary policy - functions and independence of the central bank, strategies and tools of monetary policy, case studies: Federal Reserve System, European System of Central Banks, National Bank of Poland, Reserve Bank of India

Labour market regulation

Social security systems

Sustainable development policy

Literatura:

✓ Acocella, N., Jones, B., Economic Policy in the Age of Globalisation, Cambridge Univeristy Press 2005;

✓ Mishkin, F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson 1999;

✓ Quere, A.B., Coeure, B., Jacquet, P., Pisani-Ferry, J., Economic Policy: Theory and Practice, Oxford University Press, 2010;

✓ Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Co 2000.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Lecturer's office hours:

Fridays, 13.30-15.00, room 503, 4 Żurawia St., 4th floor,

online: https://us02web.zoom.us/j/85858203440

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)