Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1-MIJBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie osób biorących udział w zajęciach z procesem badań empirycznych w naukach społecznych: od projektowania badań, poprzez zbieranie danych, po ich analizę i opisywanie rezultatów. Studenci i studentki po ukończeniu zajęć powinni posiadać wiedzę na temat metod i technik badań empirycznych. Podczas zajęć poruszane będą również kwestie istotne zarówno dla badań empirycznych, jak i dociekań innych niż empiryczne, jak np. określanie celu badań, konstruowanie pytań badawczych, prowadzenie przeglądu literatury czy budowanie przekonującej argumentacji.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wprowadzenie do badań empirycznych w naukach społecznych

3. Cele badań, przyczynowość, hipoteza, jednostki analizy

4. Przegląd literatury

5. Etyka i jakość badań

6. Praca z pojęciami

7. Wykorzystanie danych zastanych

8. Badania terenowe i teoria ugruntowana

9. Analiza danych jakościowych

10. Dobór próby

11. Badania sondażowe

12. Wstęp do analizy danych ilościowych

13–14. Prezentacje prac semestralnych

15. Test zaliczeniowy

Literatura:

Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa.

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa.

Bäcker R. et al. (2016), Metodologia badań politologicznych, Warszawa.

Becker H.S. (2013), Warsztat pisarski badacza, Warszawa.

Buttolph-Johnson J.B. et al. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa.

Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa.

Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012a), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012b), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa.

Kvale S. (2012), Prowadzenie wywiadów, Warszawa.

Schaffer F.C. (2015), Elucidating Social Science Concepts, New York.

Schwartz-Shea P., Yanow D. (2012), Interpretive Research Design. Concepts and Processes, New York.

Sułek A. (2001), Jak działa kwestionariusz? w: Sondaż polski, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Studentki i studenci:

– znają i rozumieją metody stosowane w studiach europejskich oraz potrafią je zastosować w praktyce (K_W01, K_U07);

– znają i rozumieją w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych (K_W04);

– potrafią zaplanować i przygotować pracę o charakterze badawczym, spełniającą standardy akademickie oraz opisać jej wyniki (K_U07);

– potrafią wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych osób oraz swoje własne (K_U09).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

60% - ocena pracy w trakcie semestru,

40% - pisemny test zaliczeniowy.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność podczas zajęć, właściwie wykonanie zadań w trakcie semestru, w tym pracy semestralnej oraz uzyskanie uzyskanie co najmniej połowy punktów w teście zaliczeniowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Ławniczak
Prowadzący grup: Marta Bożewicz, Kamil Ławniczak, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)