Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca badawcza w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym (KINT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1PDWR-ZIP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca badawcza w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym (KINT)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ideą aplikacyjnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli w partnerstwie z firmą, instytucją lub organizacją funkcjonującą poza ekosystemem Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku zajęć studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie sformułować temat aplikacyjnej pracy dyplomowej a także wskazać potencjalnych partnerów instytucjonalnych, którzy mogliby być zainteresowani współpracą przy jej realizacji.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ideą aplikacyjnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli w partnerstwie z firmą, instytucją lub organizacją funkcjonującą poza ekosystemem Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku zajęć studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie sformułować temat aplikacyjnej pracy dyplomowej a także wskazać potencjalnych partnerów instytucjonalnych, którzy mogliby być zainteresowani współpracą przy jej realizacji.

Poprzez zapoznanie się z mini-reportażami dokumentującymi doświadczenia innych studentów i promotorów z UW, którzy brali udział w procesie przygotowania aplikacyjnej pracy dyplomowej, studenci poznają też „kuchnię” przygotowań do napisania i obrony pracy dyplomowej we współpracy z zewnętrznym partnerem i realne wyzwania, z jakimi spotykali się inni autorzy takich prac.

Ponadto, studenci zostaną zapoznani z treścią przykładowej umowy trójstronnej, podpisywanej pomiędzy studentem (autorem pracy dyplomowej), promotorem (opiekunem pracy) oraz partnerem (tj. wybraną instytucją, organizacją lub firmą). Dzięki zapoznaniu się z zapisami zawartymi w umowie studenci zostaną przygotowani do podpisania podobnych umów w przyszłości, również na ścieżce pozauniwersyteckiej, w toku rozwoju zawodowego.

Co więcej, w toku kursu przedstawione zostaną wizytówki instytucji działających na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. Biura Karier UW i Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii), których przedstawiciele mogą służyć studentom wsparciem zarówno w toku przygotowywania aplikacyjnej pracy dyplomowej, jak i w kwestii planowania ścieżki rozwoju zawodowego i aplikowania o pracę w instytucjach partnerskich UW.

Ostatnia część kursu będzie służyła uświadomieniu studentom znaczenia i wagi tzw. „własności intelektualnej” w przypadku prac naukowych przygotowywanych przez nich w toku studiów (m.in. prac dyplomowych), a także praw, które chronią ich jako autorów dzieł naukowych (oraz innych efektów ich pracy).

Tematy:

I. Zajęcia organizacyjne

II. Doświadczenia z projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe. Skuteczny start zawodowy”

III. Instytucje UW wspierające planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i aplikowania o pracę

IV. Własny pomysł na pracę aplikacyjną

V. Zaliczenia i wpisy

Literatura:

Materiały źródłowe:

- Strona projektu “Aplikacyjna praca dyplomowa - skuteczny start zawodowy”: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/ https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/

- Przewodnik po aplikacyjnych pracach dyplomowych, http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/aplikacyjna-praca-dypl-krok-po-kroku/

- Strona Biura Karier z bazą ofert: https://biurokarier.edu.pl/index.php?view=default&module=data.Info¶ms=studentzone

- Fanpage Biura Karier: https://www.facebook.com/BiuroKarierUW.fanpage

- Strona internetowa Biura Karier: http://biurokarier.uw.edu.pl/

- Strona z Konkursami na prace dyplomowe: https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/konkursy-na-prace-dyplomowe2

- Strona internetowa Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, http://uott.uw.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci-2-0/

- Strona UOTT w mediach społecznościowych:

https://www.linkedin.com/in/uott-uw/

https://www.facebook.com/UWUOTT

- Wywiad z dyplomantką oraz cały numer biuletynu poświęcony tematyce opracowanej w pracy magisterskiej: “Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy” nr 1/2020, http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/1_2020_Biuletyn.pdf?fbclid=IwAR2B9ut5abE53gthwaNRuLFnwM1v8G4s76EBgtaiSFu08c8taagIgUiHYm4

Efekty uczenia się:

1. Student uzyska wiedzę niezbędną do przygotowania aplikacyjnej pracy dyplomowej (w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym).

2. Student zdobędzie umiejętności pozwalające mu przygotować aplikacyjną pracę dyplomową we współpracy z firmą, instytucją lub organizacją spoza UW.

3. Student pozna instytucje działające na Uniwersytecie Warszawskim, mogące służyć wsparciem w przygotowaniu aplikacyjnej pracy dyplomowej oraz planowaniu ścieżki dalszego rozwoju zawodowego;

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

• ocenę przygotowania studenta do poszczególnych zajęć/jednostek dydaktycznych oraz ocenę umiejętności związanych z poprawnym wnioskowaniem i rozwiązywaniem problemów; ocena ta obejmuje także umiejętność pracy w zespole,

• ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją tzw. zadań eksperckich - ocenę wywiązania się z postawionych zadań,

• ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na śródokresowych sprawdzianach o charakterze problemowym,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szewior
Prowadzący grup: Krzysztof Szewior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ideą aplikacyjnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli w partnerstwie z firmą, instytucją lub organizacją funkcjonującą poza ekosystemem Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku zajęć studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie sformułować temat aplikacyjnej pracy dyplomowej, a także wskazać potencjalnych partnerów instytucjonalnych, którzy mogliby być zainteresowani współpracą przy jej realizacji.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ideą aplikacyjnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli w partnerstwie z firmą, instytucją lub organizacją funkcjonującą poza ekosystemem Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku zajęć studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie sformułować temat aplikacyjnej pracy dyplomowej a także wskazać potencjalnych partnerów instytucjonalnych, którzy mogliby być zainteresowani współpracą przy jej realizacji.

Poprzez zapoznanie się z mini-reportażami dokumentującymi doświadczenia innych studentów i promotorów z UW, którzy brali udział w procesie przygotowania aplikacyjnej pracy dyplomowej, studenci poznają też „kuchnię” przygotowań do napisania i obrony pracy dyplomowej we współpracy z zewnętrznym partnerem i realne wyzwania, z jakimi spotykali się inni autorzy takich prac.

Ponadto, studenci zostaną zapoznani z treścią przykładowej umowy trójstronnej, podpisywanej pomiędzy studentem (autorem pracy dyplomowej), promotorem (opiekunem pracy) oraz partnerem (tj. wybraną instytucją, organizacją lub firmą). Dzięki zapoznaniu się z zapisami zawartymi w umowie studenci zostaną przygotowani do podpisania podobnych umów w przyszłości, również na ścieżce pozauniwersyteckiej, w toku rozwoju zawodowego.

Co więcej, w toku kursu przedstawione zostaną wizytówki instytucji działających na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. Biura Karier UW i Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii), których przedstawiciele mogą służyć studentom wsparciem zarówno w toku przygotowywania aplikacyjnej pracy dyplomowej, jak i w kwestii planowania ścieżki rozwoju zawodowego i aplikowania o pracę w instytucjach partnerskich UW.

Ostatnia część kursu będzie służyła uświadomieniu studentom znaczenia i wagi tzw. „własności intelektualnej” w przypadku prac naukowych przygotowywanych przez nich w toku studiów (m.in. prac dyplomowych), a także praw, które chronią ich jako autorów dzieł naukowych (oraz innych efektów ich pracy).

Tematy:

I. Zajęcia organizacyjne

II. Doświadczenia z projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe. Skuteczny start zawodowy”

III. Instytucje UW wspierające planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i aplikowania o pracę

IV. Własny pomysł na pracę aplikacyjną

V. Zaliczenia i wpisy

Literatura:

Materiały źródłowe:

- Strona projektu “Aplikacyjna praca dyplomowa - skuteczny start zawodowy”: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/ https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/

- Przewodnik po aplikacyjnych pracach dyplomowych, http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/aplikacyjna-praca-dypl-krok-po-kroku/

- Strona Biura Karier z bazą ofert: https://biurokarier.edu.pl/index.php?view=default&module=data.Info¶ms=studentzone

- Fanpage Biura Karier: https://www.facebook.com/BiuroKarierUW.fanpage

- Strona internetowa Biura Karier: http://biurokarier.uw.edu.pl/

- Strona z Konkursami na prace dyplomowe: https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/konkursy-na-prace-dyplomowe2

- Strona internetowa Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, http://uott.uw.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci-2-0/

- Strona UOTT w mediach społecznościowych:

https://www.linkedin.com/in/uott-uw/

https://www.facebook.com/UWUOTT

- Wywiad z dyplomantką oraz cały numer biuletynu poświęcony tematyce opracowanej w pracy magisterskiej: “Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy” nr 1/2020, http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/1_2020_Biuletyn.pdf?fbclid=IwAR2B9ut5abE53gthwaNRuLFnwM1v8G4s76EBgtaiSFu08c8taagIgUiHYm4

Uwagi:

Przedmiot prowadzony na platformie Google Classroom:

https://bit.ly/3iasRxv

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szewior
Prowadzący grup: Krzysztof Szewior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ideą aplikacyjnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli w partnerstwie z firmą, instytucją lub organizacją funkcjonującą poza ekosystemem Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku zajęć studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie sformułować temat aplikacyjnej pracy dyplomowej, a także wskazać potencjalnych partnerów instytucjonalnych, którzy mogliby być zainteresowani współpracą przy jej realizacji.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ideą aplikacyjnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli w partnerstwie z firmą, instytucją lub organizacją funkcjonującą poza ekosystemem Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku zajęć studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie sformułować temat aplikacyjnej pracy dyplomowej a także wskazać potencjalnych partnerów instytucjonalnych, którzy mogliby być zainteresowani współpracą przy jej realizacji.

Poprzez zapoznanie się z mini-reportażami dokumentującymi doświadczenia innych studentów i promotorów z UW, którzy brali udział w procesie przygotowania aplikacyjnej pracy dyplomowej, studenci poznają też „kuchnię” przygotowań do napisania i obrony pracy dyplomowej we współpracy z zewnętrznym partnerem i realne wyzwania, z jakimi spotykali się inni autorzy takich prac.

Ponadto, studenci zostaną zapoznani z treścią przykładowej umowy trójstronnej, podpisywanej pomiędzy studentem (autorem pracy dyplomowej), promotorem (opiekunem pracy) oraz partnerem (tj. wybraną instytucją, organizacją lub firmą). Dzięki zapoznaniu się z zapisami zawartymi w umowie studenci zostaną przygotowani do podpisania podobnych umów w przyszłości, również na ścieżce pozauniwersyteckiej, w toku rozwoju zawodowego.

Co więcej, w toku kursu przedstawione zostaną wizytówki instytucji działających na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. Biura Karier UW i Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii), których przedstawiciele mogą służyć studentom wsparciem zarówno w toku przygotowywania aplikacyjnej pracy dyplomowej, jak i w kwestii planowania ścieżki rozwoju zawodowego i aplikowania o pracę w instytucjach partnerskich UW.

Ostatnia część kursu będzie służyła uświadomieniu studentom znaczenia i wagi tzw. „własności intelektualnej” w przypadku prac naukowych przygotowywanych przez nich w toku studiów (m.in. prac dyplomowych), a także praw, które chronią ich jako autorów dzieł naukowych (oraz innych efektów ich pracy).

Tematy:

I. Zajęcia organizacyjne

II. Doświadczenia z projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe. Skuteczny start zawodowy”

III. Instytucje UW wspierające planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i aplikowania o pracę

IV. Własny pomysł na pracę aplikacyjną

V. Zaliczenia i wpisy

Literatura:

Materiały źródłowe:

- Strona projektu “Aplikacyjna praca dyplomowa - skuteczny start zawodowy”: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/ https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/

- Przewodnik po aplikacyjnych pracach dyplomowych, http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/aplikacyjna-praca-dypl-krok-po-kroku/

- Strona Biura Karier z bazą ofert: https://biurokarier.edu.pl/index.php?view=default&module=data.Info¶ms=studentzone

- Fanpage Biura Karier: https://www.facebook.com/BiuroKarierUW.fanpage

- Strona internetowa Biura Karier: http://biurokarier.uw.edu.pl/

- Strona z Konkursami na prace dyplomowe: https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/konkursy-na-prace-dyplomowe2

- Strona internetowa Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, http://uott.uw.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci-2-0/

- Strona UOTT w mediach społecznościowych:

https://www.linkedin.com/in/uott-uw/

https://www.facebook.com/UWUOTT

- Wywiad z dyplomantką oraz cały numer biuletynu poświęcony tematyce opracowanej w pracy magisterskiej: “Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy” nr 1/2020, http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/1_2020_Biuletyn.pdf?fbclid=IwAR2B9ut5abE53gthwaNRuLFnwM1v8G4s76EBgtaiSFu08c8taagIgUiHYm4

Uwagi:

Przedmiot prowadzony na platformie Google Classroom:

https://bit.ly/3iasRxv

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)