Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse UE (do wyboru III)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D4FIUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse UE (do wyboru III)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych Unii Europejskiej, w tym pozycję prawną budżetu UE oraz procedurę budżetową, dochody i wydatki UE, instytucje pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansowanie polityki spójności regionalnej i rolnej oraz system waluty euro i banku centralnego UE.

Pełny opis:

Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawo budżetowe UE -pojęcie i układ budżetu ogólnego UE, procedurę jego tworzenia, uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania, wieloletnie ramy finansowe.

2. System dochodów budżetowych UE.

3. Wydatki budżetu UE oraz podstawy prawne i procedury ich dokonywania.

4. Regulacje prawne dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

5. Mechanizmy prawne funkcjonowania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy rolnych.

6. Unia Gospodarcza i Walutowa. Funkcjonowanie waluty euro iEuropejskiego Banku Centralnego.

7. Związki prawa finansów publicznych UE z prawem finansów publicznych w Polsce.

8. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawa ofinansach publicznych.

Literatura:

C. Kosikowski, Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Temida 2.

Białystok 2010, ss. 249.A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, wyd. IVzm., Toruń 2010, ss. 294.

C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008, ss. 501.

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, wyd. IIzm., Warszawa 2009, ss. 320.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:-definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawa finansów publicznych Unii Europejskiej,-wymienia i charakteryzuje główne akty normatywne regulujące sferę finansów publicznych Unii Europejskiej.

Umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student interpretuje przepisy głównych aktów normatywnych z zakresu prawa finansów publicznych Unii Europejskiej.

Inne kompetencje:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi identyfikować główne problemy prawne związane z kształtem systemu prawa finansów publicznych Unii Europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)