Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy podatkowe państw europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D2SPE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy podatkowe państw europejskich
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konieczność znajomości podstaw makroekonomii, funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie oraz mechanizmów

zarządzania gospodarczego w UE.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z polityką podatkowe państw europejskich (główne cele, instrumenty podatkowej , strategie) oraz z regulacją prawną i praktyką polityki podatkowej EU. Główny nacisk jest położony na analizę polityki podatkowej państw europejskich.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy założeń koncepcyjnych, narzędzi, kierunków i celów polityki podatkowej w UE. Główny nacisk jest położony na analizę polityki podatkowej w państwach europejskich.

1. System podatkowy. Czynniki kształtujące system podatkowy (czynniki ekonomiczne, czynniki zewnętrzne -globalne, czynniki wewnętrzne).

2. Podatek jako element systemu podatkowego (pojęcie i funkcje podatków, klasyfikacja podatków).

3. Pojęcie i znaczenie polityki pieniężnej

4. Polityka pieniężna i fiskalna.

5. Administracja podatkowa, systemy podatkowe państw europejskich.

6. Źródła prawa i wykładnia prawa systemy podatkowego UE.

7. Analiza podatkowa w UE. Materialne prawo podatkowe w państwach europejskich.

8. Pojęcie, istota i klasyfikacja podatków bezpośrednich w państwach europejskich.

9. Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych państwach europejskich.

10. Pojęcie, istota i klasyfikacja podatków pośrednich w państwach europejskich.

11. Podatek od towarów i usług -VAT (zakres podmiotowy i przedmiotowy, zwolnienia, stawki, dokumentacja podatkowa).

12. Podatek akcyzowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy, zwolnienia, stawki, dokumentacja podatkowa).

13. Podatek od gier hazardowych, podatki lokalne - klasyfikacja i analiza aktów prawnych.

14. Międzynarodowa pozycja systemy podatkowe państw europejskich.

Literatura:

Podstawowa:

Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2008.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydanie 7, Warszawa, LexisNexis

Polska, 2013.

Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i proceduralne,

Wydanie 2., Warszawa, LexisNexis Polska, 2013.

Uzupełniająca:

A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Tom XII, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, LexisNexis, Warszawa 2009.

Mastalski R., Prawo podatkowe, Wyd. 7 zm., Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć

W zakresie wiedzy:

- ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o strukturze systemu podatkowego krajów Unijnych oraz normatywnym i funkcjonalnie – strukturalnym uwarunkowaniu kompetencji organów podatkowych UE; posiada znajomość cech norm prawnych i społecznych regulujących system podatkowy i instytucje społeczne, w tym prawo podatkowe oraz źródła tych norm, ich specyfikę. [K_W05, K_W10]

W zakresie umiejętności:

- posiada umiejętność analizy systemu podatkowego w różnych państwach UE z umiejętnością oceny słabych i silnych stron systemu podatkowego państwa europejskich [K_U07]

- potrafi samodzielnie analizować uwarunkowania systemów podatkowych państw europejskich, wdrażać rozwiązania praktyczne problemów społecznych właściwych dla czasów kryzysowych, w których znajdujemy się. [K_U08]

- posiada umiejętności przygotowania prac pisemnych dotyczących zagadnień systemów podatkowych państw europejskich z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki. [K_U09]

- potrafi samodzielnie przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień podatkowych, ekonomicznych krajów europejskich i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla systemów podatkowych państw europejskich. [K_U10]

W zakresie kompetencji:

- uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie. [K_K01]

- potrafi prawidłowo identyfikować role zawodowe, budować tradycje zawodowe oraz współdziałać w grupie zgodnie z zasadami etyki. [K_K02]

- potrafi współdziałać w grupie o zróżnicowanej strukturze i interesach pełniąc w niej różne role, inicjować i określać priorytety służące do realizacji określonego zadania na rzecz interesu publicznego. [K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje, referaty, aktywność na zajęciach, test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)