Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing Europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D5MAEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing Europejski
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką marketingu. W trakcie zajęć skupiono się na charakterystyce rodzajów marketingu. Zajęcia zamyka prezentacja nowych trendów w marketingu.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie wprowadzić studentów w tematykę marketingu. Jednym z głównych wątków rozważań są rodzaje marketingu.

Konwersatorium umożliwi studentom nie tylko zaznajomienie się z wiedzą teoretyczną, ale pozwoli na jej praktyczne wykorzystanie. W trakcie zajęć studenci realizują prace zlecone związane z tematyką zajęć. W celu aktywizacji grupy przewidziane są zadania grupowe.

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Konwersatorium:30 godzin;

Samodzielne przygotowanie do zajęć w tym realizacja zadań: 20 godzin;

Przygotowanie pracy wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 15 godzin;

Razem: 65 godzin.

Tematyka zajęć

1. Marketing funeralny.

2. Definicja marketingu i pojęć marketingowych.

3. Program marketingowy w działaniu przedsiębiorstw – koncepcje 4P, 4C, charakterystyka narzędzi marketingowych.

5. Ambient media – charakterystyka, analiza wybranych przykładów.

6. Marketing międzynarodowy i zagraniczny

7. Marketing sportowy

8. Marki w obliczu wojny – zachowanie marek i koncernów wobec wojny na Ukrainie.

9. Marketing społeczny

10. Marketing doświadczeń

11. Marketing polityczny

12. Femvertising.

13. Influencer marketing

14. Co nowego w marketingu?: advertainment; buzz marketing; experiential marketing; green marketing; guerilla marketing; shockvertising. Blogi jako narzędzia marketingowe.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Duliniec E., Marketing międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Dopieralska J., Nie tylko jednostki, czyli marki na pomoc Ukrainie, Nowy Marketing 2022, https://nowymarketing.pl/a/36891,nie-tylko-jednostki-czyli-marki-na-pomoc-ukrainie

Kotler P., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2005.

Justyna Aleksandrzak, Content przyjazny ludziom i robotom, „Marketing w Praktyce” nr 6 / 2018,

Ulatowska A., Rolka wełny w socialu, „Marketing w Praktyce” nr 1 / 2020,

Czego uczą nas duże marki (redakcja) „Marketing w Praktyce” nr 8 / 2019

Mogiła A., Zaczyk M., Od marki ikonicznej po pożądaną, „Marketing w Praktyce” nr 3 / 2019,

essential guide to marketing in a digital world, 2013. https://www.redandyellow.co.za/wp-content/uploads/emarketing_textbook_download.pdf

Sznajder A., Marketing sportu, Warszawa 2012.

Dziewanowska K., Kacprzak A., Marketing doświadczeń, WN PWN, Warszawa 2013.

Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, CeDeWu, Warszawa.

Pabian, A. M. (2019). Marketing zmysłów jako koncepcja multisensorycznego oddziaływania na konsumentów. Marketing i Rynek, (7), 31-40.

Hye Jin Yoon, Mina Lee. (2023) A femvertising campaign always #LikeAGirl: video responses and audience interactions on YouTube. Journal of Gender Studies 32:5, pages 415-426.

Minjung Park, Jayoung Koo, Do Yuon Kim. (2023) Femvertising of luxury brands: Message concreteness, authenticity, and involvement. Journal of Global Fashion Marketing 14:3, pages 243-262.

Kończak J. (2022) Wizerunek kobiety w reklamie. Raport z badań. Media Biznes Kultura:2 (13), pages 89-106.

Sammis K., Lincoln C., Pomponi S., Influencer Marketing For Dummies, Hoboken 2016.

Fabijańczyk J., Cupriak A., Influencer marketing - praktycznie, 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.

Bajdak A. (red.), Internet w marketingu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003.

Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej, PWE, Warszawa 2001.

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Warszawa 2005.

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Grzegorczyk W., Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca „Zarządzanie i Finanse”, Warszawa 2002.

Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.

Kotler P., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo PSB, Kraków 1999.

Levinson J. C., Marketing partyzancki, Warszawa 2011.

Maison D., Wasilewski P., Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002.

Mruk H., Komunikowanie w marketingu: praca zbiorowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Mruk H., Marketing sportowy – Teoria i Praktyka, Poznań 2004.

Pietrasieński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, Seria „Marketing bez tajemnic”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Porter M.E., The Strategic Role of International Marketing: Journal of Consumer Marketing. Vol.3 No.2.

Rogoziński K. (red.), Marketing usług na przykładach, Łódź 2001.

Sznajder A., Marketing wirtualny, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, roz. 6.

Walczak R., Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym – orzecznictwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze „Juris”, Warszawa- Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Student po zajęciach:

WIEDZA

1. Zna zasady funkcjonowania sektora prywatnego i jego aktywność w sferze marketingu (K_W09);

2. Zna ekonomiczne uwarunkowania działań podmiotów prywatnych w Unii Europejskiej (K_W13);

3. Zna różne typy marketingu (K_W07);

4. Zna uwarunkowania i wpływ UE na działania marketingowe (K_W04);

UMIEJĘTNOŚCI

1. Poprawnie posługuje się podstawową siatką pojęć z zakresu marketingu dla opisu i interpretacji oraz analizy sfery społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich (K_U01);

2. Potrafi prognozować i oceniać procesy oraz ich skutki związane ze sferą marketingu w UE (K_U04);

3. Potrafi analizować i przedstawiać rozwiązania problemów związanych z działaniami marketingowymi (K_U07);

4. Potrafi przygotować i zaprezentować analizy odwołując się do case study, a także proponować samodzielne rozwiązania problemów w sferze marketingu (K_U08);

5. Potrafi przygotować w grupie prace pisemne w języku polskim dotyczących zagadnień marketingowych wykorzystując przy tym podstawowe pojęcia i ujęcia teoretyczne oraz zróżnicowane źródła (K_U06, K_U09);

6. Potrafi ustnie w języku polskim przedstawić wyniki przygotowanych analiz konkretnych problemów marketingowych wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U10).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę na tematy europejskie i dąży do jej poszerzenia (K_K01);

2. Potrafi współpracować w grupie realizując zróżnicowane zadania, wymagając od siebie i innych zasad etyki (K_K02);

3. Inicjuje i określa priorytety w realizacji zadań związanych z marketingiem dostrzegając jego społeczny wymiar – społeczna odpowiedzialność biznesu (K_K03);

4. Jest gotów do udziału w inicjatywach konsumenckich dostrzegając ich wymiar społeczny – bojkot konsumencki (K_K05);

5. Jest gotów do poszukiwania miejsc pracy (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalna są dwie nieobecności. Każda dodatkowa nieobecność (bez względu na jej powód) wymaga zaliczenia na dyżurze. Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych za:

1. Bieżące przygotowanie – przygotowanie prac zleconych w 2 osobowych grupach (60 pkt, każda z prezentacji po 10 pkt) – 60 pkt;

2. Przygotowanie referatu na jeden z tematów w 2 osobowych grupach (tych samych co prac zleconych) – 30 pkt;

3. Aktywność – max 10 pkt., na jednych zajęciach można otrzymać max. 2 pkt.

Zarówno referat i prace zlecone mają być przekazywane w określonych terminach za pośrednictwem platformy Kampus. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Student, aby uzyskać zaliczenie, musi uzyskać co najmniej 60% punktów z bieżącego przygotowania i referatu.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH NIE JEST POWODEM DO NIEPRZYGOTOWANIA ZADAŃ!!!!!

W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów ze wszystkich ocenianych elementów student otrzymuje ocenę niedostateczną. Student w sesji egzaminacyjnej będzie mógł przystąpić do zaliczenia poprawkowego w formie testu. Oceny z zajęć w USOSIE zostaną wpisane do końca sesji egzaminacyjnej.

UWAGA: Studenci posiadający ITZ lub ITS zobowiązani są do skontaktowania się z prowadzącą zajęcia do końca października w celu określenia indywidualnych zasad zaliczenia przedmiotu. W przypadku niezgłoszenia się we wskazanym terminie, student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.

SKALA OCEN:

Ocena bardzo dobra 87 – 100 pkt

Ocena dobra plus 80 – 86 pkt

Ocena dobra 75 – 79 pkt

Ocena dostateczna plus 70 – 74 pkt

Ocena dostateczna 51 – 69 pkt

Ocena niedostateczna 0 – 50 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jas-Koziarkiewicz
Prowadzący grup: Marta Jas-Koziarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)