Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publiczne prawo gospodarcze - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA119A
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagany jest ukończony IV rok studiów na kierunku prawo.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest pomoc studentom w napisaniu pracy magisterskiej i przygotowanie studentów do jej obrony.

Pełny opis:

Studenci przedstawiają propozycje wybranych przez siebie tematów pracy magisterskiej, a prowadzący ocenia ich przydatność. W przypadku braku wyboru tematu, po rozmowie ze studentem prowadzący wybiera zgodny z jego zainteresowaniami. Zakres tematów uzależniony jest od wyboru tematyki przez magistranta.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo (oraz bibliografia) konieczne do napisania pracy magisterskiej dostosowane są do wybranego przez studenta tematu tej pracy.

Efekty uczenia się:

Napisanie pracy magisterskiej i obrona pracy magisterskiej do końca czerwca 2012 roku.

Metody i kryteria oceniania:

Referowanie fragmentów pracy magisterskiej oraz indywidualne konsultacje.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)