Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - aktualne problemy prawa cywilnego w zakresie umów, odpowiedzialności odszkodowawczej i papierów wartościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1F003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - aktualne problemy prawa cywilnego w zakresie umów, odpowiedzialności odszkodowawczej i papierów wartościowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Proseminarium obejmuje zagadnienia związane z aktualnymi problemami prawa cywilnego w zakresie umów (np. kwalifikacja prawna umów ze świadczeniem spełnianym w przestrzeni internetowej), odpowiedzialności odszkodowawczej (np. rozwój odpowiedzialności na zasadzie ryzyka) i papierów wartościowych (np. dematerializacja).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest omówienie najnowszych tendencji w dziedzinie prawa cywilnego zarówno w prawie polskim, jak i w perspektywie komparatystycznej. Na zajęciach poddaje się krytycznej analizie opracowania naukowe oraz orzecznictwo. W toku dyskusji uczestnicy proseminarium konfrontują omawiane zagadnienia z wiedzą nabytą na poprzednich etapach kształcenia na kierunku prawo.

Pełny opis:

UWAGA: MAŁA LICZBA STUDENTÓW NIE OZNACZA, ŻE SEMINARIUM SIĘ NIE ODBĘDZIE!!!

W trakcie zajęć poruszone zostaną m.in. poniższe zagadnienia:

1. Wielopodmiotowe stosunki umowne.

2. Kwalifikacja prawna umów ze świadczeniem spełnianym w przestrzeni internetowej (np. hosting).

3. Prawne aspekty funkcjonowania platform udostępnienia video (np. Youtube).

4. Prawne aspekty funkcjonowania social media (np. Facebook czy Twitter).

5. Węzłowe zagadnienia odpowiedzialności deliktowej.

6. Szkody wyrządzone przy użyciu sztucznej inteligencji.

7. Sposoby naprawienia szkody. Przywrócenie stanu poprzedniego. Naprawienie szkody w pieniądzu.

8. Szkody wyrządzone przy użyciu sztucznej inteligencji.

9. Problematyka obciążenia odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną wskutek użycia sztucznej inteligencji.

10. Dematerializacja papierów wartościowych.

11. Obrót kolekcjonerski akcjami.

[Tematyka zajęć jest ustalana na bieżąco na podstawie uzgodnień z Uczestnikami proseminarium. Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy i może ulec zmianom, zwłaszcza wobec różnych zainteresowań studentów]

Literatura:

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2021

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2021

J. Jastrzębski, Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa 2009

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody: (art. 435 k.c.), Warszawa 1967

M. Kaliński [w:] System Prawa Prywatnego (red. Z. Radwański) Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6 (red. tomu A. Olejniczak), Warszawa 2018

M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2021

A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975

A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998

[ponadto prowadzący na bieżąco, z odpowiednim wyprzedzeniem – drogą elektroniczną - przesyła uczestnikom teksty omawiane na poszczególnych zajęciach]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu proseminarium student posiada wiedzę dotyczącą pojęć i instytucji z zakresu odpowiedzialności kontraktowej, odszkodowawczej oraz papierów wartościowych, potrafi zidentyfikować problemy związane z podstawowymi pojęciami omawianymi w trakcie zajęć oraz wskazać możliwe kierunki wykładni, zna najnowsze poglądy doktryny i orzecznictwa z omawianej tematyki, jak również posiada wiedzę o rozwiązaniach przyjętych w zagranicznych systemach prawa cywilnego i projektach praw modelowych.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się są weryfikowane na każdych zajęciach w formie referatów ustnych studentów oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego oraz pozostałych uczestników zajęć. Wypowiedzi studentów są oceniane przy uwzględnieniu:

1) znajomości literatury,

2) znajomości orzecznictwa,

3) poprawności argumentacji.

Pod uwagę brana jest forma wypowiedzi: dobór argumentów, sposób wyrażania opinii, reakcja na krytykę ze strony innych dyskutantów.

Zaliczenie na ocenę:

- warunkami umożliwiającymi uzyskanie zaliczenia są:

a) odpowiednia frekwencja (dopuszczalna max. 1 nieobecność na semestr),

b) wygłoszenie referatu ustnego w oparciu o zadane opracowanie,

c) merytoryczny udział w dyskusji,

d) referat pisemny na 3 strony, zadany po tym, jak uczestnik przedstawi tekst omawiany na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Maciej Kaliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

UWAGA: MAŁA LICZBA STUDENTÓW NIE OZNACZA, ŻE SEMINARIUM SIĘ NIE ODBĘDZIE!!!

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)