Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I001S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacina
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Wskazana znajomość gramatyki języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są podstawowym kursem języka łacińskiego dla początkujących wzbogaconym o elementy łaciny prawniczej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z zabytkami literatury łacińskiej i wyposażenie ich w narzędzia konieczne do pełniejszego zrozumienia tekstów źródłowych.

W tym celu niezbędne jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zjawiskami fleksji i składni łacińskiej takimi jak:

fleksja:

- deklinacje (I-V), odmiana zaimków, liczebników

- czasownik: indicativus activi et passivi wszystkich czasów, imperativus, coniunctivus

- participia

-stopniowanie przymiotników

-liczebniki główne i porządkowe

składnia:

- podstawowe funkcje przypadków (genetivus partitivus, ablativus auctoris, ablativus comparationis, ablativus temporis)

-accussativus cum infinitivo, ablativus absolutus, coniugatio periphrastica passiva

- najważniejsze funkcje koniunktiwu w zdaniach głównych

- podstawowe wiadomości o zdaniach podrzędnych

Ze względu na specyfikę języka prawniczego, niemal od pierwszych zajęć obok tekstów literackich wprowadzane będą paremie i pojęcia specjalistyczne. Niektóre tematy gramatyczne, jak np. imperativus futuri, omawiane są pod kątem poszczególnych zabytków języka (w tym przypadku Prawa XII Tablic). W drugim semestrze nauki przewiduje się także lekturę krótkich fragmentów takich dzieł jak Institutiones, Digesta

Literatura:

Słownik łacińsko-polski (pod red. K. Kumanieckiego lub. J. Korpantego)

Materiały przygotowane przez prowadzącego

J. Wikarjak „Gramatyka opisowa języka łacińskiego”, Warszawa 2009 (wydanie dowolne)

J. Rezler „Język łaciński dla prawników”, wydanie dowolne

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

-analizuje gramatycznie i składniowo proste zdania łacińskie (sentencje, paremie)

-dokonuje prostych przekształceń gramatycznych (zamiany strony, liczby, czasu)

-potrafi przetłumaczyć prosty tekst łaciński przy pomocy słownika

-rozpoznaje słownictwo pochodzenia łacińskiego i prawidłowo określa jego znaczenie

-dostrzega znaczenie znajomości łaciny dla studiów prawniczych

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się zdefiniowanych dla danej formy/typu zajęć w ramach przedmiotu.

UWAGA: Jeśli przedmiot realizowany jest tylko w jednej formie zajęć, treść tego pola musi być taka sama jak treść pola Metody i kryteria oceniania w części A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popiołek
Prowadzący grup: Jan Laskowski, Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popiołek
Prowadzący grup: Jan Laskowski, Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)