Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I052-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klinika mediacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Klinika Mediacji realizuje cele edukacyjne w oparciu o działanie prawa w praktyce. Studenci poznają praktyczną stronę rozwiązywania sporów przez udział w symulacjach mediacji, a także przez udział w prawdziwych mediacjach, które wplywają do pracowni samodzielnej na WPiA UW Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów z sądów powszechnych.


Celem kliniki jest poznanie przez studentów umiejętności prowadzenia mediacji, jako alternatywy do postępowania sądowego oraz poznanie praktycznych i prawnych problemów, z którymi stykają się klienci kliniki, którzy są uczestnikami mediacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w klinice mediacji mają charakter ogólnouniwersytecki i obejmują w sumie 90 godzin. Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową w małej grupie składającej się z 25 studentów. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 16: 45-20:00 (60 godzin wykład/ warsztaty). Drugą część zajęć ( 30 godzin) stanowią ćwiczenia w formie konsultacji z tutorami - omawianie przypadków, udział w prawdziwych mediacjach, kontakt z uczestnikami mediacji, przygotowanie dokumentów. Klinika Mediacji jest przeznaczona dla studentów UW, którzy interesują się polubownym rozwiazywaniem sporów w szczególności dla studentów prawa, socjologii, nauk społecznych, resocjalizacji, pedagogiki, psychologii, organizacji i zarządzania, artes liberales.

Pełny opis:

Zajęcia w klinice mediacji mają charakter ogólnouniwersytecki. W zajęciach będą mogli brać udział studenci III, IV i V roku prawa zainteresowani pozasądowym rozwiązywaniem sporów w sprawach karnych, rodzinnych, gospodarczych, w prawie pracy, prawie administracyjnym oraz studenci innych wydziałów UW, którzy są zainteresowani mediacją, jako metodą rozwiązywania sporów.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową w małej grupie składającej się z 25 studentów. Zajęcia w każdym roku akademickim są prowadzone tylko w jednym semestrze.

Zajęcia w formie wykładów z elementami warsztatów są prowadzone w środy w godz. 16: 45-20:00 (60 godzin wykład/ warsztaty) .

Oprócz zajęć warsztatowych w ramach zajęć w klinice mediacji przewidziane są konsultacje z tutorem, obejmujące udział w mediacji w charakterze mediatora pierwszego kontaktu, kontakt z uczestnikami i pełnomocnikami mediacji, udział w mediacji w charakterze ko-mediatora, przygotowywanie pism do sądu i do stron, przygotowanie projektu ugody, omówienie konkretnego przypadku z tutorem ( 30 godzin ćwiczeń). Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie z tutorem

W sumie w klinice mediacji studenci biorą udział w 90 godzinach zajęć - 60 godzin wykładów z elementami warsztatów oraz 30 godzin ćwiczeń konsultacji z tutorami.

Literatura:

Mediacja, Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzących w toku zajęć

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu mediacji i zaawansowane techniki rozwiązywania sporów.

2. Rozumie specyfikę poszczególnych typów sporów i konfliktów.

3. Wie jakie sprawy mogę być poddane mediacji

5,. Zna przepisy prawne mające zastosowanie w różnych rodzajach mediacji

4. Umie przygotować się do mediacji.

5. Zna podstawowe narzędzia pracy mediatora

6. Wie jaki jest przebieg mediacji

7. Wie jaka jest rola poszczególnych uczestników mediacji

8. Potrafi przeprowadzić sesję mediacyjną.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach

Praca pisemna w trakcie semestru

Ocena pracy studenta przez tutora ( 30%)

Zaliczenie pisemne na koniec semestru

Praktyki zawodowe:

Możliwość odbycia praktyk w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW w czasie trwania zajęć lub pod zakończeniu kliniki mediacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gmurzyńska
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gmurzyńska
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)