Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1K005S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza w zakresie nauk społecznych i wiedza o prawie wynikająca z zaawansowania studiów prawniczych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje genezę i współczesność socjologii prawa. Podstawowym zadaniem poznawczym jest przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym zjawisku społecznym i kulturowym, zapoznanie ze społeczną rolą i znaczeniem prawa, a także z uwarunkowaniami, którym prawo podlega. Przedmiot prezentuje także podstawowe pojęcia socjologii ogólnej wykorzystywane przez socjologię prawa. Zadanie to będzie realizowane przez ukazanie genezy i rozwoju socjologii prawa, omówienie koncepcji klasyków tej dyscypliny, a także ogólnych i szczegółowych zagadnień dotyczących miejsca i znaczenia prawa w świecie zjawisk społecznych, kultur i tradycji prawnych, postaw wobec prawa, kontroli prawnej, nierówności społecznych widzianych z perspektywy prawa, skuteczności prawa, prawa jako narzędzia zmiany społecznej i prezentację dorobku polskiej socjologii prawa.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych problemów poznawczych, teoretycznych, metodologicznych i praktycznych socjologii prawa, widzianej jako dyscyplina empiryczna dostarczająca informacji o formach i przejawach obecności prawa w życiu społecznym, kulturze, postawach społecznych i praktyce politycznej. t przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym (tak w wymiarze temporalnym, jak i geograficznym) zjawisku społecznym i kulturowym i możliwościach rozumnego wpływania na kształt oficjalnego prawa państwowego a także używania prawa jako narzędzia zmiany społecznej.

Poza celami poznawczymi zajęcia mają także cel praktyczny: przez pokazanie studentom sposobów i metod rozpoznawania rzeczywistych problemów związanych ze stanowieniem, stosowaniem i przestrzeganiem prawa, służyć mają budowaniu krytycznych i świadomych postaw wobec prawa.

Celem wykładu jest przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym (tak w wymiarze temporalnym, jak i geograficznym) zjawisku społecznym i kulturowym, możliwościach rozumnego wpływania na kształt oficjalnego prawa państwowego, używania prawa jako narzędzia zmiany społecznej, zależnościach między wiedzą socjologiczno-prawną i możliwościami działania polityczno-prawnego, poprzez:

● przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej kształtowania się i współczesnych cech socjologii prawa;

● zapoznanie studentów z klasycznymi koncepcjami socjologii prawa;

● przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej kulturowej tożsamości prawa;

● zaprezentowanie normatywności społecznej, pojęcia i rodzajów norm społecznych, zagadnień zgodność i konfliktowość norm prawnych z innymi normami społecznymi;

● wskazanie na zróżnicowania prawne w świecie współczesnym;

● ukazanie społecznych uwarunkowań, którym podlega proces stanowienia i stosowania prawa;

● wyjaśnienie roli, jaką odgrywa prawo w stosunkach międzyludzkich;

● wskazanie na zależności wzajemne między prawem a nierównościami społecznymi;

● zobrazowanie szkodliwych społecznie zjawisk, związanych z prawem;

● uzasadnienie poglądu o istotnym znaczeniu prawa dla kształtowania życia społecznego;

● prezentowanie współczesnych przykładów i analiz problemów szczegółowych.

Literatura:

Podstawowa:

Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński (red.), Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (wybrane hasła).

Zbigniew Cywiński, Tradycja petrażycjańska w polskiej socjologii prawa albo o tym, co zyskaliśmy nie odwołując się do Ehrlicha, „Studia Iuridica” t. 74, Warszawa 2018, s. 99 – 133 (https://wuw.pl/data/include/cms/Studia_Iuridica_74_2018.pdf);

Andrzej Kojder, Dysfunkcjonalności kultury prawnej (polskie doświadczenia końca lat osiemdziesiątych), w: Andrzej Kojder, Godność i siła prawa, Oficyna Wydawnicza 2001, s. 317 – 335.

Uzupełniająca:

Baudoin Dupret, Prawo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Mathieu Deflem, Sociology of Law. Visions of a Scholarly Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (lub wydania późniejsze)

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy:

poznanie znaczenia prawa jako zjawiska społecznej regulacji i kontroli; zaznajomienie się z odmiennymi sposobami postrzegania i rozumienia zjawisk prawnych, przyswojenie wiadomości dotyczących genezy socjologii prawa, jej głównych problemów oraz czynników stymulujących i ograniczających skuteczność prawa.

Z zakresu umiejętności:

• nabycie umiejętności posługiwania się terminologią socjologiczno-prawną;

• rozpoznawanie problemów społecznych powiązanych z prawem, poprawne określanie ich przyczyn i prawdopodobnych skutków;

• rozumienie i formułowanie dyrektyw polityczno-prawnych.

Po zakończeniu procesu uczenia student:

• opisuje miejsce socjologii prawa wśród nauk społecznych i wśród nauk prawnych;

• rozpoznaje sfery zainteresowania badawczego socjologii prawa;

• opisuje podstawowe cechy przedmiotu i metody socjologii prawa;

• opisuje naturę i rozpoznaje sfery normatywności społecznej;

• opisuje cechy prawa jako zjawiska społecznego i kulturowego;

• wyjaśnia różnice między prawniczym i socjologicznym rozumieniem zjawisk prawnych;

• wskazuje podstawowe funkcje prawa i poszczególnych rozwiązań prawnych

• interpretuje wyniki socjologicznych badań instytucji prawnych i stosowania prawa;

• ocenia skuteczność wybranych rozwiązań prawnych;

• wskazuje na konsekwencje wadliwych rozwiązań prawnych.

W zakresie innych kompetencji:

• umiejętność analizowania przyczyn i procesów społecznych i formułowania własnych opinii w tym zakresie w oparciu o umiejętność prawidłowej interpretacji i objaśniania zjawisk społecznych oraz ich międzykulturowych powiązań;

• umiejętność postrzegania prawa jako znaczącego elementu życia społecznego i skomplikowanego mechanizmu kontroli społecznej, którego skuteczność zależy zarówno do samego prawa, jego treści aksjologicznej i formy jak i od czynników zewnętrznych, dostrzeganie pluralizmu i złożoności kulturowej współczesnego świata.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin "0" będzie egzaminem ustnym

Egzamin w I terminie będzie egzaminem pisemnym pisemny łączącym swobodną wypowiedź z testem wyboru.

Egzamin poprawkowy będzie egzaminem ustnym.

Na egzamin w terminie "0" zapisywać się będą mogli studenci, którzy uzyskają zgodę prowadzących ćwiczenia lub też zaliczą test ze znajomości wykładu (test będzie przeprowadzony zdalnie).

Zaliczenie fakultatywnych ćwiczeń skutkować będzie podniesieniem oceny uzyskanej na podstawie egzaminu pisemnego o 1/2 stopnia, zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą plus (4+), lub wyższą, podniesie ocenę o 1 stopień. Szczegółowe zasady stosowania tego kryterium zostaną podane studentom, którzy zapiszą się na przedmiot.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cywiński, Aleksander Stępkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)