Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - prawo cywilne i interdyscyplinarne prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M005
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - prawo cywilne i interdyscyplinarne prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium przygotowuje w sposób możliwie wszechstronny do napisania pracy magisterskiej.


Jest otwarte także dla studentów kierunku bioetyka.


Promotorzy akceptują tematy z szeroko rozumianego prawa cywilnego (prawo osobowe, rodzinne, prawo umów, zobowiązania, prawo rzeczowe, spadkowe), prawa karnego, prawa medycznego od strony cywilnoprawnej, prawa medycznego od strony karnoprawnej, prawa medycznego w ujęciu interdyscyplinarnym z elementami etyki medycznej oraz z etyki medycznej w kontekście prawnym.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Merytorycznie jest to kontynuacja zajęć proseminaryjnych, ale przyjmowane są również zgłoszenia od osób, które wcześniej uczęszczały gdzie indziej .

Tematyka zajęć jest dopasowywana na bieżąco do zgłaszanych obszarów tematycznych prac magisterskich. Wyjściowo poruszane będą zagadnienia przydatne wszystkim: odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność zawodowa, zbieg podstaw odpowiedzialności, szczególne rodzaje stosunków prawnych w prawie medycznym, reprezentacja interesów osób niesamodzielnych prawnie i decyzyjnie.

Pełny opis:

Przykładowe tematy spotkań:

- Autonomia woli i granice wolności decyzyjnej.

- Skuteczność zgody na naruszenie dobra osobistego i wartościowanie sprzeciwu.

- Wady oświadczeń woli na tle norm prawa medycznego.

- Kryteria i komponenty należytej staranności w różnych reżimach odpowiedzialności.

- Rozkład odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka na przykładach zawalenia się hali katowickiej i katastrofy kolejowej pod Szczekocinami.

- Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny będący lekiem albo wyrobem medycznym.

- Powinności lekarskie a deliktowy i kontraktowy reżim odpowiedzialności.

- Umowa o leczenie a standard i kryteria jej właściwego wykonania.

- Kryteria i gwarancje poszanowania autonomii decyzyjnej (informacja, przyswojenie komunikatu, zrozumienie, dobrowolność, jednoznaczne przyzwolenie).

- Legalność zabiegu lekarskiego i innych czynności medycznych, w tym inwazyjnych zabiegów upiększających. Nietypowe czynności kosmetyczne. Okaleczenia dla ochrony innych dóbr osobistych..

- Dobra osobiste a prawa pacjenta.

- Decyzje rodzicielskie i opiekuńcze a opieka zdrowotna nad osobami niesamodzielnymi prawnie i bezradnymi. Dylematy i kolizje dóbr prawnych na przykładach rozdzielenia sióstr syjamskich, podtrzymywania życia skrajnych wcześniaków oraz przetoczenia krwi u świadków Jehowy.

- Wpływ prawnego przypisania płci na prawa stanu cywilnego i tożsamość. Prawo o aktach stanu cywilnego a błędne okreśelnie płci przy narodzinach i zmiana personaliów. Status zabiegów adaptacyjnych. Osobowe i prawnorodzinne konsekwencje urzędowej zmiany płci.

- Krzywda życia w niewłaściwym ciele (transseksualność, uchylenie skutków urzędowej zmiany płci, nadużycie prawa procesowego przez prokuratora).

- Konteksty wolnościowe i medyczne amputacji. Problem amputacji na żądanie.

- Nowoczesne protezy jako brakujące części ciała, doskonałe mechanizmy oraz wyroby artystyczne: z punktu widzenia potrzeby pacjenta, odpowiedzialności odszkodowawczej, serwisowania sprzętu oraz społecznego postrzegania niepełnosprawności.

- Dawstwo transplantacyjne a autonomia decyzyjna i interes społeczny oraz porządek publiczny

- Przeszczepy i dawstwo reprodukcyjne a swoboda decyzyjna dawcy.

- Prawo do poznania własnej tożsamości: filiacja dzieci urodzonych w rezultacie rozrodu wspomaganego dawstwem niepartnerskim na tle rekomendacji europejskich

- Prawa człowieka w planowaniu rodziny

Literatura:

Literatura jest dobierana na bieżąco pod kątem konkretnego tematu z obszaru zainteresowań magisterskich słuchaczy, a zanim to nastąpi - z zakresu tematycznego przydatnego w pisaniu prac z prawa cywilnego, karnego i medycznego.

Efekty uczenia się:

Napisanie pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem brzegowym zaliczenia seminarium jest złożenie pracy magisterskiej. Ocena końcowa zależy też od poziomu przygotowania się do zajęć i sprawności w referowaniu zagadnień.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Boratyńska
Prowadzący grup: Maria Boratyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)