Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - ekspertyza sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M055
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - ekspertyza sądowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Zadaniem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z metodami identyfikacji kryminalistycznej, a w szczególności ekspertyzami z zakresu kryminalistyki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tej nauki w ostatnich latach. Omawiane są zagadnienia związane z pojęciem dowodu naukowego w kontekście kryteriów, jakie powinien spełniać nowoczesny dowód naukowy. Przybliżana jest problematyka biegłych, zasad ich opiniowania, błędów w opiniach i ich przyczyn. Omawiane tradycyjne ekspertyzy kryminalistyczne i te metody identyfikacji, które są stosukowo nowe lub mające wypracowane nowe metodyki związane z nowoczesnymi technologiami lub technikami identyfikacji. Każda z tych metod identyfikacji kryminalistycznej omawiana jest od strony poprawności merytorycznej i procesowej, a także z punktu widzenia najczęściej popełnianych błędów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas proseminarium prezentowane są klasyczne i nowoczesne metody identyfikacji kryminalistycznej oraz zasady sporządzania opinii przez biegłych sądowych i ekspertów. Prezentacja tych zagadnień i ekspertyz następuje przez prowadzącą; studenci mają przedstawiane prezentacje multimedialne, filmy poglądowe. Prowadzona jest dyskusja na forum grupy, w nawiązaniu do wprowadzonego tematu moderowana przez prowadzącą. Pracuje się z materiałami przygotowanymi przez prowadzącą (np. kopie ekspertyz kryminalistycznych).

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych seminariów jest związana z zainteresowaniami jego uczestników. Podstawowe zagadnienia konkretyzowane są na początku roku akademickiego, zaś szczegółowa ilość godzin na poszczególne zagadnienia ustalana jest w porozumieniu z grupą na bieżąco, ze stosownym wyprzedzeniem.

Realizowane są tematy związane z techniką kryminalistyczną, metodami identyfikacji zmieniającymi się z rozwojem nowych technik i technologii. W programie omawia się m.in.

1. historię metod identyfikacji

2. pojęcie i dopuszczalność dowodu naukowego

3. rolę i pozycję biegłego, zasady powoływania biegłych

4. zasady sporządzania ekspertyz kryminalistycznych

5. błędy w opiniowaniu i ich przyczyny

6. ekspertyzę antroposkopijną

7. ekspertyzę daktyloskopijną

8. ekspertyzę traseologiczną i stóp

9. ekspertyzę mechanoskopijną

10. ekspertyzę z zakresu broni palnej

11. ekspertyzę z zakresu badań pisma ręcznego i podpisów

12. ekspertyzę z zakresu technicznych badań dokumentów

13. nowoczesne metody technicznego zabezpieczania dokumentów

14. nowoczesne techniki badawcze dokumentów

15. grafologię

16. osmologię

17.biologię kryminalistyczną, identyfikacje włosów

18. badania genetyczne

19. fonoskopię

20. cheiloskopię, otoskopię i odontoskopię

21. ekspertyzy z zakresu fizykochemii

22. ekspertyzy z zakresy wypadków drogowych

23. identyfikacje nietypowe

24. wykorzystanie kryminalistyki w opiniowaniu w sprawach gospodarczych

Omawiane są zasady sporządzania tych ekspertyz, metodyki pracy eksperta i ocena opinii biegłego. Każde zajęcia są bogato ilustrowane przykładami z praktyki.

Literatura:

E. Gruza, M.Goc. J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Ekspertyza sądowa, zagadnienia wybrane. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1) dysponuje pogłębioną i poszerzoną wiedzą z zakresu techniki kryminalistycznej, potrafi zdefiniować poszczególne techniki identyfikacji osób

2) zna zasady przeprowadzania dowodów naukowych w polskim systemie prawnym, powiązania pomiędzy poszczególnymi technikami identyfikacyjnymi

3) ma rozeznanie w bieżących osiągnięciach metod identyfikacji w Polsce i na świecie

4) zna formalne i merytoryczne wymagania odnośnie pracy magisterskiej

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo identyfikuje metody badawcze stosowane w kryminalistyce, potrafi je ocenić; poddaje merytorycznej krytyce wiarygodność metod stosowanych w technice kryminalistycznej, posługując się prawidłowo terminologią kryminalistyczną;

2) sprawnie porusza się w literaturze przedmiotu, umie znaleźć potrzebne materiały źródłowe

3) moderuje dyskusję i bierze udział w dyskusji na forum grupy

POSTAWY:

1) jest otwarty na alternatywne interpretacje i oceny metod stosowanych w identyfikacji kryminalistycznej;

2) potrafi właściwie dobrać i ocenić walory materiałów źródłowych, do których samodzielnie dociera

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła – aktywność na zajęciach; praca w grupie; przygotowanie do zajęć i esej na zakończenie zajęć (do wyboru jeden temat z dwóch zaproponowanych przez prowadząca zajęcia)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruza
Prowadzący grup: Ewa Gruza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruza
Prowadzący grup: Ewa Gruza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)