Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M065
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium obejmuje sporządzenie pracy magisterskiej pod opieką naukową prowadzącego oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z prawa wyznaniowego.

Pełny opis:

Prawo wyznaniowe jest dyscypliną prawniczą obejmującą zagadnienia wywodzące się z różnych gałęzi prawa, wyróżnione ze względu na przedmiot regulacji. Tym przedmiotem jest wolność myśli, sumienia i religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, a więc zarówno status prawny jednostki ze względu na wyznawaną wiarę lub światopogląd, jak i stosunki między państwem a związkami wyznaniowymi.

Seminarium obejmuje zagadnienia prawa wyznaniowego polskiego i obcego, a także międzynarodowe standardy ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Szczegółowy dobór tematyki zajęć zależy od zainteresowań uczestników. Można jednak wskazać, że prace przygotowywane dotychczas na seminarium dotyczyły m.in.: obowiązków pracodawcy związanych z ochroną wolności religijnej pracowników; statusu nauczyciela religii w prawie polskim; ewolucji francuskiego modelu świeckości państwa; opodatkowania Kościoła katolickiego i jego osób duchownych; zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym; statusu prawnego Świadków Jehowy w Polsce; prawnokarnej ochrony uczuć religijnych; ochrony wolności religijnej i obiektów kultu religijnego w czasie konfliktu zbrojnego; prawa do sprzeciwu sumienia w systemie opieki zdrowotnej; postulatu utworzenia rejestru wyznaniowych osób prawnych; duszpasterstwa katolickiego w instytucjach publicznych; przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe.

Na początku roku akademickiego odbywa się wybór tematów, wspomagana kwerenda literatury i orzecznictwa oraz opracowanie roboczej struktury pracy magisterskiej. Sposób sformułowania tematu oraz struktura są następnie prezentowane przez uczestników seminarium i poddane dyskusji na forum grupy. Z biegiem czasu praca z poszczególnymi seminarzystami opiera się w coraz większym stopniu na kontakcie indywidualnym.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość przygotowania pracy magisterskiej w języku angielskim.

Literatura:

Szczegółowy dobór literatury zależy od tematu pracy magisterskiej.

Niezależnie od tego zakres materiału wymaganego na egzamin magisterski obejmuje podręcznik: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011 (z uwzględnieniem niezbędnych aktualizacji stanu prawnego i orzecznictwa). W semestrze letnim zostanie ponadto przedstawiona lista przykładowych zagadnień egzaminacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

dostosowane do indywidualnych potrzeb, w sposób przyjęty dla zajęć typu seminaryjnego

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Brzozowski
Prowadzący grup: Wojciech Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Brzozowski
Prowadzący grup: Wojciech Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)