Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P009
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dotycząca Konstytucji i zagadnień ustrojowych, wchodząca w zakres nauczania w liceum uzupełniona wiedzą z zakresu historii ustroju państwa oraz podstaw prawoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie, w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz innych aktów normatywnych, ogólnych zasad ustroju państwowego, podstawowych praw, wolności i obowiązków jednostki oraz system organów państwa, ich kompetencji oraz wzajemnych relacji.

Pełny opis:

Wykład obejmuje przedstawienie: zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasady demokratycznego państwa prawnego, zasad kształtujących status jednostki w państwie (wolności, prawa i obowiązki), zasady zrównoważonego rozwoju oraz instytucjonalnych gwarancji ich ochrony (wymiar sprawiedliwości, trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich); organizacji, zakresu działania i trybu funkcjonowania organów władzy ustawodawczej (Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe), władzy wykonawczej (Prezydent i Rada Ministrów) oraz sądów i trybunałów. Szczególnej analizie - w świetle Konstytucji RP z dn. 2 IV 1997 r. - poddany jest system źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego oraz mechanizmy kontroli konstytucyjności i legalności aktów normatywnych. Ponadto przedmiot wykładu stanowią instytucje demokracji pośredniej (wybory) i bezpośredniej (referendum konstytucyjne zatwierdzające, referendum ratyfikacyjne referendum ogólnokrajowe oraz inicjatywę ludową). Wykład obejmuje również problematykę samorządu terytorialnego, finansów publicznych i kontroli państwowej.

Celem ćwiczeń jest utrwalenie i rozwinięcie zagadnień omawianych na wykładzie. Ćwiczenia służą również analizie przykładowych problemów z praktyki konstytucyjnej. Ponadto w trakcie ćwiczeń studenci są inspirowani do dyskusji, samodzielnego dokonywania wykładni aktów normatywnych, a także rozwiązywania problemów konstytucyjnych.

Literatura:

http://www.prawokonstytucyjne.wpia.uw.edu.pl/literatura.html

Wykład prowadzony jest a egzamin przygotowywany w oparciu o podręcznik:

M. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2023.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- wyjaśnia pojęcia i charakteryzuje instytucje prawa konstytucyjnego

- przedstawia normy prawne zawarte w Konstytucji i niektórych innych aktach normatywnych objętych programem kształcenia

- interpretuje przepisy Konstytucji

- stosuje właściwe metody interpretacji przepisów Konstytucji

- wyjaśnia cele i funkcje poszczególnych instytucji konstytucyjnych

- wyjaśnia znaczenie ustrojowe kompetencji poszczególnych konstytucyjnych organów państwa

- identyfikuje wolności i prawa człowieka i obywatela oraz mechanizmy ich ochrony

- identyfikuje problemy prawne dotyczące prawa konstytucyjnego i formułuje ich rozwiązania

- analizuje problemy praktyczne oraz orzecznictwo związane z materią konstytucyjną poprawnie pod względem metodologicznych

- interpretuje przepisy prawa przez pryzmat norm zawartych Konstytucji

- formułuje własne wnioski w dyskusjach dotyczących zagadnień ustrojowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student może przystąpić po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów ćwiczeń.

Zakres egzaminu wyznacza wykład kursowy.

Informacje szczegółowe:

http://konstytucja.wpia.uw.edu.pl/dydaktyka/egzamin/

W trakcie egzaminu każdy student otrzyma formularz egzaminacyjny.

Pierwszą część formularza stanowi test. Na test składa się dwadzieścia pytań oraz cztery odpowiedzi na każde z nich. Zadaniem zdającego jest wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi na każde z dwudziestu pytań testowych. Wskazanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań oceniane będzie jako 0,5 pkt. Odpowiedzi należy przenieść do tabeli. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian w odpowiedziach.

Drugą część formularza stanowią pytania pół-otwarte. Zadaniem jest uzupełnienie wymienienie wszystkich odpowiedzi na pytania pół-otwarte. Za tę część uzyskać można łącznie 3 punkty. Nie przewiduje się przyznawania połówek punków.

Trzecią część formularza stanowi pytanie o ocenę konstytucyjności fragmentu spreparowanego aktu prawnego. Zadaniem jest wskazanie standardu konstytucyjnego i ocena zgodności przepisów w świetle tego standardu. Za tę część uzyskać można łącznie 3 punkty.

Czwartą część formularza stanowi kazus dotyczący zagadnień ustrojowych. Zadaniem jest wskazanie problemów konstytucyjnych występujących w kazusie oraz ich syntetyczne skomentowanie. Za całościowe omówienie kazusu można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Łącza suma punktów, jaką można uzyskać z pisemnego egzaminu z prawa konstytucyjnego, wynosi 21. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie, co najmniej 12 punktów. Uzyskane punkty zostaną przeliczone na oceny według następującej skali:

21 – 20 punktów – ocena: bardzo dobra

19,5 – 18 punktów – ocena: dobry plus

17,5 – 16 punktów – ocena: dobry

15,5 – 14 punktów – ocena: dostateczny plus

13,5 – 11,5 punktów – ocena: dostateczny

11 – 0 punktów – ocena: niedostateczny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24"

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski, Marek Zubik
Prowadzący grup: Maciej Berek, Katarzyna Gaczyńska, Zbigniew Gromek, Dominik Łukowiak, Ryszard Piotrowski, Jan Podkowik, Robert Rybski, Konrad Rydel, Marcin Stębelski, Marcin Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski, Marek Zubik
Prowadzący grup: Maciej Berek, Katarzyna Cłapińska, Katarzyna Gaczyńska, Zbigniew Gromek, Marek Kaczmarczyk, Adam Krzywoń, Ryszard Piotrowski, Jan Podkowik, Robert Rybski, Konrad Rydel, Marcin Stębelski, Monika Żabicka-Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)