Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P010S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Utrwalona wiedza zdobyta na pierwszym roku studiów, w szczególności w zakresie przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa, logika.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest prawu karnemu, tj. dziedzinie prawa określającej zasady odpowiedzialności karnej, czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne, przepadek, środki kompensacyjne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego.

Wykłady są realizowane - zgodnie z przepisami: w sali wykładowej albo zdalnie przy użyciu narzędzia określonego zgodnie z przepisami - z użyciem prezentacji multimedialnej

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są prezentacji zagadnień związanych z istotą i treścią przestępstwa, jego form zjawiskowych i stadialnych, z podstawami i zasadami odpowiedzialności karnej oraz okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność karną.

Wykłady obejmują również zagadnienia związane z katalogiem kar kryminalnych i środków karnych, przepadkiem, środkami kompensacyjnymi. Tematyka wykładu obejmuje także podstawy zaniechania ukarania sprawcy, zasady sądowego wymiaru, zmiany orzeczonej kary, środki zabezpieczające, przedawnienie i zatarcie skazania.

Obok zagadnień ogólnych prawa karnego, wykłady poświęcone są również zagadnieniom wiążącym się z poszczególnymi typami przestępstw i odpowiedzialnością karną za te przestępstwa.

W toku wykładów poświęconych nauce o ustawie, o przestępstwie oraz nauce o karze, środkach karnych, przepadku, środkach kompensacyjnych i środkach zabezpieczających - zasady odpowiedzialności karnej i poszczególne instytucje prawa karnego przedstawiane są z uwzględnieniem przykładów poszczególnych typów przestępstw.

Ćwiczenia z prawa karnego materialnego mają na celu zapoznanie studentów z całością problematyki objętej częścią ogólną i szczególną oraz z podstawowymi instytucjami części wojskowej kodeksu karnego. Oprócz ogólnoteoretycznej wiedzy o przedmiocie studenci są w toku ćwiczeń zapoznawani z kazusami dającymi pogląd na praktyczne funkcjonowanie norm prawa karnego w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Wykłady oraz ćwiczenia poświęcone są następującym tematom:

Zagadnienia wstępne prawa karnego

I. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych

1. Pojęcie prawa karnego: materialnego, procesowego i wykonawczego

2. Prawo karne skarbowe

3. Prawo karne wojskowe

4. Prawo wykroczeń

5. Prawo administracyjno-karne

6. Prawo o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

7. Prawo karne międzynarodowe

8. Międzynarodowe prawo karne

II. Funkcje prawa karnego

III. Zasady prawa karnego

IV. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego

V. Zagadnienia kryminalizacji

VI. Ustawa karna i jej stosowanie

1. Źródła polskiego prawa karnego

2. Wykładnia przepisów prawa karnego

3. Normy prawnokarne

4. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu

5. Obowiązywanie ustawy pod względem miejsca i osób

VII. Immunitety

Nauka o przestępstwie

I. Ogólne pojęcie przestępstwa

1. Definicja przestępstwa

2. Przestępstwo jako czyn człowieka

3. Czyn zabroniony. Ustawowe znamiona przestępstwa

4. Bezprawność czynu

5. Wina

6. Społeczna szkodliwość

7. Klasyfikacja przestępstw

II. Struktura przestępstwa

1. Przedmiot przestępstwa

2. Podmiot przestępstwa

3. Strona przedmiotowa przestępstwa

4. Strona podmiotowa przestępstwa

III. Formy popełnienia przestępstwa

1. Formy zjawiskowe przestępstwa

2. Formy stadialne przestępstwa

IV. Wyłączenie odpowiedzialności karnej

1. Okoliczności wyłączające bezprawność

2. Okoliczności wyłączające winę

V. Znikoma społeczna szkodliwość czynu

VI. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy

Nauka o karze, środkach karnych, przepadku, środkach kompensacyjnych i środkach zabezpieczających

I. Zagadnienia wstępne

1. Pojęcie kary

2. Teorie kary

II. Katalog kar

1. Kara grzywny

2. Kara ograniczenia wolności

3. Kara pozbawienia wolności

4. Kara 25 lat pozbawienia wolności

5. Kara dożywotniego pozbawienia wolności

6. Problem kary śmierci

III. Środki karne

1. Pozbawienie praw publicznych

2. Zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej

3. Zakaz prowadzenia określonej działalności w stosunku do małoletnich

4. Zakaz zajmowania stanowisk lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządowych, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 % akcji lub udziałów

5. Obowiązek powstrzymania się od określonych działań

6. Zakaz wstępu na imprezę masową

7. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych

8. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

9. Zakaz prowadzenia pojazdów

10. Świadczenie pieniężne

11. Podanie wyroku do publicznej wiadomości

IV. Przepadek. Środki kompensacyjne

1. Przepadek przedmiotów lub korzyści majątkowych

2. Przepadek przedsiębiorstwa

3. Nawiązka

4. Obowiązek naprawienia szkody

5. Obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

V. Zaniechanie ukarania sprawcy

1. Niepodleganie karze

2. Abolicja

3. Odstąpienie od wymierzenia kary

4. Niepodleganie karze

5. Warunkowe umorzenie postępowania karnego

VI. Sądowy wymiar kary

1. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych

2. Dyrektywy sądowego wymiaru kary

3. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary

4. Nadzwyczajne złagodzenie kary

5. Zamiana rodzaju kary na łagodniejszy

6. Warunkowe zawieszenie wykonania kary

VII. Zmiana kary orzeczonej

1. Warunkowe przedterminowe zwolnienie

2. Kary zastępcze i zmiana kar w toku ich wykonywania

3. Ułaskawienie. Amnestia

VIII. Środki zabezpieczające

IX. Przedawnienie.

X. Zatarcie skazania

Poszczególne przestępstwa

1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne

2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

3. Przestępstwa przeciwko obronności

4. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

6. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

7. Przestępstwa przeciwko środowisku

8. Przestępstwa przeciwko wolności

9. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

10.. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

11. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

12. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

13. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

14. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

15. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

16. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

17. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

18. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

19. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

20. Przestępstwa przeciwko mieniu

21. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym

22. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lech Gardocki, Prawo Karne, wyd. 22, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

Zientara A., Kazusy karne materialne, Warszawa 2019;

Błaszczyk M., Zientara A., Prawo karne. Minirepetytorium, Warszawa 2020.

Inne publikacje:

Banaś-Grabek M., Gadecki B., Karnat J., Łyżwa A., Łyżwa R., Kodeks karny. Część szczególna. Art. 148-251. Komentarz, Warszawa 2019

Berg J., Namysłowska-Gabrysiak B., Prawo karne - część ogólna, wyd.6, Warszawa 2019

Bojarski M. (red.), Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, wyd. 8, Warszawa 2020

Dukiet-Nagórska T. (red.),Sitarz O. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa wyd. 3, Warszawa 2020

Grześkowiak A., Krzysztof Wiak K., (red.) Kodeks karny. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2021

Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2020

Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Instytucja przepadku w polskim prawie karnym, Warszawa 2020

Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2017

Marek A., Konarska-Wrzosek V., Prawo karne, wyd. 12, Warszawa 2019

Mozgawa M. (red.), Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz, P., Kulik M., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2019

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, wyd. 4, Warszawa 2018

Stefański R., Kodeks karny Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2020

Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, wyd.8 Warszawa 2020

Wróbel. W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, wyd. 3, 2014

==========================================

Seria: System Prawa Karnego (wg numeracji tomów):

Marek A. (red.), Zagadnienia ogólne. System Prawa Karnego. Tom 1, (2010)

Bojarski T.(red.), Źródła prawa karnego. System Prawa Karnego. Tom 2, (2011)

Dębski R. (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. System Prawa Karnego. Tom 3 (2017)

Paprzycki L. (red.), Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. System Prawa Karnego. Tom 4 (2016)

Kaczmarek T. (red.), Nauka o karze. Sądowy wymiar kary. System Prawa Karnego. Tom 5 (2017)

Melezini M. (red.), Kary i inne środki reakcji prawnokarnej. System Prawa Karnego. Tom 6 (2016)

Paprzycki L. (red.), Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom 7 (2015)

Gardocki L.(red.), Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. System Prawa Karnego. Tom 8 (2018)

Zawłocki R. (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. System Prawa Karnego. Tom 9 (2015)

Warylewski J. (red.), Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego. Tom 10 (2016)

Bojarski M. (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego. Tom 11 (2017)

========================================

Seria: System Prawa Handlowego:

Zawłocki R. (red.), Tom 10 Prawo karne gospodarcze, wyd. 2, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- definiuje i opisuje podstawowe instytucje prawa karnego

- kwalifikuje prawnokarnie określone stany faktyczne

- uzasadnia zastosowanie określonych instytucji prawa karnego

- ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa karnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Wymagania: znajomość zagadnień przedmiotu. Warunki zaliczenia ćwiczeń i zasady egzaminowania w danym roku akademickim są corocznie ogłaszane na stronie Katedry Prawa Karnego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin może odbyć się zdalnie w formie ustnej albo na Platformie Kampus, w zależności od sytuacji epidemicznej, formy prowadzenia zajęć lub decyzji władz.

Zasady ustalania ocen są określone w Komunikacie ogłoszonym na stronie Katedry Prawa Karnego (na stronie internetowej WPiA).

Link do strony:

https://www.wpia.uw.edu.pl/uploads/media/6151770140686/komunikat-dot-egz-2021-2022-z-dn-24-wrz-2021.pdf

Praktyki zawodowe:

niewymagane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Błaszczyk, Małgorzata Król-Bogomilska, Anna Zientara
Prowadzący grup: Julia Berg-Bajraszewska, Magdalena Błaszczyk, Piotr Kładoczny, Przemysław Konieczniak, Michał Królikowski, Aleksander Leszczyński, Michał Macidłowski, Krzysztof Szczucki, Emil Śliwiński, Valeri Vachev, Anna Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Błaszczyk, Małgorzata Król-Bogomilska, Anna Zientara
Prowadzący grup: Julia Berg-Bajraszewska, Magdalena Błaszczyk, Agnieszka Grzybek, Piotr Kładoczny, Przemysław Konieczniak, Michał Królikowski, Aleksander Leszczyński, Krzysztof Szczucki, Emil Śliwiński, Valeri Vachev, Anna Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)