Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P014WS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne - warsztaty
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty z postępowania cywilnego obejmują najistotniejsze zagadnienia dotyczące wszczęcia procesu cywilnego, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń, obrony pozwanego, a także orzeczeń, ich zaskarżania oraz wykonywania. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi oraz wykorzystywania i łączenia instrumentów i konstrukcji prawnych w obszarze postępowania cywilnego. Służyć temu ma sporządzanie projektów pism procesowych, rozwiązywanie kazusów oraz wykonywanie zadań pozwalających na poznanie i doskonalenie sztuki argumentacji prawniczej, przy jednoczesnym prawidłowym stosowaniu przepisów. Problematyka teoretyczna będzie prezentowana jedynie w zakresie niezbędnym do rozwijania umiejętności praktycznych. Warsztaty nie powtarzają wykładu z postępowania cywilnego, lecz stanowią jego istotne uzupełnienie.

Pełny opis:

Warsztaty z postępowania cywilnego obejmują najistotniejsze zagadnienia dotyczące wszczęcia procesu cywilnego, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń, obrony pozwanego oraz orzeczeń i ich zaskarżania oraz wykonywania. Problematyka teoretyczna będzie prezentowana jedynie w zakresie niezbędnym do rozwijania umiejętności praktycznych. Warsztaty nie powtarzają wykładu z postępowania cywilnego, lecz stanowią jego istotne uzupełnienie. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi oraz wykorzystywania i łączenia instrumentów i konstrukcji prawnych w obszarze postępowania cywilnego. Służyć temu ma sporządzanie projektów podstawowych pism procesowych, rozwiązywanie kazusów oraz wykonywanie zadań pozwalających na poznanie i doskonalenie sztuki argumentacji prawniczej, przy jednoczesnym prawidłowym stosowaniu przepisów. Ćwiczenie umiejętności praktycznych odbywa się wspólnie, w grupach (na zajęciach) bądź indywidualnie (w ramach prac domowych). Dzięki małej liczebności grupy prace uczestników zostaną przeanalizowana i omówione przez prowadzących.

Warsztaty pozwalają nabyć umiejętności niezbędne do praktycznego korzystania z wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Szczególne znaczenie mają dla studentów zamierzających w przyszłości wykonywać zawody prawnicze, tj. sędziego, adwokata, radcy prawnego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, rzecznika patentowego, prokuratora lub komornika sądowego. Są przydatne także dla studentów, którzy już podjęli już pracę związaną ze stosowaniem prawa (odbywają praktyki) bądź zamierzają to uczynić.

Tematyka warsztatów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1. pełnomocnictwo procesowe

2. pozew

3. wniosek o zabezpieczenie roszczenia

4. środki obrony pozwanego

5. wnioski dowodowe

6. umowy procesowe

7. inne czynności procesowe strony w postępowaniu rozpoznawczym (np. wniosek o wyłączenie sędziego, interwencja uboczna, zastrzeżenie do protokołu)

8. sporządzanie orzeczeń

9. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie wyroku

10. apelacja

11. zażalenie

12. wniosek o wszczęcie egzekucji, skarga na czynności komornika

13. czynności procesowe w międzynarodowym postępowaniu cywilnym (np. korzystanie z formularzy w tzw. postępowaniach europejskich)

Literatura:

J. Lapierre, J. Jodłowski, Z. Resich, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016 oraz inny aktualny podręcznik wskazany przez prowadzącego warsztaty na początkowych zajęciach.

Literatura uzupełniająca:

H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, wyd. 6, Warszawa 2020

H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, wyd. 8, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą wybranych, najistotniejszych instytucji z zakresu postępowania cywilnego przy rozwiązywaniu problemów prawnych i sporządzaniu pism procesowych. Potrafi efektywnie operować pojęciami i instytucjami z zakresu postępowania cywilnego. Nabywa umiejętność interpretowania przepisów prawa procesowego w sposób pozwalających na rozwiązywanie zagadnień z zakresu praktyki sądowej. Przewiduje skutki prawne i praktyczne konsekwencje czynności procesowych podejmowanych w ramach postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Na podstawie obecności na warsztatach i aktywnego w nich udziału. Szczegółowe zasady podawane są na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harla, Bartosz Wołodkiewicz
Prowadzący grup: Jan Ciaptacz, Marcin Cieśliński, Agnieszka Gołąb, Andrzej Harla, Aleksandra Orzeł-Jakubowska, Stanisław Sołtysik, Bartosz Wołodkiewicz, Paulina Zaborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harla, Bartosz Wołodkiewicz
Prowadzący grup: Jan Ciaptacz, Marcin Cieśliński, Agnieszka Gołąb, Andrzej Harla, Marianna Iaroslavska, Aleksandra Orzeł-Jakubowska, Rafał Stronk, Bartosz Wołodkiewicz, Paulina Zaborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)