Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Church and State in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S407-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Church and State in Europe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony prawnym aspektom stosunków państwo–Kościół w Europie. Koncentruje się na analizie wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na krajowe systemy prawne, ale zadaje też pytanie o wkład tych systemów w konstruowanie standardów obowiązujących w europejskiej przestrzeni prawnej.

Pełny opis:

Kurs ma na celu rozbudzenie zainteresowania i krytycznego podejścia do regulacji wyznaniowych w europejskiej przestrzeni prawnej. Stanowi wprowadzenie do teorii prawa wyznaniowego, a zarazem obejmuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie wolności myśli, sumienia i religii.

W ramach przedmiotu omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: zakres autonomii religijnej; prawo grupy religijnej do stowarzyszania się i do uzyskania osobowości prawnej; współpraca państwa ze związkami wyznaniowymi; symbole religijne w przestrzeni publicznej; prozelityzm właściwy i niewłaściwy; religia w szkole publicznej; stosunek państwa do nowych ruchów religijnych; Islam w europejskiej przestrzeni prawnej.

Literatura:

N. Doe, Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford University Press 2011

W.C. Durham, Jr., B.G. Scharfs, Law and Religion: National, International and Comparative Perspectives, Aspen Publishers 2010

S. Ferrari (red.), Routledge Handbook of Law and Religion, Routledge 2015

R. McCrea, Religion and the Public Order of the European Union, Oxford University Press 2010

R. Uitz, Freedom of religion in European constitutional and international case law, Council of Europe Publishing 2007

L. Zucca, C. Ungureanu (red.), Law, State and Religion in the New Europe: Debates and Dilemmas, Cambridge University Press 2012

Uwaga: w trakcie kursu uczestników będzie obowiązywała lektura wskazanych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki student umie:

– określić i opisać europejskie standardy ochrony wolności myśli, sumienia i religii;

– odtworzyć i zastosować terminologię prawniczą w odniesieniu do stosunków między państwem a podmiotami wyznaniowymi;

– skomentować orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wyznaniowych;

– wyrazić swoją opinię na temat perspektyw ewolucji wybranych modeli narodowych;

– porównać, w jaki sposób różne państwa europejskie rozwiązują podobne problemy prawnowyznaniowe;

- scharakteryzować i docenić różnorodność w sferze rozwiązań z obszaru stosunku państwo–Kościół przyjmowanych w różnych państwach europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach – dopuszczająco; udział w dyskusjach lub test końcowy (alternatywnie)

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Brzozowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)