Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Swoboda umów i jej ograniczenia w obrocie konsumenckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W037N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Swoboda umów i jej ograniczenia w obrocie konsumenckim
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest omówienie znaczenia zasady swobody umów w polskim prawie cywilnym, ukazanie rozwoju tej zasady w perspektywie historycznej i prawnoporównawczej oraz przedstawienie jej znaczenia w praktyce. Zajęcia obejmują analizę i dyskusję na temat stosowania zasady swobody umów i kryteriów ograniczających zasadę swobody umów na wybranych przykładach orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Zajęcia mają także na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności ustalania charakteru norm prawnych oraz konstruowania i opiniowania umów zgodnie z zasadą swobody umów i jej ograniczeniami.

Ograniczenia zasady swobody umów w prawie konsumenckim zostaną bliżej wyjaśnione w powiązaniu z ochroną konsumenta, tradycyjnie postrzeganego jako słabsza strona umowy. Omówione zostaną, z uwzględnieniem orzecznictwa i doktryny, wymagane przepisami, w tym unijnymi, instrumenty ochrony konsumenta (np. niedozwolone postanowienia umowne), typowe prawa konsumenta (np. prawo do informacji i do odstąpienia od umowy) oraz rozwiązania szczegółowe na tle najważniejszych umów konsumenckich (np. rękojmia przy sprzedaży, problem kredytów walutowych).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład, którego przedmiotem i celem jest przedstawienie ogólnej problematyki zasady swobody umów oraz szczegółowych ograniczeń tej zasady w prawie umów konsumenckich.

Pełny opis:

1. Geneza zasady swobody umów w polskim prawie cywilnym. Perspektywa historyczna i prawnoporównawcza

2. Zasada swobody umów i jej ograniczenia w kodeksie cywilnym – art. 3531 KC

3. Zasada swobody umów a normy imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne

4. Właściwość (natura) stosunku jako ograniczenie swobody umów – poglądy doktryny oraz analiza wybranych orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

5. Zasady współżycia społecznego jako ograniczenie swobody umów – poglądy doktryny oraz analiza wybranych orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

6. Zasada swobody umów a umowy mieszane i umowy nienazwane – analiza na wybranych przykładach

7. Skutki prawne naruszenia zasady swobody umów

8. Ograniczenia swobody umów w źródłach prawa konsumenckiego

9. Niedozwolone postanowienia umowne

10. Prawo konsumenta do informacji

11. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

12. Ochrona konsumenta w umowach sprzedaży

13. Ochrona konsumenta w umowach kredytu

14. Ochrona konsumenta w umowach o imprezy turystyczne i timeshare

15. Sankcje za naruszenie przepisów chroniących konsumenta

Literatura:

P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 353(1) K.C. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005

R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353(1) K.C., Kraków 2005

A. Brzozowski, P. Machnikowski [w:] System Prawa Prywatnego (red. Z. Radwański), Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna (red. tomu E. Łętowska), Warszawa 2013

M. Łolik, Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia, Warszawa 2014

J. Podkowik, Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015

P. Konik, Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2019

Komentarze Prawa Prywatnego, Tom VII, Prawo konsumenckie. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2019

Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2020

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą wykładni i stosowania zasady swobody umów w prawie polskim, potrafi zidentyfikować problemy związane z pojęciem swobody umów i kryteriami ograniczającymi swobodę umów, w tym w obrocie konsumenckim, oraz wskazać możliwe kierunki wykładni. Zna najnowsze poglądy doktryny i orzecznictwa z omawianej tematyki, jak również posiada wiedzę o rozwiązaniach przyjętych w zagranicznych systemach prawa cywilnego, projektach praw modelowych oraz prawie unijnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach oraz pracy zaliczeniowej (pracy indywidualnej lub projektu w kilkuosobowych grupach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Panfil, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Ewa Wojtaszek-Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Panfil, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Karolina Panfil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)