Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kodyfikacje europejskie prawa umów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W118S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kodyfikacje europejskie prawa umów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów korzeniami historycznymi instytucji prawa cywilnego kształtujących się w XIX-XX wieku. Metodą analizy tekstów źródłowych przybliżona zostaje studentom tematyka kształtowania się instytucji współczesnego prawa cywilnego

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie

• Pogłębić wiedzę studenta w zakresie znajomości instytucji prawa cywilnego materialnego i procesowego

• Ukazać proces zmian i rozszerzania regulacji prawnych w dobie rozwoju kapitalizmu

Przedstawiony zostanie proces przygotowywania kodyfikacji cywilnych w oparciu doktrynę XVIII-XIX w. z uwzględnieniem warunków historycznych w poszczególnych państwach. Zostanie zwrócona uwaga na systematykę kodeksów, sposób określania poszczególnych instytucji w oparciu o metodę prawnoporównawczą, konfrontując przepisy prawa materialnego z przepisami prawa procesowego. Przekazana wiedza pozwoli na lepsze zrozumienie różnych instytucji prawnych w świetle teorii i praktyki.

Literatura:

1. podręczniki historii prawa

2. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne, Warszawa 2009.

3. red. G. Bałtruszajtys i in, Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych,

Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

1. sprawnie operować siatką pojęć i podstawowych instytucji cywilnoprawnych

2. ukazać mechanizm działania prawa cywilnego w zależności od przepisów prawa procesowego

3. wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych

4. analizować instytucje prawa cywilnego jako wypadkową historycznego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową formą zaliczenia jest lista obecności oraz aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu na wybrany przez studenta temat z zakresu problematyki wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska, Wojciech Kocot
Prowadzący grup: Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska, Paweł Borecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)