Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unijne międzynarodowe prawo upadłościowe. Międzynarodowe prawo spadkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W129N
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unijne międzynarodowe prawo upadłościowe. Międzynarodowe prawo spadkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne II cz. b 2200-1A155

Założenia (lista przedmiotów):

Postępowanie cywilne 2200-1B137
Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne II cz. b 2200-1A155
Prawo handlowe 2200-1B087
Prawo Unii Europejskiej 2200-1A154

Założenia (opisowo):

Uczestnicy kursu znają i rozumieją podstawowe pojęcia prawa cywilnego i handlowego, takie jak np. spółka handlowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, majątek, aktywa i pasywa, spadek, spadkobierca, rozrządzenie na wypadek śmierci itp. Potrafią odnieść je do kontekstu konkretnych zdarzeń prawnych, jakie mogą mieć miejsce w praktyce. Zaliczyli podstawowy kurs prawa Unii Europejskiej, znają strukturę systemu prawnego UE, charakter prawny rozporządzeń oraz są świadomi oddziaływania prawa europejskiego, w tym orzecznictwa TS, na prawo krajowe państw członkowskich.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

A. MIĘDZYNARODOWE PRAWO UPADŁOŚCIOWE UE.

Zajęcia można podzielić na trzy główne bloki tematyczne.

Blok pierwszy: Wprowadzenie do polskiego i unijnego międzynarodowego prawa upadłościowego (6 h)

Blok drugi: Prawo właściwe dla stosunków materialnoprawnych objętych unijnym postępowaniem upadłościowym (4 h)

Blok trzeci: Jurysdykcja krajowa oraz kolizyjne i merytoryczne prawo procesowe w unijnym prawie upadłościowym (4 h)

B. MIĘDZYNARODOWE PRAWO SPADKOWE UE.

Pełny opis:

A. MIĘDZYNARODOWE PRAWO UPADŁOŚCIOWE UE.

Wykład ma na celu przedstawienie problematyki międzynarodowego prawa upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego i polskiego.

Międzynarodowe prawo upadłościowe jest kompleksową dziedziną prawa, regulującą międzynarodowe aspekty tzw. postępowań zbiorowych wszczynanych w celu rozwiązania problemów powstających w związku z niewypłacalnością uczestnika obrotu (w szczególności przedsiębiorcy). Pełne przedstawienie problematyki postępowań prowadzonych w zakresie międzynarodowego prawa upadłościowego byłoby niemożliwe w ramach 15-godzinnego wykładu. Elementarna znajomość tej obszernej dziedziny prawa jest jednak niezbędna prawnikom, którzy w swojej praktyce będą stykali się z międzynarodowym obrotem, w tym zwłaszcza gospodarczym.

Wykład obejmuje jedynie niezbędne wprowadzenie do procesowej i materialnoprawnej problematyki upadłości, natomiast koncentruje się przede wszystkim na prezentacji skutków wszczęcia i prowadzenia transgranicznego postępowania upadłościowego według prawa UE oraz norm kolizyjnych regulujących właściwość prawa dla postępowania i objętych nim stosunków materialnoprawnych.

Blok pierwszy:

1. Przedmiot, funkcja i podstawowe problemy prawa upadłościowego. Historia i źródła polskiego prawa upadłościowego. Prawo upadłościowe a prawo restukturyzacyjne. Materialnoprawne zagadnienia prawa upadłościowego oraz zarys ich regulacji w prawie polskim

2. Procesowe zagadnienia prawa upadłościowego oraz zarys ich regulacji w prawie polskim. Źródła prawa i organy oraz przebieg postępowania upadłościowego

3. Polska regulacja zagadnień międzynarodowego prawa upadłościowego. Historia, zakres i podstawowe pojęcia unijnego prawa upadłościowego

Blok drugi:

4. Zasada stosowania lex concursus w strukturze regulacji kolizyjnej materialnoprawnych skutków upadłości

5. Przegląd rozwiązań kolizyjnych: zakres zastosowania lex concursus i wyjątki na rzecz innych łączników.

Blok trzeci:

6. Jurysdykcja „międzynarodowa” w postępowaniu upadłościowym i jej zakres

7. Kolizyjne i merytoryczne prawo procesowe w unijnym postępowaniu upadłościowym

B. MIĘDZYNARODOWE PRAWO SPADKOWE UE.

Literatura:

A. MIĘDZYNARODOWE PRAWO UPADŁOŚCIOWE UE.

1) P. Filipiak, Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000, Warszawa 2013

2) M. Szydło, Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009

3) A. Tim, Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7), www.ikar.wz.uw.edu.pl

4) Feliks Zedler (red.), Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2011

5) R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2019 (komentarz do cz. II ustawy)

B. MIĘDZYNARODOWE PRAWO SPADKOWE UE.

Efekty uczenia się:

A. MIĘDZYNARODOWE PRAWO UPADŁOŚCIOWE UE.

Wykład powinien umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy:

a) zrozumienie prawnej istoty oraz skutków postępowania upadłościowego i na tym tle podstawowych problemów międzynarodowego prawa upadłościowego,

b) poznanie podstawowych źródeł międzynarodowego prawa upadłościowego oraz stosunku prawa europejskiego do krajowego (polskiego),

c) opanowanie podstawowych wiadomości o powiązaniach oraz skutkach postępowań upadłościowych prowadzonych na różnych obszarach prawnych,

d) znajomość zasad funkcjonowanie metody kolizyjnej w międzynarodowym prawie upadłościowym;

2) w zakresie umiejętności:

a) ocenę zagrożeń i możliwości ochrony interesów danego podmiotu w związku z ewentualnością otwarcia postępowania upadłościowego tego podmiotu, lub jego dłużnika, w perspektywie transgranicznej,

b) umiejętność określenia prawa właściwego dla oceny treści stosunków materialnoprawnych objętych postępowaniem upadłościowym;

3) w zakresie postawy:

świadomość potrzeby uwzględnienia uwarunkowań wynikających z międzynarodowego prawa upadłościowego dla zabezpieczenia praw podmiotów transakcji gospodarczych.

B. MIĘDZYNARODOWE PRAWO SPADKOWE UE.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania i kryteria uzyskania zaliczenia z poszczególnych części wykładu (tj. z międzynarodowego prawa upadłościowego i spadkowego UE) określają odrębnie prowadzący poszczególne elementy tych zajęć.

Frekwencja jest weryfikowana w odniesieniu do każdej z tych części oddzielnie. Uczęszczanie na zajęcia jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do uzyskania zaliczenia.

Całościowa ocena uzyskana z zajęć stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych wystawionych przez prowadzących poszczególne części wykładu.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Turłukowski, Andrzej Wiśniewski
Prowadzący grup: Jarosław Turłukowski, Andrzej Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)