Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niesłuszne skazanie a aksjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W153S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niesłuszne skazanie a aksjologia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zadaniem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki związanej z niesłusznymi skazaniami i przyczynami ich występowania. Poruszone zostaną kwestie zapobiegania pomyłkom sądowym. Omówione zostaną zasady procesowe i metody ustalania prawdy materialnej i wpływ ich naruszeń na rozstrzygnięcia procesowe. Słuchacze poznają jakie błędy popełniane są na etapie postępowania przygotowawczego, zwłaszcza podczas realizacji takich czynności jak oględziny i okazanie. Poznają tajniki pracy operacyjnej i zasady pracy biegłych sądowych, a także metody oceny wiarygodności zeznań i wyjaśnień. Będą mieli możliwość przeanalizowania sprawy karnej osoby niesłusznie skazanej.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki związanej z niesłusznymi skazaniami, ich przyczynami i metodami zapobiegania pomyłkom sądowym. Zajęcia realizowane są w sali wykładowej, ilustrowane prezentacjami multimedialnymi oraz filmami poglądowymi. Prezentowana i analizowana jest sprawa osoby niesłusznie skazanej.

Pełny opis:

1. Podstawowe wartości a proces karny

2. Metodyka prowadzenia postępowań karnych – dążenie do sukcesu

3. Teoria walki – dobra ze złem czy zła ze złem

4. Historia i przyczyny niesłusznych skazań

5. Praca policji – ochrona niewinnych czy szukanie winnego

6. Źródła informacji o przestępstwie i ich wiarygodność

7. Praca operacyjna i pozaprocesowa a ochrona wartości konstytucyjnych

8. Pokaż a rozpoznam – czyli o wartości okazania

9. Winien-niewinien i tak się przyzna – techniki przesłuchania podejrzanego

10. Pomyłka czy fałszywe zeznania – o prawdomówności świadków

11. Biegli – czy zawsze wiarygodni?

12. Psychologiczne podstawy podejmowanie decyzji procesowych

13. Kazus

14. Kazus

15. Skutki niesłusznych skazań

Literatura:

Ł. Chojniak, Ł. Wiśniewski, Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce, Warszawa 2012;

Ł. Chojniak, Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki, CH Beck, Warszawa 2017;

Literatura uzupełniająca:

E. Gruza, Błędy w opiniach biegłych sądowych w kontekście niesłusznych skazań, Studia Iuridica nr 88, 2021

V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, J. Wójcikiewicz, Fałszywe przyznanie jako przyczyna pomyłki sądowej. w: Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych, Toruń 2021

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) zna podstawowe zasady prowadzenia postępowania dowodowego,

2) zna wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na proces podejmowanie decyzji,

3) prawidłowo definiuje podstawowe określenia z zakresu kryminalistyki i psychologii sądowej

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo analizuje procesy poznawcze,

2) zna podstawowe zasady taktyki prowadzenia postępowania dowodowego,

3) potrafi wskazać argumenty przemawiające za niesłusznym skazaniem.

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia przydatność wiedzy z zakresu aksjologii, kryminalistyki i psychologii sądowej w szeroko rozumianym procesie podejmowania decyzji,

2) jest otwarty na wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Metodą oceny jest test kończący zajęcia obejmujący zagadnienia omawiane na zajęciach oraz aktywność przy rozwiązywaniu kazusów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruza, Anna Kryniecka-Piotrak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)