Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne aspekty wykładni prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W175S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty wykładni prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Założenia:

Przed uczestnikami zajęć nie są stawiane żadne szczególne wstępne wymagania. Wystarczające będą podstawowe wiadomości z prawoznawstwa.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić problematykę wykładni prawa i jej rolę w procesie stosowania prawa. Poruszone zostaną w nim także praktyczne aspekty stosowania reguł instrumentalnego wynikania norm, argumentum z fortiori, analogii legis, analogii iuris oraz argumentum a contrario. Istotne miejsce w ramach realizacji przedmiotu odgrywać będzie problematyka pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w szczególności ich skutecznego wnoszenia przez polskie sądy.

Pełny opis:

Opis:

1.Istota i rodzaje wykładni prawa.

2. Zastosowanie językowych, systemowych oraz funkcjonalnych dyrektyw wykładni w procesie stosowania prawa.

3. Analiza sporu pomiędzy koncepcją klaryfikacyjną i derywacyjną.

4. Hermeneutyczne podejście do interpretacji prawa.

5. Istnienie jedynie trafnych odpowiedzi w sporach prawnych.

6. Multicentryczność prawa.

7. Wnioskowania prawnicze. Istota, rodzaje i zastosowania.

8. Możliwość skonstruowania logiki norm. Paradoks Alfa Rossa.

9. Pozytywizm versus nonpozytywizm w teorii prawa.

10. Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni.

11. Procedura zadawania pytań prejudycjalnych.

12. Prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego przez sądy.

13. Rola pełnomocników stron w postępowaniu prejudycjalnym.

14. Studium przypadków na podstawie wiodących orzeczeń TSUE.

15. Pytania prejudycjalne dotyczące praworządności.

Literatura:

Literatura:

Grzeszczak R., Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka (podręcznik praktyczny dla pełnomocników stron), Warszawa 2019

Grzeszczak R., Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka (podręcznik praktyczny dla sędziów),Warszawa 2019

Canale D., Tuzet G. On the Contrary: Inferential Analysis and Ontological Assumptions of the A Contrario Argument, Informal Logic, 2008, 28 (1)

Dworkin R., Czy prawa mogą być kontrowersyjne, [w:] R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998

Dworkin R., Is there really no right answer in hard cases? [w:] R.Dworkin, A Matter of Principle, Clarendon Press, 1986

Grzybowski T., Spory wokół reguły clara non sunt interpretanda, Państwo i Prawo 2012, nr 9

Grzybowski T., Zirk-Sadowski M., Argumentum a contrario, Państwo i Prawo 2017, nr 11

Jansen H., E Contrario Reasoning: The Dilemma of the Silent Legislator, Argumentation 2005, 19 (4)

Król M., Analogia i argumentum a contrario w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego,

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, 1961, z. 22

Łętowska E., Kilka uwag o praktyce wykładni, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2002, nr 1

Malinowski A., Błędy formalne w tekstach prawnych, Warszawa 2020

Malinowski, A., Kilka uwag o formalizacji wnioskowań w trybie analogia legis i a contrario,

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2017, nr 2(15)

Morawski L., Pozytywizm twardy, pozytywizm miękki i pozytywizm martwy, „Ius et Lex” 2003, nr 1

Peczenik A.,.Wykładnia a fortiori,.ZN.UJ.1962,.nr 9

Płeszka K., Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:] Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, M. Zirk-Sadowski (red.), Łódź 1997

Płeszka K., Gizbert-Studnicki T., Dwa ujęcia wykładni prawa. Próba konfrontacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”, 1984, nr 20

Tałasiewicz A.,Tałasiewicz M., Potyrała M., Klątwa koniunkcji, Państwo i Prawo 2014, nr 4

Woleński J., O tzw. paradoksie Alfa Rossa w logice norm, Studia Filozoficzne 1966, nr 1

Woleński J. Jeszcze raz o paradoksie Alfa Rossa, (w) Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998

Zieliński M., Wykładnia prawa: zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2017

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

- wie, czym jest wykładnia prawa i jakie są jej rodzaje,

- potrafi rozpoznać i odróżnić językowe, systemowe oraz funkcjonalne dyrektywy wykładni w procesie stosowania prawa,

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą sporu pomiędzy derywacyjną i klaryfikacyjną koncepcją wykładni prawa,

- zna problem istnienia jedynie słusznych odpowiedzi w sporach prawnych oraz argumentację podnoszoną w toku dyskusji tego zagadnienia,

- umie stosować w praktyce reguły inferencyjne w postaci wnioskowania z celu na środki, wnioskowania z uzasadnienia silniejszego na słabsze, rozumowania z podobieństwa oraz z przeciwieństwa,

- zna podstawy teorii performatywów Johna Austina i wie jakie są warunkowi dokonywania wypowiedzi sprawczych,

- potrafi rozpoznać podstawowe argumenty w sporze pomiędzy teoriami prawa natury oraz koncepcjami pozytywizmu prawniczego, a także dobrze orientuje się w sporze pomiędzy eksluzyjnym a inkluzyjnym pozytywizmem prawniczym,

- zna strukturę paradoksu Alfa Rossa,

- wie na czym polega zjawisko multicentryczności prawa,

- zna procedurę stawiania pytań prejudycjalnych do TSUE i sposób formułowania tych pytań

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie wypadkową trzech elementów:

1. Obecności na zajęciach.

2. Referatu.

3. Udziału w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Hanna Machińska, Michał Pełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić problematykę wykładni prawa i jej rolę w procesie stosowania prawa. Poruszone zostaną w nim także praktyczne aspekty stosowania reguł instrumentalnego wynikania norm, argumentum z fortiori, analogii legis, analogii iuris oraz argumentum a contrario. Istotne miejsce w ramach realizacji przedmiotu odgrywać będzie problematyka pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w szczególności ich skutecznego wnoszenia przez polskie sądy.

Pełny opis:

Opis:

1.Istota i rodzaje wykładni prawa.

2. Zastosowanie językowych, systemowych oraz funkcjonalnych dyrektyw wykładni w procesie stosowania prawa.

3. Analiza sporu pomiędzy koncepcją klaryfikacyjną i derywacyjną.

4. Hermeneutyczne podejście do interpretacji prawa.

5. Istnienie jedynie trafnych odpowiedzi w sporach prawnych.

6. Multicentryczność prawa.

7. Wnioskowania prawnicze. Istota, rodzaje i zastosowania.

8. Możliwość skonstruowania logiki norm. Paradoks Alfa Rossa.

9. Pozytywizm versus nonpozytywizm w teorii prawa.

10. Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni.

11. Procedura zadawania pytań prejudycjalnych.

12. Prawo i obowiązek zadania pytania prejudycjalnego przez sądy.

13. Rola pełnomocników stron w postępowaniu prejudycjalnym.

14. Studium przypadków na podstawie wiodących orzeczeń TSUE.

15. Pytania prejudycjalne dotyczące praworządności.

Literatura:

Literatura:

Grzeszczak R., Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka (podręcznik praktyczny dla pełnomocników stron), Warszawa 2019

Grzeszczak R., Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka (podręcznik praktyczny dla sędziów),Warszawa 2019

Canale D., Tuzet G. On the Contrary: Inferential Analysis and Ontological Assumptions of the A Contrario Argument, Informal Logic, 2008, 28 (1)

Dworkin R., Czy prawa mogą być kontrowersyjne, [w:] R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998

Dworkin R., Is there really no right answer in hard cases? [w:] R.Dworkin, A Matter of Principle, Clarendon Press, 1986

Grzybowski T., Spory wokół reguły clara non sunt interpretanda, Państwo i Prawo 2012, nr 9

Grzybowski T., Zirk-Sadowski M., Argumentum a contrario, Państwo i Prawo 2017, nr 11

Jansen H., E Contrario Reasoning: The Dilemma of the Silent Legislator, Argumentation 2005, 19 (4)

Król M., Analogia i argumentum a contrario w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego,

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, 1961, z. 22

Łętowska E., Kilka uwag o praktyce wykładni, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2002, nr 1

Malinowski A., Błędy formalne w tekstach prawnych, Warszawa 2020

Malinowski, A., Kilka uwag o formalizacji wnioskowań w trybie analogia legis i a contrario,

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2017, nr 2(15)

Morawski L., Pozytywizm twardy, pozytywizm miękki i pozytywizm martwy, „Ius et Lex” 2003, nr 1

Peczenik A.,.Wykładnia a fortiori,.ZN.UJ.1962,.nr 9

Płeszka K., Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:] Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, M. Zirk-Sadowski (red.), Łódź 1997

Płeszka K., Gizbert-Studnicki T., Dwa ujęcia wykładni prawa. Próba konfrontacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”, 1984, nr 20

Tałasiewicz A.,Tałasiewicz M., Potyrała M., Klątwa koniunkcji, Państwo i Prawo 2014, nr 4

Woleński J., O tzw. paradoksie Alfa Rossa w logice norm, Studia Filozoficzne 1966, nr 1

Woleński J. Jeszcze raz o paradoksie Alfa Rossa, (w) Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998

Zieliński M., Wykładnia prawa: zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2017

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)