Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4P008S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot „Podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi” umożliwia przedstawienie studentom podstawowych założeń kontroli legalności działania administracji publicznej, sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Główny nacisk w trakcie zajęć położony jest na zasady ogólne postępowania sądowoaministracyjnego, co pozwala na przekrojową prezentację jego najważniejszych konstrukcji i zrozumienie procedury kontroli legalności i jej ewentualnych skutków dla aparatu administracyjnego i podmiotów administrowanych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na problematyce wybranych aspektów sądowej kontroli administracji. Celem jest ukazanie różnych modeli tej kontroli, jak również istotnych cech polskiego modelu sądowej kontroli administracji. Poddane analizie zostaną normy prawne determinujące wykonywanie tej kontroli - zakres przedmiotowy kontroli sądowej, aspekty proceduralne oraz ewentualne konsekwencje tej kontroli.

Pełny opis:

1. Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego. Modele sądowej kontroli administracji.

2. Miejsce sądów administracyjnych w systemie organów państwa

3. Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej. Przesłanki dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej.

4. Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia. Skarga, sprzeciw oraz wniosek do sądu administracyjnego.

5. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego.

6. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego.

6. Postępowanie przed sądem I instancji.

7. Orzeczenia sądowe.

8. Środki odwoławcze: skarga kasacyjna, zażalenie, skarga o wznowienie, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

postępowanie przed NSA; mechanizm orzekania przez NSA oraz orzeczenia NSA.

9. Działalność uchwałodawcza NSA.

10. Funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądów administracyjnych.

Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

2. H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, wyd. 8, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach sądowej kontroli administracji

- ma pogłębioną wiedzę o procedurach sądowej kontroli administracji

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu sądowej kontroli administracji do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze sądowej kontroli administracji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy dotyczące sądowej kontroli administracji związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie sądowej kontroli administracji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Kolokwium zaliczeniowe jest przeprowadzane w formie pisemnej. Podstawą oceny jest poprawność merytoryczna, kompletność, spójność oraz uporządkowanie odpowiedzi.

Ocena z kolokwium zaliczeniowego stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przybysz
Prowadzący grup: Michał Bałdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przybysz
Prowadzący grup: Michał Bałdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)