Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4P015S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie prawnych instrumentów zapewniania bezpieczeństwa. Tematyka zajęć koncentruje się na kluczowych współcześnie aspektach zapewniania bezpieczeństwa w funkcjonowaniu administracji publicznej: cyberbezpieczeństwa oraz ochronie informacji. Zajęcia przybliżą także podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa, a także organizację bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa. Przegląd organizacji bezpieczeństwa państwa (organy i zadania). Działania organów administracji na rzecz bezpieczeństwa państwa a zachowanie bezpieczeństwa w samej administracji

Blok I

1. Zarządzanie kryzysowe i działania antyterrorystyczne – zadania organów administracji

2. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni a funkcjonowanie administracji publicznej

- podstawowe akty prawne z zakresu cyberbezpieczeństwa

- podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa (podatność, ryzyko, incydent)

- administracja cyberbezpieczeństwa

- krajowy system cyberbezpieczeństwa

- operatorzy usług kluczowych i ich obowiązki

- system zarządzania bezpieczeństwem informacji

- analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie

- dostawcy usług cyfrowych i ich obowiązki

- obowiązki organów administracji jako adresatów obowiązków z zakresu cyberbezpieczeństwa

- rola i zadania CSIRT-ów

- przetwarzanie danych w systemie cyberbezpieczeństwa

Blok II – Bezpieczeństwo informacji

- Cel ochrony informacji w administracji

- Geneza i zakres obowiązywania ustawy o ochronie informacji niejawnych

- Klasyfikowanie informacji niejawnych

- Organizowania ochrony informacji niejawnych i ich przetwarzanie

- Postępowanie sprawdzające, kontrolne postępowanie sprawdzające i postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego

- Organizacja kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

- Ochrona informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych

- Stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.

- Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony informacji

- Sądowa kontrola stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych

- Informacje niejawne a inne tajemnice ustawowo chronione

- Klauzule niejawności a stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Literatura:

Akty prawne:

- Konstytucja RP

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

- Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dyrektywa NIS)

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, oraz parametrów służących do określenia, czy incydent ma istotny wpływ

- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie)

- Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Literatura podstawowa:

- J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, Prawo do informacji publicznej. Informacje niejawne. Ochrona danych osobowych, Warszawa 2019

- C. Banasiński, M. Rojszczak [red. nauk.], Cyberbezpieczeństwo, Warszawa 2020

- J. Krawiec, Cyberbezpieczeństwo. Podejście systemowe, Warszawa 2019

- C. Banasiński [red.], Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

- Jawność i jej ograniczenia. Tom 6. Struktura tajemnic, red. A. Gryszczyńska, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arwid Mednis, Bartosz Wilk
Prowadzący grup: Arwid Mednis, Bartosz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arwid Mednis, Bartosz Wilk
Prowadzący grup: Arwid Mednis, Bartosz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)