Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publiczne prawo konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8K02aS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) III rok
Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie materialnych i proceduralnych aspektów prawa antymonopolowego. W trakcie wykładu przedstawione zostaną antykonkurencyjne praktyki przedsiębiorców oraz prewencyjna kontrola koncentracji.. Wykład przybliży studentom strukturę prawa antymonopolowego Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu. Po omówieniu określonego zagadnienia będzie przeprowadzana również dyskusja nad problematyką objętą przedmiotem wykładu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie istoty i struktury prawa antymonopolowego. W trakcie wykładu przedstawione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia prawa antymonopolowego, jak: cele tego prawa, pojęcie konkurencji, interes publiczny, eksterytorialność, pojęcie przedsiębiorcy, a następnie praktyki antykonkurencyjne i prewencyjna kontrola koncentracji.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne ochrony konkurencji oraz powstanie i rozwój prawa antymonopolowego

a. Ustawa Shermana i ustawa Claytona oraz wpływ orzecznictwa na wykładnię obu ustaw

b. Rozwój europejskiego prawa antymonopolowego

c. Ewolucja polskiego prawa antymonopolowego

2. Teoria konkurencji oraz teoria rynku i jego form

a. Poglądy nauki ekonomii na istotę konkurencji

b. Funkcje rynku i jego formy

3. Cele prawa antymonopolowego oraz interes publiczny w prawie antymonopolowym

a. Cele ekonomiczne i integracyjne w prawie antymonopolowym UE

b. Teoria wielości celów i teoria dobrobytu konsumenta

c. Cele polskiego prawa antymonopolowego

d. Interes publiczny a interes prywatny w prawie antymonopolowym (private entforcement)

4. Eksterytorialność stosowania prawa antymonopolowego

5. Pojęcie rynku właściwego i jego wyznaczanie

a. Ekonomiczna istota rynku właściwego

b. Rynek produktowy

c. Rynek geograficzny

d. Rynek w ujęciu czasowym

e. Ewolucja rynku właściwego

6. Zakres podmiotowy prawa antymonopolowego – pojęcie przedsiębiorcy w polskim i unijnym prawie antymonopolowym

7. Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję

a. Pojęcie i formy porozumienia

b. Umowy

c. Uzgodnione działania

d. Uchwały i inne akty związku przedsiębiorców

e. Przesłanka ograniczenia konkurencji, jako warunek zakazu zawierania porozumień – f. ograniczenie konkurencji ze względu na cel i ze względu na skutek

g. Porozumienia horyzontalne i wertykalne

8. Rodzaje porozumień ograniczających konkurencję

a. Porozumienia cenowe i kondycjonalne

b. Porozumienia kontyngentowe

c. Porozumienia podziałowe

d. Porozumienia dyskryminacyjne

e. Porozumienia wiązane

f. Porozumienia ograniczające dostęp do rynku

g. Zmowy przetargowe

8. Zakaz nadużywania pozycji dominującej i pojęcie nadużycia pozycji dominującej

a. Pozycja dominująca przedsiębiorcy

c. Metodologia wyznaczania pozycji dominującej

d. Obiektywne uzasadnienie jako podstawa wykluczająca odpowiedzialność

z tytułu nadużycia pozycji dominującej

e. Charakter prawny praktyk zawartych w art. 102 TFUE oraz w art. 9 u.o.k.k.

f. Praktyki stanowiące przejawy nadużywania pozycji dominującej

9. Prewencyjna kontrola koncentracji

a. Funkcja i charakter nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców

b. Przesłanki zgłoszenia zamierzonej koncentracji przedsiębiorców

Literatura:

Literatura podstawowa:

Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, red. C. Banasiński, Warszawa 2018

Model rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2019

R. Stankiewicz, O istocie postępowania antymonopolowego, „Studia Iuridica” 2008, XLIX

R. Stankiewicz, Zachowanie tajemnicy radcowskiej a instytucja legal professional privilege w unijnym i polskim prawie ochrony konkurencji, w: Tajemnica zawodowa radcy prawnego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2018

6) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. C. Banasiński, E. Piontek, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

1) W zakresie wiedzy:

Po zakończeniu zajęć student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę obejmującą zarówno podstawowe założenia teoretyczne związane z publicznoprawnymi aspektami ochrony konkurencji, jak i obowiązujące unormowania prawne i najważniejsze orzeczenia w tym zakresie.

2) W zakresie umiejętności:

Student potrafi poddać ocenie wybrane przepisy i przedstawić argumentację na jej poparcie. Student zauważa sporne problemy. Potrafi wyszukać literaturę i orzecznictwo dotyczące wybranego zagadnienia. Student potrafi stosować przepisy zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość wykładu, wymaganych aktów prawnych oraz powoływanych na wykładzie orzeczeń sądów. Wymagana jest obecność na wykładzie ew. test.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Banasiński
Prowadzący grup: Cezary Banasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)