Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P014
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem obejmującego jeden semestr wykładu jest przedstawienie podstaw indywidualnego prawa pracy i jego najważniejszych instytucji oraz wybranych instytucji zbiorowego prawa pracy

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawy prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień indywidualnego prawa pracy.

Wykład koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: geneza i przedmiot prawa pracy, źródła prawa pracy, stosunek pracy, strony stosunku pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, pozaumowne akty kreujące stosunek pracy), prawa i obowiązki stron stosunku pracy, zasady prawa pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników, rozwiązanie stosunku pracy.

Pełny opis:

Wykład przedstawia w szczególności następujące zagadnienia:

• Pojęcie, przedmiot i systematyka prawa pracy. Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie na gruncie prawa administracyjnego i prawa cywilnego

• Stosunek pracy – definicja ustawowa, właściwości i charakter prawny

• Podmioty (strony) stosunku pracy (pracodawca, transfer zakładu pracy, pracownik)

• Podstawowe zasady prawa pracy (ze szczególnym uwzględnieniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu i zakazu dyskryminacji).

• Źródła prawa pracy (przepisy powszechnie obowiązujące, układy zbiorowe pracy, regulaminy)

• Podstawy nawiązania stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę. Pozaumowne akty nawiązujące stosunek pracy (nominacja, powołanie, wybór). Składniki treści umowy o pracy.

• Zmiana i ustanie stosunku pracy (wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśniecie stosunku pracy, zwolnienia grupowe)

• Czas pracy (pojęcie czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, systemy czasu pracy), urlopy wypoczynkowe i inne urlopy w prawie pracy

• Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Dodatkowe zatrudnienie i zakaz konkurencji

• Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników

• Podstawy zbiorowego prawa pracy (związki zawodowe i inne przedstawicielstwa pracowników).

Literatura:

Literatura podstawowa

Najnowsze, coroczne wydania podręczników:

- L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa

- M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, warszawa

- M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa

Wykładowca przesyła studentom materiały pisemne oraz pytanie kontrolne dotyczące wybranych zagadnień.

Efekty uczenia się:

Studenci słuchacze wykładu i uczestnicy ćwiczeń

- rozumieją przedmiot i funkcje prawa pracy

- znają i rozumieją podstawowe instytucje prawa pracy

- potrafią odróżnić zatrudnienie w ramach stosunku pracy od niepracowniczych form zatrudnienia

- znają mechanizmy prawne prowadzące do ustania stosunku pracy i rozumieją funkcję ochronną prawa pracy w tym aspekcie

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (pytania testowe i otwarte).

Zasady zaliczenia ćwiczeń ustalają prowadzący zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubowik
Prowadzący grup: Anna Dubowik, Dorota Dzienisiuk, Jakub Rumian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)