Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8S04S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiedza w zakresie prawa administracyjnego i podstawy wiedzy z zakresu socjologii ogólnej na poziomie szkoły średniej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o procesach i zjawiskach życia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów organizacji i instytucjonalizacji w społeczeństwie industrialnym i postindustrialnym. Wykład stanowi prezentację wybranych zagadnień z zakresu socjologii organizacji, uwzględniających potrzeby i konteksty ważne dla studentów studiów administracyjnych. Prezentuje organizacje formalne w perspektywie społecznej i kulturowej w oparciu o klasyczne i współczesne poglądy w tym zakresie.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest wybranym zagadnieniom socjologii organizacji: miejscu tej dyscypliny w naukach społecznych; koncepcji biurokracji Maksa Webera i ujęciom krytycznym tej problematyki; analizie organizacji jako instytucji zależnych od wpływów kulturowych i współtworzących kulturę; normatywności organizacyjnej; władzy, zwierzchnictwa i kontroli; sporom i konfliktom w organizacjach; a także kwestiom praktycznym związanym z zasadami prawidłowego działania.

Literatura:

1. Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

2. Mary Jo Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

3. Garetch Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

4. Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski, Socjologia administracji – zarys wykładu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

5. Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 (lub wydanie nowsze).

Efekty uczenia się:

Efekty nauczania z zakresu wiedzy:

przyswojenie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć socjologii ogólnej, przybliżenie podstawowych pojęć i zagadnień podejmowanych w ramach socjologii organizacji, zwiększenie wiedzy na temat społecznego usytuowania i społecznego działania grup o charakterze formalnym i celowym, oraz o zagrożeniach i patologiach wewnątrzorganizacyjnych

Po zakończeniu procesu uczenia student:

• określić przedmiot i zakres zainteresowań socjologii organizacji i wyodrębnić ją spośród dziedzin pokrewnych;

• zaprezentować podstawowe kierunki zainteresowań badawczych socjologii organizacji;

• przedstawić podstawowe założenia weberowskiego ujęcia biurokracji i koncepcji wobec tego ujęcia krytycznych;

• przedstawić rozwiązania pozwalające na unikanie konfliktów w organizacji;

• rozpoznawać zjawiska nieetyczne pochodne wobec władzy, kontroli i współdziałania w obrębie organizacji;

• scharakteryzować administrację jako formę organizacyjną;

• przedstawić postulaty poprawnego działania w różnych typach organizacji formalnych.

Z zakresu umiejętności:

nabycie umiejętności posługiwania się terminologią socjologiczną w odniesieniu do zorganizowanych działań ludzkich i ich form strukturalnych;

rozpoznawanie problemów społecznych charakterystycznych dla zorganizowanych struktur społecznych; formułowania własnych opinii w tym zakresie w oparciu o umiejętność prawidłowej interpretacji i objaśniania zjawisk społecznych oraz ich międzykulturowych powiązań.

W zakresie innych kompetencji:

nabycie umiejętności postrzegania zjawisk społecznych o charakterze wieloczynnikowym, powiązanych z prawem i administracją; dostrzegania znaczenie zróżnicowania kulturowego w procesach zarządzania i organizowania działań zbiorowych

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach i sprawdzian testowy na ostatnich zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cywiński
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cywiński
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)