Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MBSH-Zbieranie i analiza danych ilościowych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NJ-MBSH-ZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBSH-Zbieranie i analiza danych ilościowych z elementami statystyki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs koncentruje się na przećwiczeniu kluczowych elementów metody naukowej w badaniach społecznych: dobór próby, tworzenie i/lub wybieranie adekwatnych do problemu badawczego narzędzi badawczych (ankieta, test, obserwacja), tworzenie bazy danych, analiza danych ilościowych i interpretacja wyników.

Pełny opis:

Omówienie organizacji kursu, wymagań i zasad zaliczenia.

Wybrane źródła publicznie dostępnych baz danych ilościowych oraz standaryzowanych narzędzi badawczych z zakresu badań społecznych. Logika metody naukowej.

Metody doboru próby.

Oznaczanie typu skali pomiarowej: nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa. Interpretacje wyników na skalach standardowych: staninowej, 100/15, 500/100.

Kodowanie danych z badania ankietowego. Projektowanie i opisywanie bazy danych: rodzaje i format zmiennych, nazwy zmiennych, nazwy wartości zmiennych.

Kontrolowanie poprawności bazy danych: unikalność identyfikatorów, niedozwolone wartości zmiennych, wartości po zmiennych warunkowych, spójność odpowiedzi. Przekodowywanie wartości i tworzenie nowych zmiennych jako funkcji już istniejących. Metody opisu danych: tabela częstości, podstawowe wykresy.

Podstawy wnioskowania statystycznego, estymacja punktowa i przedziałowa, weryfikacja hipotez, pojęcie istotności statystycznej

Analiza rozkładu zmiennych: histogram, parametry rozkładu, przedział ufności dla średniej rozkładu.

Analiza współzmienności zmiennych nominalnych: tabela krzyżowa, wartości oczekiwane i empiryczne, test chi kwadrat.

Analiza współzmienności zmiennej nominalnej i interwałowej: rozkłady warunkowe, porównanie średnich, test t-Studenta (dla prób niezależnych i zależnych).

Analiza współzmienności zmiennych interwałowych: wykres rozrzutu, regresja, korelacja, błąd statystyczny oszacowania współczynnika regresji i współczynnika korelacji, wnioskowanie o istotności statystycznej zależności.

Tworzenie indeksów i skal, określanie rzetelności skali: sprawdzanie spójności wskaźników, obliczanie współczynnika Alfa-Cronbacha i analiza mocy różnicującej pozycji skali.

Replikacja wyników przykładowego badania naukowego. Standardy dokumentowania wyników badań.

Formułowanie problemu badawczego. Konstrukcja narzędzi badawczych: budowanie wskaźników, operacjonalizacja pytań badawczych.

Sprawdzian zaliczeniowy

Literatura:

Podręcznik: Earl Babbie (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Efekty uczenia się:

M.W4. Rolę przyjętego paradygmatu badawczego, metod doboru obiektów do badania, metod gromadzenia danych jakościowych (obserwacja, wywiad pogłębiony, wywiad grupowy, analiza dokumentów), modele analizy danych jakościowych, zasady selekcji i kodowanie danych jakościowych, wyłanianie kategorii analizy i analizę relacji między nimi. Rolę IT w gromadzeniu i analizie danych jakościowych. Kluczowe pojęcia pozwalające oceniać jakość badań jakościowych: trafność i autentyczność danych, triangulację perspektyw teoretycznych i metod badawczych. Rolę badacza w badaniach jakościowych.

M.W5. Zasady opracowywania raportu z badań naukowych; warsztat pisarski, język i sposób narracji; wybrane standardy edycji tekstu naukowego (popularyzowanie APA 6).

M.W6. Sposoby praktycznego wykorzystania badań naukowych w pracy nauczyciela.

M.W7. Etyczne aspekty prowadzenia i wykorzystywania badań społecznych w oparciu o metody jakościowe, podstawowe zasady przeprowadzania tych badań, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

W zakresie umiejętności student potrafi:

M.U4. Dobrać do jakościowego problemu badawczego odpowiedni schemat badawczy, metodę doboru obiektów do badania i metody zbierania danych. Przeanalizować zebrane dane i zinterpretować uzyskany wynik. Ocenić jakość uzyskanego wyniku. Ocenić poprawność zebranych danych oraz wiarygodność zastosowanych metod i procedur badawczych.

Wykorzystać wybrany program komputerowy do analizy danych jakościowych.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

M. K02. Przyjęcia postawy refleksyjnego pedagoga nastawionego na krytyczne badanie efektów swoich działań zawodowych.

M. K05. Przyjęcia etycznej odpowiedzialności za realizowane działania badawcze.

Świadomego wykorzystania strategii badań jakościowych w głębszym poznaniu rzeczywistości społecznej (w tym szkolnej).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie poszczególnych zajęć oraz pisemny sprawdzian, podczas którego trzeba będzie wykonać zadania dotyczące wybranych, omawianych na zajęciach elementów procesu badawczego.

Ocena z konwersatorium będzie decydować o pierwszeństwie w zapisach na zblokowane Seminarium empiryczne i warsztat Czytanie i pisanie tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiłkomirska
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)