Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-DDSD
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Obowiązkowe dla wszystkich doktorantów ogólnowydziałowe seminarium doktoranckie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

odbywa się raz w tygodniu.

Każdy uczestnik studiów doktoranckich na WNE powinien trzy razy w ciągu studiów przedstawić do dyskusji na seminarium fragment przygotowanej rozprawy doktorskiej. Nieobecność na seminarium należy usprawiedliwić kierownikowi studiów.

Pełny opis:

W ramach seminarium każdy doktorant ma możliwość prezentacji wyników prowadzonych przez siebie badań i ich dyskusji z innymi doktorantami oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego.

Usytuowanie seminarium w trakcie VI semestru pozwala z jednej strony na prezentację dojrzałych (obejmujących znaczną część wyników) projektów badawczych, a z drugiej na możliwość wprowadzenia ewentualnych korekt wynikających z prowadzonych na seminarium dyskusji.

Efekty uczenia się:

Każdy uczestnik studiów doktoranckich potrafi przedstawić do dyskusji referat lub przygotowaną rozprawę doktorską.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na seminarium oraz trzy razy w ciągu studiów przedstawić do dyskusji na seminarium fragment przygotowanej rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Michałek
Prowadzący grup: Jan Michałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)