Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topics in empirical analysis of international trade

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EN3SL247B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Topics in empirical analysis of international trade
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie oferowane jest wszystkim studentom, którzy są zainteresowani empiryczną weryfikacją przesłanek wynikających z teorii handlu zagranicznego, zarówno z punktu widzenia teorii neoklasycznej jak i współczesnej, nowej teorii handlu. Zakres zagadnień poruszanych na seminarium obejmuje kwestie przewagi komparatywnej (jej determinant i sposobów pomiaru); analizę struktury handlu; determinanty przepływów handlowych i ich skutki z punktu widzenia teorii neoklasycznej i nowej teorii handlu; kwestie protekcjonizmu; znaczenie heterogeniczności firm w wymianie międzynarodowej. Celem seminarium jest przygotowanie solidnej pracy licencjackiej, opartej na teorii i dobrym przeglądzie literatury z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy empirycznej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie oferowane jest wszystkim studentom, którzy są zainteresowani empiryczną weryfikacją przesłanek wynikających z teorii handlu zagranicznego, zarówno z punktu widzenia teorii neoklasycznej jak i współczesnej, nowej teorii handlu. Zakres zagadnień poruszanych na seminarium obejmuje kwestie przewagi komparatywnej (jej determinant i sposobów pomiaru); analizę struktury handlu; determinanty przepływów handlowych i ich skutki z punktu widzenia teorii neoklasycznej i nowej teorii handlu; kwestie protekcjonizmu; znaczenie heterogeniczności firm w wymianie międzynarodowej. Celem seminarium jest przygotowanie solidnej pracy licencjackiej, opartej na teorii i dobrym przeglądzie literatury z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy empirycznej. Seminarium przygotowuje studentów do umiejętności stawiania celów badawczych, poszukiwania literatury i jej krytycznej analizy, wyszukiwania danych empirycznych i ich odpowiedniego przetwarzania, formułowania hipotez i proponowania metod ich weryfikacji. Od uczestników seminarium oczekuje się solidnych podstaw z mikroekonomii, teorii handlu i polityki handlowej (teorii wymiany międzynarodowej) oraz metod ilościowych (statystyka, ekonometria). Otrzymanie zaliczenia wymaga stałych postępów w pracy dokumentowanych regularną pracą i prezentacją wyników na seminarium.

Tematy stanowiące treść seminarium obejmują:

1. Model grawitacyjny handlu – podstawowe zależności i zastosowania;

2. Przewaga komparatywna – indeksy konkurencyjności międzynarodowej;

3. Handel międzynarodowy i zasoby – neoklasyczny paradygmat wymiany;

4. Handel wewnątrzgałęziowy – determinanty i klasyfikacja;

5. Heterogeniczność firm w handlu międzynarodowym;

6. Determinanty, znaczenie i skutki protekcjonizmu.

W trakcie seminarium studenci zapoznają się ze źródłami danych i nowoczesnymi metodami analizy empirycznej z wykorzystaniem pakietów takich, jak Stata czy R.

Seminarium przygotowuje studentów do umiejętności stawiania celów badawczych, poszukiwania literatury i jej krytycznej analizy, wyszukiwania danych empirycznych i ich odpowiedniego przetwarzania, formułowania hipotez i proponowania metod ich weryfikacji. Od uczestników seminarium oczekuje się solidnych podstaw z mikroekonomii, teorii handlu i polityki handlowej (teorii wymiany międzynarodowej) oraz metod ilościowych (statystyka, ekonometria). Otrzymanie zaliczenia wymaga stałych postępów w pracy dokumentowanych regularną pracą i prezentacją wyników na seminarium.

Literatura:

Literatura zależna od wybranego tematu pracy, uzgodniona z promotorem.

Efekty uczenia się:

Efektem ukończenia seminarium jest napisanie dobrej pracy licencjackiej oraz wykształcenie umiejętności krytycznej analizy literatury, wyszukiwania danych empirycznych, konstruowania sposobu empirycznej weryfikacji stawianych hipotez. Dodatkowym efektem kształcenia jest umiejętność napisania dobrej pracy o charakterze naukowym pod względem formalnym, poprawności typograficznej i słownictwa. Po ukończeniu seminarium student:

- potrafi napisać dobrą pracę dyplomową;

- potrafi sformułować problem badawczy;

- potrafi wyszukać odpowiednie dane, przetworzyć je i zaprezentować w ciekawy sposób;

- potrafi sformułować hipotezę i cel badawczy;

- potrafi wyszukać literaturę i poddać ją krytycznej analizie;

- potrafi zastosować odpowiednie narzędzia metod ilościowych do analizy postawionego problemu badawczego;

- jest otwarty intelektualnie i potrafi brać udział w dyskusji używając własnych argumentów opartych na solidnych podstawach teoretycznych i wynikach badań naukowych;

- szanuje dorobek innych i wie, jak używać go zgodnie z zasadami etyki akademickiej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Otrzymanie zaliczenia wymaga stałych postępów w pracy dokumentowanych regularną pracą i prezentacją wyników na seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)