Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EP3FP(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest odbycie kursów Finanse I / Finanse I (ACCA) oraz Finanse II / Finanse II (ACCA)

Pomocna w zaliczeniu przedmiotu będzie znajomość zasad funkcjonowania systemu finansowego i jego elementów, która ujęta jest w programie przedmiotów Finanse I oraz Finanse II, a także elementarna wiedza z zakresu rachunkowości.

Wskazane jest odbycie kursów Finanse I / Finanse I (ACCA) oraz Finanse II / Finanse II (ACCA)

Pomocna w zaliczeniu przedmiotu będzie znajomość zasad funkcjonowania systemu finansowego i jego elementów, która ujęta jest w programie przedmiotów Finanse I oraz Finanse II, a także elementarna wiedza z zakresu rachunkowości.


Skrócony opis:

Finanse przedsiębiorstwa (ACCA) to kurs przeznaczony dla wszystkich studentów. Dopisek „ACCA” oznacza, że kurs ten, razem z wykładem Finanse I (ACCA) oraz wykładem Finanse II (ACCA), może (ale nie musi) być wykorzystany przez studentów FiR oraz EP do uzyskania zwolnienia z egzaminu ACCA (szczegóły poniżej).

Podczas konwersatorium studenci zapoznają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: wpływ inflacji, opodatkowania, niepewności i ryzyka oraz ograniczeń w dostępie do kapitału na ocenę projektów inwestycyjnych, analiza źródeł finansowania działalności gospodarczej i ich kosztu, zarządzanie kapitałem obrotowym, wykorzystanie leasingu, czy faktoringu w prowadzeniu działalności.

Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich. Po zapoznaniu się z aspektami teoretycznymi danego zagadnienia, studenci analizują konkretne problemy praktyczne.

Pełny opis:

Konwersatorium Finanse przedsiębiorstwa (ACCA), razem z wykładem Finanse I (ACCA) oraz z wykładem Finanse II (ACCA) daje studentom FiR oraz EP szansę uzyskania zwolnienia z jednego z egzaminów kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) - modułu „Financial Management”. Oznacza to, że – zgodnie z ustaleniami akredytacyjnymi – musi być odpowiednio udokumentowany, ma swój rygor czasowy i inne formalne wymagania (patrz forma zaliczenia).

W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Istota i cele zarządzania finansowego

2. Zarządzanie kapitałem obrotowym – definicja i znaczenie kapitału obrotowego, zarządzanie należnościami, zobowiązaniami bieżącymi, zapasami i zasobami gotówki

3. Ocena projektów inwestycyjnych – wykorzystanie narzędzi oceny projektów inwestycyjnych w warunkach niepewności, ryzyka, występowania inflacji i podatków, czy ograniczenia dostępu do kapitału

4. Leasing, faktoring oraz wymiana aktywów

5. Finansowanie działalności gospodarczej – źródła kapitału, koszt kapitału, teorie struktury kapitału, twierdzenia M-M, WACC

6. Analiza kapitału własnego – hipotezy efektywnego rynku (EMH), szacowanie kosztu kapitału własnego

7. Analiza kapitału obcego – szacowanie kosztu różnych form kapitału obcego

8. Wycena firmy (analiza porównawcza, modele wolnych przepływów gotówki FCFF oraz FCFE)

Literatura:

1. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH

2. Brealey R.A., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN

3. Damodaran A., Finanse korporacyjne teoria i praktyka, Onepress

4. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN

5. Drajska E., Korol T., Figura P., Bławat F., Prusak B., Gawrycka M., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, CeDeWu

6. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN

7. Grzywacz J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH

8. Kowalska A., Baran B., Biernacki K., Kowalski A., Leasing kredyt faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy, Difin

9. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student wie jakie ryzyka są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jak nimi zarządzać, wie jak inflacja i podatki wpływają na ocenę zyskowności projektów z użyciem różnych kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych, wie czym jest kapitał obrotowy i jakie jest jego znaczenie, zna metody szacowania kosztu kapitału, a także zasady wykorzystania takich narzędzi jak faktoring, czy leasing.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi dokonać analizy kosztu kapitału własnego i obcego, ocenić zyskowność projektów inwestycyjnych w warunkach niepewności i ryzyka, inflacji oraz występowania podatków, ocenić zasadność wykorzystania leasingu i faktoringu, a także zaplanować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

POSTAWY:

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową. Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu na rozmaite problemy finansowe, student po ukończeniu kursu potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia pisemnego.

Składa się ono z dwóch części: część A ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań (pytania teoretyczne oraz krótkie zadania obliczeniowe, przy czym każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt), część B stanowią dwa pytania otwarte (każde za max 10 punktów). Próg zaliczenia ustalony jest na poziomie 50% (15 punktów).

Podczas zaliczenia studenci będą mieli dostęp do tablic finansowych oraz będą mogli korzystać arkusza kalkulacyjnego.

Aktywność podczas zajęć jest dodatkowo premiowana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-dos Santos
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)