Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EP3FP(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Finanse przedsiębiorstwa (ACCA) to kurs przeznaczony dla wszystkich studentów. Dopisek „ACCA” oznacza, że kurs ten - razem z wykładem Finanse I (ACCA) oraz wykładem Finanse II (ACCA) może (ale nie musi) być wykorzystany przez studentów FiR oraz EP do uzyskania zwolnienia z egzaminu ACCA (szczegóły poniżej).

Podczas konwersatorium studenci zapoznają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: wpływ inflacji, opodatkowania, niepewności i ryzyka oraz ograniczeń w dostępie do kapitału na ocenę projektów inwestycyjnych, analiza źródeł finansowania działalności gospodarczej i ich kosztu, zarządzanie kapitałem obrotowym, wykorzystanie leasingu, czy faktoringu w prowadzeniu działalności.

Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich. Po zapoznaniu się z aspektami teoretycznymi danego zagadnienia, studenci analizują konkretne problemy praktyczne.

Pełny opis:

Konwersatorium Finanse przedsiębiorstwa (ACCA), razem z wykładem Finanse I (ACCA) oraz z wykładem Finanse II (ACCA) daje studentom FiR oraz EP szansę uzyskania zwolnienia z jednego z egzaminów kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) - modułu „Financial Management”. Oznacza to, że – zgodnie z ustaleniami akredytacyjnymi – musi być odpowiednio udokumentowany, ma swój rygor czasowy i inne formalne wymagania (patrz forma zaliczenia).

W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Istota i cele zarządzania finansowego

2. Zarządzanie kapitałem obrotowym – definicja i znaczenie kapitału obrotowego, zarządzanie należnościami, zobowiązaniami bieżącymi, zapasami i zasobami gotówki

3. Ocena projektów inwestycyjnych – wykorzystanie narzędzi oceny projektów inwestycyjnych w warunkach niepewności, ryzyka, występowania inflacji i podatków, czy ograniczenia dostępu do kapitału

4. Leasing, faktoring oraz wymiana aktywów

5. Finansowanie działalności gospodarczej – źródła kapitału, koszt kapitału, teorie struktury kapitału, twierdzenia M-M, WACC

6. Analiza kapitału własnego – hipotezy efektywnego rynku (EMH), szacowanie kosztu kapitału własnego

7. Analiza kapitału obcego – szacowanie kosztu różnych form kapitału obcego

8. Wycena firmy (analiza porównawcza, modele wolnych przepływów gotówki FCFF oraz FCFE)

Literatura:

1. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH

2. Brealey R.A., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN

3. Damodaran A., Finanse korporacyjne teoria i praktyka, Onepress

4. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN

5. Grzywacz J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH

6. Kowalska A., Baran B., Biernacki K., Kowalski A., Leasing kredyt faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy, Difin

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student wie jakie ryzyka są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jak nimi zarządzać, wie jak inflacja i podatki wpływają na ocenę zyskowności projektów z użyciem różnych kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych, wie czym jest kapitał obrotowy i jakie jest jego znaczenie, zna metody szacowania kosztu kapitału, a także zasady wykorzystania takich narzędzi jak faktoring, czy leasing.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi dokonać analizy kosztu kapitału własnego i obcego, ocenić zyskowność projektów inwestycyjnych w warunkach niepewności i ryzyka, inflacji oraz występowania podatków, ocenić zasadność wykorzystania leasingu i faktoringu, a także zaplanować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

POSTAWY:

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową. Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu na rozmaite problemy finansowe, student po ukończeniu kursu potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia pisemnego.

Składa się ono z dwóch części: część A ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań (pytania teoretyczne oraz krótkie zadania obliczeniowe, przy czym każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt), część B stanowią dwa pytania otwarte (każde za max 10 punktów). Próg zaliczenia ustalony jest na poziomie 50% (15 punktów).

Podczas zaliczenia studenci będą mieli dostęp do tablic finansowych oraz będą mogli korzystać z prostego kalkulatora (ale nie telefonu komórkowego ani kalkulatora finansowego).

Aktywność podczas zajęć jest dodatkowo premiowana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-dos Santos
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-dos Santos
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)