Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Microeconomics I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM1MI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Microeconomics I
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. Kurs będzie zaliczany na podstawie następujących elementów: ocena z ćwiczeń (30%), egzamin końcowy (70%). Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału teoretycznego i praktycznego.

Pełny opis:

1.Główne zagadnienia mikroekonomii (rynek, konsumenci, producenci, modele, efektywność Pareto, rynek konkurencyjny, mierniki zmian cen, popyt, podaż, mechanizm rynkowy, równowaga)

2.Konsumpcja (zbiór konsumpcyjny, ograniczenie budżetowe, zmiany ograniczenia budżetowego, numeraire)

3.Preferencje (relacja preferencji, aksjomaty, krzywe obojętności, szczególne przypadki preferencji, MRS)

4.Funkcja użyteczności (funkcja użyteczności, transformacje, przypadki szczególne, użyteczność krańcowa, MRS)

5.Wybór (optymalny wybór, popyt Marshallowski, rozwiązania wewnętrzne / brzegowe)

6.Statyka porównawcza (zmiany ceny własnej, zmiany innych cen, zmiany dochodu, krzywa oferty cenowej, dobra zwykłe, dobra Giffena, dobra substytucyjne / komplementarne brutto, krzywe oferty dochodowej, krzywe Engla, dobra normalne, dobra niższego rzędu, dobra luksusowe, dobra podstawowe, elastyczności, odwrotna krzywa popytu)

7.Preferencje ujawnione (koszyki bezpośrednio / pośrednio preferowane, słaby / silny aksjomat ujawnionych preferencji, indeksy cenowe / ilościowe Laspeyersa / Paaschego)

8.Efekt substytucyjny i dochodowy (zmiany cen, zmiany dochodu, dochód skompensowany w sensie Slutskiego / Hicksa, efekt substytucyjny i dochodowy netto, równanie Slutskiego, zasób początkowy, podaż pracy)

9.Miary zmiany dobrobytu (cena graniczna, krzywa gotowości do zapłaty a krzywa popytu, nadwyżka konsumenta, zmiana kompensująca, zmiana ekwiwalentna, analiza kosztów i korzyści)

10.Arytmetyka finansowa (wartość w czasie, stopa procentowa, wybór międzyokresowy, równanie Slutskiego w wersji zasobowej dla wyboru międzyokresowego, inflacja, realna stopa procentowa)

11.Aktywa (wycena papierów wartościowych, obligacje, konsole, kapitalizacja, stopa zwrotu, arbitraż, równowaga na rynkach finansowych)

12.Ryzyko i niepewność (konsumpcja warunkowa, ubezpieczenia, warunkowe ograniczenie budżetowe, funkcja użyteczności oczekiwanej, skłonność do ryzyka, dywersyfikacja)

13.Aktywa ryzykowne (zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, preferencje wobec aktywów ryzykownych, portfel, optymalny wybór, beta, równowaga na rynku aktywów ryzykownych)

14.Popyt rynkowy (agregacja popytu, elastyczności, elastyczność a przychód, efektywność a zagregowany popyt)

15.Egzamin 

Literatura:

zalecane podręczniki:

podstawowe

•Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2002

uzupełniające

•Pindyck, R. S., D. L. Rubinfeld, Microeconomics, Pearson Education, 2005, wyd. 6

•Perloff, J. M., Microeconomics: Theory and Applications with Calculus, Addison-Wesley, 2007

•Nicholson, W., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, South-Western College Pub, 2004, wyd. 9

uzupełniające (zaawansowane)

•Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995

•Jehle, G. A., P. J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, Addison Wesley, 2000, wyd. 2

•Varian, H. R., Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., wyd. 3

uzupełniające (PL)

uzupełniające (na kłopoty z matematyką)

•Sydsæter, K., P. Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, wyd. 3

•Sydsaeter, K., P. Hammond, A. Seierstad, A. Strøm, Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, wyd. 2

zbiory zadań

•Bergstrom, T. C., H. R. Varian, Mikroekonomia, ćwiczenia, PWN 2003

•Czarny, E., E. Nojszewska, Mikroekonomia: zbiór zadań, PWE 2000

•Laidler, D., S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii: zadania i problemy, Gebethner 1992

•testy

•dodatkowe materiały przygotowujące do egzaminu  

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. Pomyślne zakończenie kursu daje podstawy do teoretycznej i praktycznej analizy zjawisk rynkowych na poziomie średniozaawansowanym.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04,

Metody i kryteria oceniania:

1.Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia I odbywa się na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu końcowego 70% i pozostałe 30% stanowi ocena z ćwiczeń.

2.Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia przynajmniej 50% łącznej ilości punktów oraz przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

3.Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (testu jednokrotnego wyboru) w jednym terminie dla wszystkich studentów.

4.Egzamin poprawkowy odbędzie się w tej samej formie.

5.Nieobecność na egzaminie w wymaganym terminie oznacza jego niezaliczenie (NK).

6.Innych terminów i sposobów zaliczenia nie przewiduje się.

7.Powtórne przystąpienie do egzaminu w terminie poprawkowym unieważnia poprzedni wynik.

8.‘0 tolerancji dla ściągania’

9.Obowiązująca skala ocen z przedmiotu:

punkty (%) ocena

<0,50) 2

<50,60) 3

<60,70) 3,5

<70,80) 4

<80,90) 4,5

<90,100> 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kukla-Gryz
Prowadzący grup: Oleg Gurshev, Anna Kukla-Gryz, Stefano Pagliarani, Samidh Pal, Joanna Rachubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs repetytoryjny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Aksman
Prowadzący grup: Ewa Aksman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs repetytoryjny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kukla-Gryz
Prowadzący grup: Mahmut Akarsu, Hayk Amirkhanyan, Anna Kukla-Gryz, Ellam Kulati, Samidh Pal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)