Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Microeconomics I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM1MI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Microeconomics I
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mikroekonomii:

1. Rynek (konsument, producent, efektywność Pareto, rynek konkurencyjny, popyt, podaż, mechanizm rynkowy, równowaga);

2. Ograniczenie budżetowe (zbiór budżetowy, zmiany ograniczenia budżetowego, cena numeraire);

3. Preferencje (założenia o perferencjach, krzywe obojętności, przykłady preferencji);

4. Użyteczność (funkcja użyteczności, transformacja monotoniczna, przykłady funkcji użyteczności, użyteczność krańcowa, MRS);

5. Wybór (optymalny wybór, rozwiązania wewnętrzne / brzegowe);

6. Popyt (zmiany cen, zmiany dochodu, krzywa oferty cenowej, dobra zwykłe, dobra Giffena, dobra substytucyjne, dobra komplementarne, krzywe oferty dochodowej, krzywe Engla, dobra normalne, dobra niższego rzędu, dobra luksusowe, dobra podstawowe, odwrotna krzywa popytu);

7. Preferencje ujawnione (koszyki bezpośrednio / pośrednio preferowane, słaby / silny aksjomat ujawnionych preferencji, indeksy cenowe / ilościowe Laspeyersa / Paaschego);

8. Równanie Słuckiego (Efekt substytucyjny i dochodowy);

9. Kupowanie i sprzedawanie (popyt brutto i popyt netto, zasób początkowy, równanie Słuckiego – efekt dochodowy zasobu, podaż pracy);

10. Wybór międzyokresowy (wybór optymalny, inflacja, realna stopa procentowa, ograniczenie budżetowe w kategorii wartości przyszłej i bieżącej, równanie Słuckiego a wybór międzyokresowy);

11. Rynki aktywów (wartość przyszła/ bieżąca aktywów, stopa zwrotu, wycena papierów wartościowych, obligacje, konsole, arbitraż, równowaga na rynkach finansowych);

12. Ryzyko i niepewność (użyteczność oczekiwana, wartość oczekiwana, wariancja, ubezpieczenia, skłonność do ryzyka, dywersyfikacja, loterie, ekwiwalent pewności);

13. Nadwyżka konsumenta (nadwyżka konsumenta, zmiana kompensacyjna i ekwiwalntna);

14. Popyt rynkowy (agregacja popytu, elastyczność, elastyczność cenowa popytu).

Literatura:

Obowiązkowa:

Varian Hal R. (2019), Intermediate Microeconomics: a modern approach, W.W. Norton (ebook format is not available in a library)

Bergstrom T.C., H.R. Varian (2009), Test bank for Intermediate Microeconomics A Modern Approach, W.W.Norton

Dodatkowa:

Bergstrom T.C., H.R. Varian (2014), Workouts in Intermediate Microeconomics, W.W. Norton

Efekty uczenia się:

Pomyślne zakończenie kursu daje podstawy do teoretycznej i praktycznej analizy wyborów konsumentów na poziomie średniozaawansowanym

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu Microeconomics I odbywa się na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu końcowego (70%) i ćwiczeń (30%).

2. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia przynajmniej 50% łącznej ilości punktów oraz przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

3. Aby podejść do egzaminu należy zaliczyć ćwiczenia.

4. Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (testu jednokrotnego wyboru) w jednym terminie dla wszystkich studentów.

5. Egzamin poprawkowy odbędzie się w tej samej formie.

6. Obowiązująca skala ocen:

punkty (%) ocena

<0,50) 2

<50,60) 3

<60,70) 3,5

<70,80) 4

<80,90) 4,5

<90,100> 5

Używane narzędzia – w razie konieczności platformy do zajęć zdalnych dopuszczone przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kukla-Gryz
Prowadzący grup: Mahmut Akarsu, Anna Kukla-Gryz, Ellam Kulati, Ivan Skliarov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs repetytoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kukla-Gryz
Prowadzący grup: Anna Kukla-Gryz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs repetytoryjny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)