Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finance I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM2FI1A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finance I
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Finance I to wykład przeznaczony dla wszystkich studentów i jest równoważny wykładowi Finanse I (ACCA).

Podczas wykładu studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Finance I jest przedmiotem realizowanym w oparciu o program i standardy zgodne z akredytowanym przez ACCA przedmiotem Finanse I (ACCA) To w żadnym razie nie oznacza, że egzamin w standardzie ACCA jest trudniejszy lub łatwiejszy od swojego odpowiednika zdawanego w standardzie WNE. Może być inny, ale sprawdza tę samą wiedzę, co egzamin w standardzie Wydziałowym. Uczestnictow w tym przedmiocie i zdawanie egzaminu wg formy wymaganej standardami ACCA może dla chętnych studentów stanowić pomoc przy zdawaniu egzaminu na certyfikat ACCA (FM).

Poszczególne spotkania w ramach wykładu są przeznaczone na omówienie następujących kwestii:

1. Rola i struktura systemu finansowego – cechy pieniądza, ruch okrężny w gospodarce, cechy, elementy i funkcje systemu finansowego

2. Wartość pieniądza w czasie – wartość pieniądza jako funkcja czasu, procent a stopa procentowa, rachunek czasu w matematyce finansowej, oprocentowanie i dyskontowanie proste, równoważność procentu i dyskonta prostego, oprocentowanie i dyskontowanie składane, równoważność procentu i dyskonta składanego, oprocentowanie a inflacja, nominalna a efektywna stopa procentowa, rachunek rent, rozliczenia spłaty długu

3. Kryteria decyzji inwestycyjnych – pojęcie inwestycji finansowej, prosty i zdyskontowany okres zwrotu, wskaźnik rentowności, stopa zwrotu w okresie inwestowania i w skali roku, wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu

4. Rynek pieniężny – segmenty i instrumenty rynku pieniężnego, lokaty międzybankowe, bony, certyfikaty

5. Rynek kapitałowy – uczestnicy i instrumenty rynku kapitałowego, organizacja rynku kapitałowego

6. Analiza i wycena akcji – rodzaje akcji, prawa wynikające z akcji, hipotezy rynku efektywnego, model zdyskontowanych dywidend

7. Analiza i wycena obligacji – rodzaje obligacji, czynniki wpływające na cenę obligacji, cena brutto, netto i odsetki narosłe obligacji, charakterystyki liczbowe obligacji, ryzyko stopy procentowej obligacji, immunizacja, strategia dopasowania przepływów pieniężnych

8. Ryzyko działalności gospodarczej – typy ryzyka w działalności gospodarczej, ilościowy i wartościowy próg rentowności operacyjnej, efekt dźwigni operacyjnej, finansowej i całkowitej

9. Struktura i analiza sprawozdań finansowych – typy, znaczenie i badanie sprawozdań finansowych (w tym analiza płynności, sprawności działania, zyskowności, zadłużenia)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN

D. Blake, Financial market analysis, John Wiley & Sons, 2000 (in English)

L. J. Gitman, Ch. J. Zutter, Principles of managerial finance, Pearson, 2015 (in English)

Literatura uzupełniająca:

Jajuga K., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu

Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE

Steiner R., Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC

Podgórska M., Klimowska J., Matematyka finansowa, PWN

Brealey R.A., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student zdaje sobie sprawę ze znaczenia rynku kapitałowego i finansowego w gospodarce rynkowej, wie jak analizować wartość pieniądza w czasie, zna kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, wie jakie ryzyka są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zna podstawowe metody wyceny instrumentów finansowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi analizować różne segmenty rynku finansowego, dokonać wyceny właścicielskich i dłużnych instrumentów finansowych, ocenić ryzyko działalności gospodarczej, a także dokonać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

POSTAWY:

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową. Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu na rozmaite problemy finansowe, student po ukończeniu kursu potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04,

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin składa się z trzech części: część A ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań teoretycznych (każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt), część B ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 krótkich zadań obliczeniowych (każda prawidłowa odpowiedź daje 2 punkty), natomiast część C stanowią dwa pytania otwarte (każde z nich za 10 punktów).

Podstawowy próg zaliczenia egzaminu ustalony jest na poziomie 50% (25 punktów).

pkt egzamin 50 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 0-24

egzamin ocena 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2

Przy wyliczaniu oceny końcowej bierze się pod uwagę ocenę z ćwiczeń (waga oceny z ćwiczeń 25%, waga oceny z egzaminu 75%):

the exam grade

5,5 5 4,5 4 3,5 3 2

the

tut. grade

5,5 5,5 5 5 4,5 4 3,5 2

5 5,5 5 4,5 4,5 4 3,5 2

4,5 5,5 5 4,5 4 4 3,5 2

4 5 5 4,5 4 3,5 3,5 2

3,5 5 4,5 4,5 4 3,5 3 2

3 5 4,5 4 4 3,5 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2

Podczas egzaminu studenci będą mieli dostęp do tablic finansowych oraz będą mogli korzystać z prostego kalkulatora (ale nie telefonu komórkowego ani kalkulatora finansowego).

W roku akademickim 2021/22 w zależności od sytuacji epidemiologicznej zaliczenie zajęć (zarówno egzamin jak i zaliczenie ćwiczeń) odbędzie się zdalnie lub w sali.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt, Marek Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs repetytoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt, Marek Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs repetytoryjny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt, Marek Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)